Back

ⓘ សទ្ទានុក្រមកុំព្យូទ័រអង់គ្លេស-ខ្មែរ. 3-D adj = 3-D AAL n. ធ្នើរកែសម្រួលទិន្នន័យអេធីអឹម,អេអេអេល Accrued Interest = កំនើនការប្រាក់ Abbreviation n = អក្សរកាត់, អក្ ..
                                     

ⓘ សទ្ទានុក្រមកុំព្យូទ័រអង់គ្លេស-ខ្មែរ

 • 3-D adj = 3-D

AAL n. ធ្នើរកែសម្រួលទិន្នន័យអេធីអឹម,អេអេអេល

 • Accrued Interest = កំនើនការប្រាក់
 • Abbreviation n = អក្សរកាត់, អក្សរបំព្រួញ, អក្សរសង្ខេប
 • arbitration committee n.គណៈកម្មការមជ្ឈត្តកម្ម
 • Advisor n. = ទីប្រឹក្សា
 • Access v.ចូលដល់ n.​ការចូលដល់ សិទ្ធិចូលដល់
 • Absolute Path n = ផ្លូវពេញលេញ
 • Agent n. = ភ្នាក់ងារ
 • Abstract Data Type ADT n. ប្រភេទទិន្នន័យអរូបី
 • byte =អដ្ឋលេខ គឺ 8 លេខ ដូចជា 00000000 និង 00000001​ ជាដើម
 • AC Alternating Current n. អាសេ,ចរន្តឆ្លាស់
 • Absolute Link n = តំណភ្ជាប់ពេញលេញ
 • Access Code n.លេខកូដចូលដល់
 • Accelerator Card n = បន្ទះបង្កើនល្បឿន
 • bit n.លេខទ្វេភាគ លេខគូ គឺ លេខ 0 និង 1 មកពី binary digit=bit
 • Active Cell n. = ក្រឡាសកម្ម
 • Account n. = គណនី
 • Advanced adj. = កំរិតខ្ពស់
 • Algorithm n. = ក្បួនដោះស្រាយ
 • Actuarial Rate = អត្រាជាក់ស្តែង
 • Abort tv = បោះបង់
 • Agree tv. = យល់ព្រម
 • Absolute Value n = តំលៃដាច់ខាត
 • 8 bits= 1 byte =256 combinations
 • Add-On n. = Add-In
 • Administrator n. = អ្នកអភិបាល, អ្នកគ្រប់គ្រង, អ្នកថែទាំប្រព័ន្ធ
 • Alias = ឈ្មោះក្លែងក្លាយ, ឈ្មោះផ្សេងទៀត
 • Add-In n. = កម្មវិធីបន្ថែម
 • Regional Internet RegistriesRIR បញ្ជីឈ្មោះឥន្ធើណិតប្រចាំភូមិភាគ
 • Alert n. = សញ្ញាព្រមាន, សញ្ញាជូនដំណឹ, សញ្ញាផ្តល់ពត៌មាន
 • Advance iv. = ទៅមុខ
 • Algebraic Sign = សញ្ញាពិជគណិត
 • Activity Indicator n. = ទ្រនិចបង្ហាញ,សូចនាករសកម្មភាព
 • Accelerator Board n = បន្ទះបង្កើនល្បឿន
 • Density n.លំណែន
 • Alert tv. = ព្រមាន, ជូនដំណឹ, ផ្តល់ពត៌មាន
 • Adaptor n. = អាដាប់ទ័រ
 • Aggregate Function = អនុគមន៍ផ្តុំ
 • Accounting Period = គណនេយ្យកាល
 • bounce v.ដាយចេញ បណ្តេញចេញ
 • Active Window n. = បង្អួចសកម្ម, វីនដូសកម្ម
 • Adaptive adj. = ដែលអាចប្រែប្រួល
 • Access Speed n = ល្បឿនដំណើរការ
 • Electron n.អស្យាណូ,ឯឡិកត្រន់
 • Accelerated Graphics PortAGPn.រន្ធតបង្កើនល្បឿនរូបក្រាហ្វិក,អេជីភី
 • Audiovisual សោតទស្សន៍
 • 1024 kilobytes= 1 megabyte
 • Adjust tv. = លៃ, តំរូវ, លៃតំរូវ
 • Absolute Address n. លេខអាសយដ្ឋានពេញ
