Back

ⓘ ក្បាច់ខ្មែរគឺជាក្បួនខ្នាតសិល្បៈមួយដែលបានចែកជាបួនប្រភេទ ក្បាច់អង្គរ សម្រាប់លំអជាពិសេសលើសំណង់ធំស៊ីម៉ង់ ឈើ. ពីព្រោះក្បាច់នេះមានលក្ខណៈរឹងមាំ ហើយងាយក្នុងការធ្វើពុម្ព ..
                                     

ⓘ ក្បាច់ខ្មែរ

ក្បាច់ខ្មែរគឺជាក្បួនខ្នាតសិល្បៈមួយដែលបានចែកជាបួនប្រភេទ

 • ក្បាច់អង្គរ សម្រាប់លំអជាពិសេសលើសំណង់ធំស៊ីម៉ង់ ឈើ. ពីព្រោះក្បាច់នេះមានលក្ខណៈរឹងមាំ ហើយងាយក្នុងការធ្វើពុម្ព ឬ ធ្លាក់នៅលើផ្ទាំងថ្ម ឈើ.។
 • ក្បាច់ភ្ញីទេស សម្រាប់ប្រើនៅលើគ្រឿងតុបតែងសំណង់ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលគេធ្លាប់នៅលើស៊ីម៉ង់ ប្រាក់ ស្ពាន់ ឈើ. ឬប៉ាក់ឌិនលើកំណាត់វាំងននលើសំលៀកបំពាក់នាដករ នាដការិនីរបាំផ្សេងៗ ។
 • ក្បាច់ភ្ញីភ្លើង សម្រាប់ប្រើក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗក្នុងសាសនា និងបុណ្យប្រពៃណី ព្រោះក្បាច់នេះមានលក្ខណៈជាអណ្ដាតភ្លើង ដែលជាគ្រឿងសក្ការៈបូជានិងប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវទៅកាន់សុគតិភព។
 • ក្បាច់ភ្ញីវល្លិ៍ ជាក្បាច់សម្រាប់ជំនួយបន្ថែមបំពេញបន្ថែមទៅលឋានរូបភាពផ្សេងៗ ដូចជានៅលើជញ្ជាំងអង្គរវត្តក៏ឃើញមានក្បាច់ភ្ញឺវល្លីនេះបំពេញបន្ថែមលើឋានរូបភាពនេះដែរ ។
                                     
 • ត រ វច រ ក ប ច ខ ម រ ច ច រ ង ច ល ងល ខ ន 3 ត រ វន ល វ ម នទ ន ម នប ត ម នទ ន ម នប រពន ធ 4 ត រ វច ច រ ងប កបទ គ ច រ ងម នភ ល ង ត រ វច ក ប ច ខ ម រ4500 5
 • គ ជ ក រណ ត ម យប រភ ទត ប ញព សរស ស ត រដង ក វន ងដ លប រ ប រ សពណ ត ច ម នផ ទ ល តត ម យពណ ម ន ក ប ច ភ ញ ន ជ យក រណ ត សម រ ប ក ត ច ញជ ស ពត ស ល ក ឬ យកមក ចងជ ស ពត ក ប ន Royal
 • លក ខណ ព ស ស ម យទ ត គ ក ព ល ប រ ស ទ ន ល អរ ដ យ ក ប ច ជ ផ ក ឈ ក ក ត ប ម យ ព រមទ ង វត តម ន របស មណ ឌប ម យ រ ង ជ រ ង ស ម
 • រ ចពត ជ រង វង ម ល រ ចដ ក រង វង ផ ត ព រខ ងល ន ងខ ងក រ មព រ ន ងម នភ ជ ប ឈ ក ប ច រ ងជ ងទ នព ល មកក រ ម រ ចព ជម រ កឬស ស ដ យគ រងជ ងទ ន
 • ប រស នប គ ដកដ ច ញស ររបស ទ រម នស ឡ ងហ វៗគ ស ឡ ងខ ស យ ដងទ រធ វ អ ព ឈ ខ ល មហ យម ន ក ប ច ជ ថ ន ក ៗ ន ងម នដ បញ ច ឆ អ ងពណ សជ ច រ ន ន ផ ន កច ងផ ន កខ ងល ដង
 • ក ប ច ភ ញ ទ ស ព លគ ក ប ច ផ ក ច ន ទន ន ក ន ងរចន បថន គ ច រ នន គ ន ក តសរស រហរ ហរ ប រ ស ទអណ ដ ត ដ លគ ច ត ទ កថ ស ន ដ ឯកម យក ន ងស ល ប ខ ម រ
 • ហ យរងច ព រ ស រ យស ងច ងមកអ លន ងរ ក ត មចម ល ក ន ន របស ខ ម រ ប រស នប គ គលណ គង ន ល ស រទ ប ក ប ច ផ ក ឈ ក ប គ គលន ជ ប គ គលប រកបដ យបញ ញ ត យ ងដ ចជ ព រ ព ទ ធជ ដ ម
 • ន លទ ធ ព រហ មញ ញស សន ដ ល ត រ វប ន ឆ ល ក ល ក ប ច ផ ត រ ទ វស ថ ន ដ ស រស ត រក ល ន បន ត រហ តដល សព វថ ង ន ដ ល ស ថ បត យករ ខ ម រ ប រ ណ ស ងសង ឡ ង ស ថ តក ន ង រចន បថ
 • ខ ម រ ច កច ញជ គ ចម ល ក ល ប គ ជ ក ប ច ដ លគ ឆ ល ក ន ល ផ ទ ងថ មល កច លទ ក ន ងផ ទ ថ ម ម លទ ម នស វឃ ញខ ពស ឬផ សច ញព ផ ទ ថ មខ ល ងទ គ ច រ នធ វ ក ប ច ន ន ត មប រ ស ទ

Users also searched:

អត្ថន័យក្បាច់ផ្កាចន្ទន៍, ក្បាច់ផ្កាចន្ទន៍,

...

សូឡា ធ្វើឱ្យអគារទីស្តីការថ្មី.

ក្រសួងអប់រំ ។ សម័យ​សាធារណ​រដ្ឋខ្មែរ ទីស្ដីការក្រសួង ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង. ក្បាច់មូលដ្ឋាន – ខ្ញុំស្រឡាញ់. ប្រវត្តិប្រដាល់ក្បាច់ខ្មែរ. By: រ័ត្ន សណ្តាប់. Material type: materialTypeLabel BookPublisher: ភ្នំពេញ.


...