 • Absolute URL n = URL ពេញលេញ
 • Abstract adj = អរូបី
 • Active adj. = សកម្ម
 • Absolute Deviation = គំលាតដាច់ខាត
 • Accent n = សញ្ញាសង្កត់សំលេង
 • Activity n. = សកម្មភាព
 • Crest n.ពំនើង ភ្នើង
 • Acquisition Cost = ថ្លៃដើមដែលទទួលបាន
 • solid n.ឃនធាតុ ឃនវត្ថុ ធាតុរឹង វត្ថុរឹង
 • Abstract n = សង្ខេប
 • Access tv = ចូលដំណើរការ
 • Absorption n.បំណឺត,សម្រូប
 • Access Rights n = សិទ្ធិចូលដំណើរការ
 • Refraction n.បំណែរ រង្វៀច
 • Add tv. = បន្ថែម
 • Aging n. = ចាស់
 • Adjacent adj. = ជាប់គ្នា
 • Accessory n.= ប្រដាប់ប្រដា
 • Administration n. = ការគ្រប់គ្រង, អភិបាលកិច្ច
 • Advance Amount = ចំនួនបុរេប្រទាន
 • administrator n.សេវាធិបតី
 • Access Arm n.អំណាចចូលដល់
 • Derive v.បង់ក្លាយ
 • Accessible adj = អាចចូលដំណើរការបាន
 • Acceptance Test n.​ការសាកដើម្បីយល់ព្រម
 • Address n. = អាសយដ្ឋាន
 • Accent tv = សង្កត់សំលេង
 • Agenda n. = របៀបវារៈ
 • 1024 megabytes= 1 gigabyte
 • Addend n.តួបូក
 • Absolute code n.លេខសម្ងាត់ពេញ,លេខកូដពេញ វេវ.actual code
 • Accept tv = យល់ព្រម
 • Alert Box n.= ប្រអប់ព្រមាន, ប្រអប់ជូនដំណឹង, ប្រអប់ផ្តល់ពត៌មាន
 • Address Book n. = សៀវភៅអាសយដ្ឋាន
 • Trough n.ពំនាច ភ្នាច ស្នូក
 • Accessibility n = មធ្យោបាយងាយស្រួល
 • Above prep/adv = ខាងលើ
 • Voxel n.បរិមាត្រ មាឌ ចំណុះ
 • Adapt tv. = សម្រួល
 • Abstract Machine n.មាស៊ីនអរូបី
 • Activate tv. = ធ្វើអោយសកម្ម
 • Advance = បុរេប្រទាន
 • Advanced random n = ភាពចៃដន្យ​កំរិតខ្ពស់
 • Aleph = អាឡេប
 • Action n. = អំពើ, សកម្មភាព
 • Accelerator Card n.​បន្ទះចរន្តបង្កើនល្បឿន
 • accountability n.គណនេយ្យភាព
 • Addressing n. = ការបំពេញអាសយដ្ឋាន
 • Agreement n. = កិច្ចព្រមព្រៀង
 • Addressee n. = អ្នកទទួលសំបុត្រ
 • Accelerator Key n = Shortcut Key
 • Add-In n. = ឧបករណ៍បន្ថែម
 • Accuracy = កំរិតត្រឹមត្រូវ, កំរិតច្បាស់លាស់, កំរិតប្រាកដប្រាជា
 • Absolute adj = ដាច់ខាត
 • Access Time n = រយះពេលដំណើរការ
 • 1024 bytes= 1 kilobyte
 • Absolute loader n.កម្មវិធីទាញយកទិន្នន័យពេញ
 • Access Privileges n = សិទ្ធិចូលដំណើរការ
ឧទាហរណ៍៖ Spacial Page Aliases=ឈ្មោះក្លែងក្លាយនៃទំព័រពិសេស, ឈ្មោះផ្សេងទៀតនៃទំព័រពិសេស
 • Allocation Memory n. = ការបំរុងទុក
 • Allow tv.= អនុញ្ញាត
 • Aliasing n. = ភាពរឆេតរឆូត
 • Allocate Memory tv. = បំរុងទុក
 • Align tv. = តំរឹម
 • avatar n = អវតារ
                                     

1. B

 • B-Spline = B-Spline
 • Back iv = ថយក្រោយ ត្រលប់ក្រោយ
 • Back Door n = ទ្វារក្រោយ
 • Back End n = កម្មវិធីខាងក្រោយ
 • Backbone n = ឆ្អឹងខ្នង
 • Background n = ផ្ទៃខាងក្រោយ, ឆាកក្រោយ
 • Background Application n = កម្មវិធីខាងក្រោយ
 • Background Task n = ភារកិច្ចខាងក្រោយ
 • Backlog n = កិច្ចការនៅសល់
 • Backup n = ពត៌មានបម្រុង
 • Backup tv = បម្រុងទុក
 • Backward adv = ត្រឡប់ទៅវិញ
 • Bad adj = ខូច
 • Bad Area n = តំបន់ខូច
 • Bad Disk n = ថាសខូច
 • Bad Sector n = ផ្នែកខូច
 • Balance = តុល្យភាព
 • Balance tv = ធ្វើអោយមានតុល្យភាព
 • Bandwidth Digital Device n. កម្រិតបញ្ជូន
 • Bandwidth Radio n. កម្រិតរលក
 • Banner n. បដា
 • Bar n. របារ
 • Bar Chart n. គំនូសតាងបង្គោល, គំនូសតាងតារាង
 • Bar Code n. កូដផលិតផល
 • Barcode Number រហស្សលេខផលិតផល
 • Base n. គោល
 • Base 10 n. គោល១០
 • Base 16 n. គោល១៦
 • Base 2 n. គោល២
 • Base 8 n. គោល៨
 • Base Line បន្ទាត់គោល
 • Base-10 Logarithm លោការីតគោល១០
 • Base-2 Logarithm លោការីតគោល២
 • Basis មូលដ្ឋាន
 • Batch File n. ឯកសាររបាច់
 • BCC Blind Carbon Copy n. លាក់
 • Beamer n. ឧបករណ៍បញ្ចាំង
 • Begin tv. ចាប់ផ្តើម
 • Begin of Word ដើមពាក្យ
 • Behavior n. ឥរិយាបថ
 • Behind prep/adv. ខាងក្រោយ
 • Below prep/adv. ខាងក្រោម
 • Bessel Function អនុគមន៍Bessel
 • Beta បេតា បែបសាកល្បង កំណែសាកល្បង
 • Beta Distribution ច្បាប់បេតា
 • Biaised Estimator អេស្ទីម៉ាទ័រលំអៀង
 • Bibliography n. គន្ថនិទ្ទេស
 • Billing Rate អត្រាចុះលើវិក័យប័ត្រ
 • Binary Number n. ចំនួនគោលពីរ
 • Binary Operator សញ្ញាប្រមាណវិធីពីរអង្គ
 • Binary System n. ប្រព័ន្ធគោលពីរ
 • Bind tv. ចង
 • Binomail Distribution ច្បាប់ទ្វេធា
 • Bit n. លេខគូ គឺ​ លេខ ០ និង​ ១
 • Bitmap n. រូបភាព
 • Blank adj. ទទេ
 • Blank Document n. ឯកសារទទេ
 • Blank Page n. ទំព័រទទេ
 • Blend tv. លាយ
 • Blend n. ល្បាយ
 • Blink n. ភ្លិបភ្លែតៗ
 • Block n. បុ្លក, ការហាមឃាត់
 • Block tv. ទប់ស្កាត់, ហាមឃាត់
 • Blockquote n. សម្រង់បណ្តុំ
 • Blog n. មើល Weblog
 • Bluetooth n. ប្ល៊ូធូស
 • Blur tv. ធ្វើអោយព្រិល បំព្រិល
 • Blur iv. ព្រិល
 • Board n. ក្តារ
 • Body n. តួ
 • Bold adj. ដិត
 • Bond ប័ណ្ណបំណុល, សញ្ញាប័ណ្ណ
 • Bond-Equivalent Yield ចំណូលសមមូល
 • Book Excerpt n. ការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ
 • Bookkeeping ការចុះបញ្ជី
 • Bookmark v/n. ចំណាំ
 • Boolean n. ប៊ូលីន
 • Boot tv. ចាប់ផ្តើមឡើង
 • Border n. រឹមទំព័រ
 • Border and Shading n.
 • Border Arguments អាគុយម៉ង់ព្រំដែន
 • Border Probability
 • Bottom n. បាត
 • Bound n. ព្រំដែន, ភាពទាល់
 • Boundary n. ព្រំដែន, ភាពទាល់
 • Box n. ប្រអប់ ឬ ក្រឡា
 • Brace n. រ៉ាត់{ }
 • Bracket n. តង្កៀប
 • Brand n. ម៉ាក
 • Break n. សញ្ញាបញ្ឈប់
 • Break tv. បញ្ចប់
 • Breakpoint n. ចំណុចឈប់
 • Brief n.សេចក្តីសង្ខេប
 • Brief adj. សង្ខេប
 • Brightness n. ពន្លឺ
 • Bring Forward
 • Bring to Front
 • Broadband n.
 • Broadband Network n.
 • Broadcast tv. ផ្សាយ
 • Brochure n.
 • OptionButton n.ពំជម្រើស
 • CommandButton n.ពំបញ្ជា
 • button n.ពំ
                                     

2. C

 • Correlation n. សហសម្ពន្ធ
 • Calculus n. គណិត​វិភាគ,​ គណនាអត្យាណូ, គណិតសាស្ត្រ​ជាន់​ខ្ពស់
 • Content n. ខ្លឹមសារ, ព័ត៌មាន, មាតិកា, សាច់រឿង, សារ, អត្ថបទ
 • Cylinder n. រូបបំពង់
 • Connectives n. ឈ្នាប់
 • Contemporary adj. សហសម័យ,ទាន់សម័យ
 • CMS: Content Management System, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអត្ថបទ
 • CategoryTree n: មែកធាងនៃចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម
 • Client n. កូនបណ្តាញ,ម៉ូយ
 • Customize v.កំណត់ដោយខ្លួនឯង
 • Component n. សមាសភាគ,គ្រឿងផ្គុំ
 • compatible adj សមិត ដែលចូលជាមួយគ្នាបាន
 • Cable Television: ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប
 • Column n. ខ្ទង់, កាឡោន
 • Computation n. គណិតកម្ម
 • Compass n. ប្រពាយ,ដែកឈាន
 • Control n. បញ្ជា
 • Choose v. រើសយក
 • Check: ត្រួតពិនិត្យ
 • Control Panel n. ផ្ទាំងបញ្ជា
 • Converter n. គ្រឿង ឬ ប្រដាប់បំប្លែង
 • compatibility n. សមិតភាព ការដែលចូលជាមួយគ្នាបាន
 • Cone n. រូបសាជី
 • Chart n. តារាងរេខា
 • Configure v. សាងរូបសណ្ឋាន
 • Calculator n. ម៉ាស៊ីនគិតលេខ គឿងគិតលេខ គណនាករណ៍
 • Constant n. តម្លៃថេរ
 • Content Management System: CMS, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអត្ថបទ
 • Check users: ត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់
 • Cache n. ឃ្លាំងសំងាត់, ខេស
 • Counting Number n. ចំនួនរាប់
 • Convert v. បំប្លែង
 • Subcategory n:ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរង
 • Coefficients n. មេគុណ
 • Call TV.: ហៅ
 • Category n: ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម
 • Calculation n. គណនា
 • Common Factor n. កត្តារួម
 • Configuration n. រូបសណ្ឋាន
 • Commutative adj. ឆ្លាស់ទី
                                     

3. D

 • Daemon n. = ដេមិន
 • Damaged adj. = ខូចខាត
 • Dangerous adj. = គ្រោះថ្នាក់
 • Dash n. = ដាច់ៗ
 • Dash Line n. = បន្ទាត់ដាច់ៗ
 • Data storage n.ការលៃទុកទិន្នន័យ ឬ ការស្តុកទុកទិន្នន័យ
 • Data movement n.ការផ្លាស់ទីទិន្នន័យ ការផ្លាស់ផ្ទេរទិន្នន័យ
 • Data processing n.ការគិតចម្រាញ់ទិន្នន័យ ឬ ការប្រមូលផលទិន្នន័យ
 • Data n. = ទិន្នន័យ,តួលេខ,ស្ថិតិ
 • Database n.ទិន្ននយដ្ឋាន,ឃ្លាំងទិន្នន័យ
 • Data structure n.គ្រោងសំណង់ទិន្នន័យ
 • Data flow n.លំហូរទិន្នន័យ
 • Database system n.របៀបទិន្ននយដ្ឋាន
 • Database administrator n.អភិបាលទិន្ននយដ្ឋាន

--Mahaphirum ម៉ោង០៦:២៤ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ UTC

 • Data Capture n. = ការចាប់យកទិន្នន័យ
 • Data Source n. = ប្រភពទិន្នន័យ
 • Data Type n. = ប្រភេទទិន្នន័យ
 • Database n. = មូលដ្ឋានទិន្នន័យ
 • Database Management n. = អ្នកគ្រប់គ្រងមូលដា្ឋនទិន្នន័យ
 • DataPilot n. = អ្នកជំនួយការទិន្នន័យ
 • Date n. = កាលបរិច្ឆេទ


                                     

4. E

 • E-Book Electronic Book n. សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច
 • E-Commerce Electronic Commerce n. ពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិច
 • E-Email n. អ៊ីមែល សំបុត្រអេឡិចត្រូនិក ឦមេល
 • E-Mail Address n. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល
 • E-Mail Client n. កម្មវិធីអ៊ីមែល
 • Extension n.វិបុលកម្ម
                                     

5. F

 • fax card n.បន្ទះចរន្តទូរសារ
 • fax back n.ទូរសារឆ្លើយតប
 • fax server n.សេវាករទូរសារ គ្រឿងបម្រើទូរសារ
 • fax facsimile n.ទូរសារ
 • fax on demand n.ទូរសារតាមសំណូមពរ
                                     

6. H

 • Half adj. = ពាក់កណ្តាល
 • Half Duplex Transmission n. = ការបញ្ជូនឯកទិសក្នុងពេលតែមួយ
 • Half-sphere = កន្លះស្វ៊ែរ
 • Handle tv. = ដោះស្រាយ
 • Handle Of Object n. = ចំណុចទាញ
 • Handler n.= អ្នកដោះស្រាយ
 • Handout n. = ប្លង់បោះពុម្ព
 • Hang Up tv. = ព្យួរ
 • Hanging Indent = ព្យួរការចូលបន្ទាត់
 • Hard Disk n. = ថាសរឹង, ហាដឌីស
 • Hardware n. = ផ្នែករឹង, ហាដវ៊ែរ
 • Harmonic Mean = មធ្យមអាម៉ូនិក
 • Hatch n. = ឆ្នូតៗ
 • Hazardous adj. = គ្រោះថ្នាក់
 • Header n. = បឋមកថា
 • Heading n. = ក្បាល
Page Heading = ក្បាលទំព័រ Heading Page = ទំព័រផ្នែកខាងក្បាល
 • Height n. = កំពស់
 • Help tv. = ជួយ
 • Help n. = ជំនួយ
 • Helper Application n. = កម្មវិធីជំនួយ
 • Hexadecimal Number = ចំនួនគោល១៦
 • Hibernate tv. = សម្ងំ
 • Hidden adj. = ដែលលាក់, ដែលត្រូវបានលាក់, ដែលបានលាក់, ដែលបានបិទបាំង, កំបាំង
 • Hide tv. = លាក់, បិទបាំង, បាំង
 • Hierarchy n. = ឋានានុក្រម លំដាប់ថ្នាក់
 • High adj. = ខ្ពស់, ដែលខ្ពស់
 • high frequency HFn. រំញ័រខ្ពស់
 • High Priority n. = អាទិភាពខ្ពស់
 • High Security n. = សុវត្ថិភាពខ្ពស់
 • Higher adj. = ខ្ពស់ជាង
 • Highest adj. = ខ្ពស់បំផុត
 • Highlight tv. = បន្លិច
 • Highlight n. = ផ្នែកសំខាន់
 • Highlight Color n. = ពណ៌បន្លិច
 • History n. = ប្រវត្តិ
 • historiography n.សំណេរប្រវត្តិសាស្រ្ត
 • Hold tv. = កាន់, ទប់
 • Hold Down tv. = សង្កត់ចុះ, សង្កត់ចុះក្រោម
 • Home n. ផ្ទះ
 • Home Directory n. = ថតផ្ទះ
 • Home Page n. = គេហទំព័រ
 • Hop n. = ដំណាក់
 • Horizontal adj. = ផ្តេក, ដេក
 • Horizontal Line n. = បន្ទាត់ដេក, បន្ទាត់ផ្តេក, ខ្សែផ្តេក, ខ្សែដេក
 • Horizontal Ruler n. = បន្ទាត់ផ្តេក
 • Horizontal Scrollbar n. = របាររមូរផ្តេក
 • Host n. = ម៉ាស៊ីន
 • Hostname n. = ឈ្មោះម៉ាស៊ីន
 • Hot List n. = បញ្ជីអាសយដ្ឋានសំខាន់
 • Hotkey n. = គ្រាប់ចុចចង
 • HotPlug tv. = ដោតឆៅ
 • Hotspot n. = ចំនុចក្តៅ
 • HouseholdInventory = បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្ទះ
 • Hue n. = ភាពលំៗនៃពណ៌
 • Hyperbolic Cosine = កូស៊ីនុសអ៊ីពែរបូល
 • Hyperbolic Cotangent = កូតង់ស្យង់អ៊ីពែរបូល
 • Hyperbolic Sine = ស៊ីនុសអ៊ីពែរបូល
 • Hyperbolic Tangent = តង់ស្យង់អ៊ីពែរបូល
 • Hypergeometric = អ៊ីពែរបូលធរណីមាត្រ
 • Hypergeometric Distribution = ច្បាប់អ៊ីពែរបូលធរណីមាត្រ
 • Hyperlink n. = តំណខ្ពស់
 • Hypertext n. = អត្ថបទតភ្ជាប់គ្មានលំដាប់ ពហុអត្ថបទ
 • Hyphenate tv. = ភ្ជាប់ដោយសហសញ្ញា
 • Hyphenation n. = ការដាក់សហសញ្ញា
 • Hypotheses = សម្មតិកម្ម


                                     

7. I

 • Image = រូបភាព
 • incompatibility n. វិសមិតភាព
 • International Telecommunication UnionITU n.សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
 • International Organization for Standardization IOS n.អង្គការកំណត់មាត្រដ្ឋានអន្តរជាតិ
 • Internet ​ប្រព័ន្ធ​អន្តរបណ្តាញ ​​ឬ ​​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិនធឺណិត ។
 • internet service provider ISP n.ក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មបណ្តាញអន្តរគណិតករណ៍ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឥន្ធើណិត
 • information n.ពត៌មាន ដំណឹង សន្ទេស
 • internet n.បណ្តាញអន្តរគណិតករណ៍ Interconnection Network=internet បណ្តាញតភ្ជាប់រវាងកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយ​ មានន័យថា បណ្តាញស្រាក់កុំព្យូទ័រ ។ ឥន្ធើណិត ។
 • internationalization n.អន្តរជាតូបនីយកម្ម
 • information technology ITn.បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន ពត៌មានវិទ្យា សន្ទេសវិទ្យា
 • internationalize v.ធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្ម
 • international a.អន្តរជាតិ
 • inequality n.វិសមភាព
 • incompatible adj.វិសមិត
 • Image talk = ការពិភាក្សាអំពីរូបភាព
                                     

8. J

 • Jagged adj. រឆេតរឆូត
 • Job n. ការងារ
 • Join tv. ត, តភ្ជាប់, ភ្ជាប់គ្នា, ភ្ជាប់
 • Journal n. ទិនានុប្បវត្តិ
 • Jump iv. លោត, ផ្លោះ
 • Junk n. ឥតបានការ
 • Junk Mail n. សារឥតបានការ
 • Justify tv. តំរឹមសងខង
                                     

9. K

 • Kappa កាប៉ា
 • KB n. គីឡូបៃ
 • Keep tv. រក្សាទុក
 • Keep Ratio n. រក្សាសមាមាត្រ
 • Keep Running ទុកឲរត់ដដែល
 • Kern tv. សំរួលចន្លោះតួអក្សរ
 • Kernel n. ខឺណែល
 • Key Encryption n. កូនសោរ
 • Key Searching n. ពាក្យគន្លឹះ
 • Key Typing n. គ្រាប់ចុច
 • Keyboard n. ក្តារចុច
 • Keyboard Handling ការប្រើក្តារចុច
 • Keystroke n. សង្កត់គ្រាប់ចុច
 • Keyword n. ពាក្យគនឹ្លះ
 • Kilobyte n. គីឡូបៃ
 • Kurtosis Of A Distribution
                                     

10. L

 • log on v.កត់ឈ្មោះបើក
 • log v.កត់ឈ្មោះ
 • link v.ភ្ជាប់យោង n.ឈ្នាប់យោង
 • log out v.កត់ឈ្មោះចេញ
 • log up v.កត់ឈ្មោះចូលជាសមាជិក,ចុះឈ្មោះចូលរួម
 • log off v.កត់ឈ្មោះបិទ
 • log in v.កត់ឈ្មោះចូល
 • Login v = ឡុកអ៊ីន, ឡុកអ៊ីនចូល, ចូល, ចូលក្នុង, កត់ឈ្មោះចូល
 • Logout v = ឡុកអៅ, ចាកចេញ, ចេញ, ចេញក្រៅ
                                     

11. M

 • map n.ផែនទី v.បញ្ជូន
 • maintenance n.ការថែរក្សា
 • mail n.សំបុត្រ
 • metalanguage n.អភិភាសា
 • media n.ធ្នាក់, ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, ព័ត៌មាន
 • mailbox n.ប្រអប់សំបុត្រ
 • manipulate v.ចាត់សម្រួល
 • manage v.រៀបចំ
 • Movie n = ភាពយន្ត
 • median n.សមឌ្ឍរេខា
 • message n = សារ,សារសេចក្តី
 • mean n.មធ្យមភាគ
                                     

12. O

 • Object Goal n.
 • Object Subject n.
 • Object Thing n.
 • Oblique adj.
 • Obscure tv.
 • Occur tv. កើតឡើង
 • Octal Number ចំនួនគោល៨
 • Odd Number ចំនួនសេស, លេខសេស
 • Offline adj. ក្រៅបណ្តាញ
 • Offset n.
 • OK
 • Omega
 • Omicron
 • On prep.
 • On Screen Keyboard
 • Online adj. លើបណ្តាញ
 • Online Help ជំនួយលើបណ្តញ
 • Online Shopping ការទិញទំនិញលើ​ឬក្នុងបណ្តាញ​
 • Opacity n.
 • Opaque adj.
 • Open tv. បើក
 • Operand n.
 • Operating System n. ​ប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័រ​។​ ឧទាហរណ៍​​ SUSE Linux ឬ Microsoft Windows XP ឬក៏​​​ Mac OS X Leopard ឬមួយក៏ Symbian OS​សំរាប់ទូរសព័្ទសុទ្ធតែរាប់ជា​ប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័រ​។
 • Operation n. ប្រតិបត្តិការ
 • Operation Math n.ប្រមាណវិធី​
 • Operator n. ១
 • Operator សញ្ញាណប្រមាណវិធី
 • Optimal adj.
 • Optimal Wrap
 • Optimize tv.បង្កើនប្រសិទ្ធិភាព
 • Option n. ជម្រើស
 • Optional adj. នៃជម្រើស,ជម្រើសបន្ថែម
 • Order លំដាប់,ការកុម្ម៉ង់
 • Order n. លំដាប់,ការបញ្ជា
 • Order tv. បញ្ជា
 • Order ID លេខសម្គាល់បញ្ជាទិញ
 • Ordinal Number adj. លេខលំដាប់,លេខបូរណសំខ្យា
 • Organization n. ស្ថាប័ន,អង្គភាព
 • Organizer n. អ្នករៀបចំ,អង្គរៀបចំ
 • Orientation n. ទិស
 • Original adj.ដើម
 • Orphan n. បន្ទាត់កំព្រា
 • Orthogonal To កែងនឹង
 • Outbox n. ប្រអប់ចេញ
 • Outdated adj. ហួសសម័យ
 • Outer adj. ខាងក្រៅ
 • Outer Join រួមខាងក្រៅ
 • Outgoing adj. ចេញ
 • Outgoing Server ម៉ាស៊ីនបម្រើចេញ
 • Outline n. គ្រោង
 • Outline Font Effect adj. គែម
 • Output n. ទិន្នផល
 • Outward ទៅក្រៅ
 • Overflow iv/tv. លើសចំណុះ
 • Overhang tv. លយចេញ
 • Overhead Sheet n. ក្រដាសស្លាយ
 • Overlap tv. តម្រួត
 • Override tv. បដិសេធ
 • Overview n. ទិដ្ឋភាពទូទៅ
 • Overwhelming adj.លើសលុប
 • Overwrite tv. សរសេរជាន់ពីលើ
 • Owner n. ម្ចាស់, ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ


                                     

13. P

 • Protocol = ពិធីការ, ប្រូតូកាល
 • privacy n.សិទ្ធិបុគ្គល សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន សិទ្ធិឯកជន
 • Problem n = បញ្ហា
 • Problematic adj = ដែលមានបញ្ហា, ដែលមិនដាច់ស្រេច
 • Progress n.ជំនឿន ដំណើរជឿនលឿនទៅមុខ
 • photo n. រូបភាព
 • photon n. អនុភាគពន្លឺ
Correct Protocol = ពិធីការដែលត្រឹមត្រូវ Incorrect Protocol = ពិធីការដែលមិនត្រឹមត្រូវ
                                     

14. R

 • radix complement n.វិកតិកត្តាសមុដ្ឋានចំនួនបង្គ្រប់បាត
 • radio frequency​ RF n.រំញ័រវិទ្យុ
 • radix n.ឫស, មូលសព្ទ, សមុដ្ឋាន,ឋាន,បាត
 • radical n.អនុមូល រ៉ាឌិកាល់,មូលធាតុ,ផ្នត់ដើម
 • radio wave n.រលកវិទ្យុ
 • ratio n.អត្រាភាគ
 • rate n.អត្រា
 • radix point n.ចំណុចឋាន
 • radix notation n.សញ្ញករណ៍សមុដ្ឋានវេវ.base notation
 • recorder n.គ្រឿងថតសម្លេង,ខ្សែអាត់
 • Restore n = ស្តារឡើងវិញ
 • record n.បណ្ណសារ v. ថត,អាត់
                                     

15. S

 • square n.មូលសញ្ញា គ្រឿងសម្គាល់ឫស
 • sign out v.ចុះឈ្មោះចេញ
 • steward n.សេវាភិបាល
 • sign on v.ចុះឈ្មោះបើក
 • select v. ស្លិច
 • screen capture n.ការចាប់រូបភាពលើមុខកញ្ចក់
 • full screen n. ពេញមុខកញ្ចក់
 • sign in v.ចុះឈ្មោះចូល
 • safety n.សុវត្ថិភាព និរន្តរាយ និរភ័យ
 • sign off v.ចុះឈ្មោះបិទ
 • select All ស្លិចទាំងអស់
 • screen n.មុខកញ្ចក់ អេក្រង់
 • sign up v.ចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិក, ចុះឈ្មោះចូលរួម
 • scientific notation n.សញ្ញករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ
 • server n. មេបណ្តាញ សេវ័ក សេវាករ
 • set n. ឈុត សិទ
                                     

16. U

 • Unzip tv.= ពន្លា
 • Update tv. ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ
 • Updated adj. ដែលទាន់សម័យ, បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ, ទាន់សម័យ
 • Upgrade tv. ធ្វើអោយប្រសើរ, ធ្វើអោយប្រសើរឡើង
 • Upload tv. ផ្ទុកឡើង, អាប់ឡូដ
                                     

17. V

 • Valid adj. = ត្រឹមត្រូវ
 • Validate tv. = ធ្វើឱ្យមានសុពលភាព
 • Validation n. = សុពលកម្ម
 • Validity n. = សុពលភាព
 • Value n. = តំលៃ
 • varepsilon = វ៉ាអែវស៊ីឡោន
 • Variable n. = អញ្ញាត តួមិនដឹងតម្លៃ ឧ.2x+3 អធិប្បាយថា 2 ជា​សម្បសិទ្ធតួគុណ x ជាអញ្ញាត ដូច្នេះ 2 គុណនឹង x =2x បើ x=2 មានន័យថា 2 គុណនឹង 2 = 4 បូកនឹង 3 ស្មើ 7)
 • Variable Declining Balance = សមតុល្យថយចុះប្រែប្រួល
 • Variance = វ៉ារ្យង់ អញ្ញតា
 • Variation n. = បំរែបំរួល អញ្ញកម្ម
 • Varphi = វ៉ាហ្វី
 • Varpi = វ៉ាពី
 • Varrho = វ៉ារ៉ូ
 • Varsigma = វ៉ាស៊ិគម៉ា
 • vartheta = វ៉ាតែតតា
 • Vector n. = វ៉ិចទ័រ
 • Vectorized Image n. = រូបភាពកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រ
 • Vendor n. = ក្រុមហ៊ុនលក់
 • VendorID លេខសំគាល់អ្នកលក់
 • Verbose adj. ដែលបង្ហាញជាអក្សរ
 • Verify tv. ផ្ទៀងផ្ទាត់
 • Versions n. = កំណែ
 • * Vertical adj. បញ្ឈរ
 • Video n. = វីដេអូ,រូបទស្សន៍
 • Video Conference n. = សន្និសីទតាមវីដេអូ
 • Viewtv. = មើល​, ទស្សនា
 • View n. = ទិដ្ឋភាព
 • Viewer n. = កម្មវិធីមើល ទស្សនាករ
 • Violate tv. = បំពាន, ខុសច្បាប់, ល្មើសច្បាប់
 • Violation n. = ករបំពាន
 • Virtual Folder ថតនិមិត្ម
 • Virus n. = មេរោគ"
 • Virus Definition n. = និយមន័យមេរោគ
 • Visual adj. នៃចក្ខុ
 • Visual Aids n. = ជំនួយរូបភាព
 • Visualization n. រូបភាពមើលឃើញ
 • Visualizer n. = ម៉ាកែត
 • Voice Chat n. = ការជជែកកំសាន្តជាសំលេង
 • Volatile Button n. = ប៊ូតុងមិនឋិតថេរ
 • Volume n. = ភាគ
 • Volume n. = កំរិតសំលេង
                                     

18. Z

 • Z- Value =តំលែ -Z
 • Zeta = ហ្សេតា
 • Zigzag v. = ក្ងិចក្ងក់
 • Zip n. = ហ្ស៊ីប
n. = ជាទំរង់ពេញនិយមមួយបែប នៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការបង្រួមទិន្នន័យ។ ពាក្យពេញ Zone Improvement Plan។
 • Zip Disk n. = ថាសហ្ស៊ីប
 • Zone n. = តំបន់
 • Zoom tv. = ពង្រីក រឺ ពង្រួម
 • Zoom In tv. = ពង្រីក
 • Zoom Out tv. = ពង្រួម

សូម​មើល​សទ្ទានុក្រម អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ​ សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ​​របស់​​ KhmerOS

                                     
 • សទ ទ ន ក រម ក ព យ ទ រ អង គ ល ស - ខ ម រ សទ ទ ន ក រម គណ តវ ទ យ ជប ន - ខ ម រ សទ ទ ន ក រម ឈ ម សទ ទ ន ក រម បច ច កសព ទ ខ ម រ - អង គ ល ស សទ ទ ន ក រម បច ច កសព ទអង គ ល ស - ខ ម រ

Users also searched:

សទ្ទានុក្រម pdf,

...

អក្សរ ខ្មែរ nida.

គោលការណ៍ភាពឯកជន IDP Cambodia IDP Education. បញ្ជីពាក្យកាត់. ពាក្យកាត់ ខ្មែរ អង់គ្លេស. ពាក្យពេញ ជាភាសាអង់គ្លេស. ក.ប. IP. សទ្ទានុក្រមខ្មែរបាលីសំស្ក្រឹត. អក្សរកាត់ National Audit. ភាសាអង់គ្លេស គឺនៅសំណួរ២០២ និង២១០។ នៅ​លើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ គឺឯកសារលេខ E3 4092 ស៖ ជាភាសាខ្មែរ 00271136 ទៅដល់ 37 យើងបង្កើត​សទ្ទានុក្រមប្រើពាក្យនេះឬយ៉ាងណាទេ។.


...