Back

ⓘ ភាសាសំស្ក្រឹត. សិលាចារឹកជាច្រើន ដែលនិយាយពីការកសាងទីបូជា ដោយប្រើភាសាសំស្រ្កឹតផង និងភាសាខ្មែរបុរាណផង។ ភាសាសំស្រ្កឹតជាភាសាក្នុងអម្បូរភាសាឥណ្ឌា នឹងអុឺរ៉ុប ហើយនៅប្រទ ..
                                     

ⓘ ភាសាសំស្ក្រឹត

សិលាចារឹកជាច្រើន ដែលនិយាយពីការកសាងទីបូជា ដោយប្រើភាសាសំស្រ្កឹតផង និងភាសាខ្មែរបុរាណផង។ ភាសាសំស្រ្កឹតជាភាសាក្នុងអម្បូរភាសាឥណ្ឌា នឹងអុឺរ៉ុប ហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញ គេប្រើភាសានេះក្នុងវិស័យសាសនា និងអក្សរសាស្រ្ត។ នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ គេប្រើជាភាសាលើកតម្កើនព្រះរាជា និងទេពនានា ដែលសុទ្ធសឹងមាននាម និងគោរម្យងារជាភាសាសំស្រ្កឹតផង។ គេបែងចែកសិលាចារឹកនៅប្រាសាទអង្គរវត្តជាពីរដំណាក់កាលគឺ សម័យអង្គរប្រហែលចារនៅពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី១២ គឺក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២ សោយទីវង្គត និងសម័យពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី១៦ ដល់សតវត្សរ៍ទី១៨។ នៅសម័យអង្គរនាសតវត្សរ៍ទី១២ សិលាចារឹកលេខK.២៩៨ មានចារនៅផ្ទាំងចម្លាក់ ព្យុះហយាត្រាកងទ័ពព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២ តែមួយគត់។ ចំណែកសិលាចារឹកក្រៅពីនេះចារនៅសម័យកណ្តាលចន្លោះសតវត្សរ៍ទី១៦ ដលសតវត្សរ៍ទី១៨ នៅលើរោងជាងទី៣មានសិលាចារឹកបីផ្ទាំងគឺលេខ K.

លេខK.២៩៩ លេខK.២៩៦ ចំណែកនៅស្ថានបាកាណមានសិលាចារឹក ១១ផ្ទាំងចុះលេខK.៣០២ នៅរួតព្រះពាន់មាន២៨ផ្ទាំងចុះលេខK.៣០៣ លេខK.៣០៣ លេខK.៣០១ របស់ជ័យនន្ទ សិលាចារឹកមាន៤៥ នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត។

                                     
  • ក ម ក - រ - ម ក ភ ស ស ស ក រ ត क र म គ ជ អវត រទ ព រ របស ព រ វ ស ណ ក លព ដ មឡ យ ម នមហ សម ទ រទ កដ គ របដណ ដប ព ញល ចក រវ លទ ងម ល ព កទ វ ន ងព កអស រ
  • ដ លម ន បន ទ ត ច រន ក ន ងឆ ន ន គ.ស ជ ព រភ ស គ ភ ស ស ស ក រ ត ន ងភ ស ខ ម រប រ ណ ដ លរ បរ ប អ ព ព រ ន មរបស ព រ មហ ក សត រខ ម រ
  • វ ល ន ព លទ ករ ក ប ផ ត ជ ទ ទ ស ល ច រ កសរស រឡ ងជ ក ណ ព យ ក វ យ ហ យត ងច រ កជ ភ ស ស ស ក រ ត ត រ វប នចងក រងឡ ងត មរចន បទខ ពង ខ ពស គគ រ កគគ រ ង ព រព ញដ យព ក យប រ បធ បស ន នវ ហ រ
  • ភ ស ប ល ហ ថ អ សវ Āsava រ ឯ ភ ស ស ស ក រ ត ហ ថ អ ស រវ Āśrava ឬ អ សវក ល ស ជ គ រ ង ស ហ មង ន ច ត ត ដ ល ដ ក ត រ សម ង ក ន ង ប ថ ជ ជន ទ ង អស
  • ត សព វថ ង រ ងស ង ត យ ងត មស ល ច រ កន ល ម ទ វ រច រកប រ ស ទកណ ត ល ច រ កជ ភ ស ស ស ក រ ត ម ន បន ទ ត ប រ ប ជ ស ល កម ន ស ល ក ស ល កខ ងល ជ ព ក យព លសស រ ក រគ រពប ជ ដល
  • ព រ ព ស ណ ក រ ភ ស ស ស ក រ ត व श वकर म न អង គ ល ស Vishvakarmanស ម พระว ษณ กรรม ព រ ព ស ណ ក រ អ ទ ទ ពខ ងស ថ បត យកម ម វ ស វកម ម ទ ព ន ព រហ មញ ញស សន - ព រហ មញ ញ
  • ជ ទម រង ស ព ន ផ ល វច ល ត មម ត អ នកស រ កដ លហ ប ភ ន ន ម នឈ ម ជ ភ ស ស ស រ ក ត ភ វនត លក Bhuvan - tilaka ឬព រ ភ វន ត លក ដ លល កស ដ សគ តថ ម នន យដ ចគ ន ន ង

Users also searched:

វិវឌ្ឍន៍ នៃ ភាសា ខ្មែរ, អក្សរខ្មែរ,

...

គ.ស ១៩៣០ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ.

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីភាសាខ្មែរនៅឆ្នាំ ការខ្ចីពាក្យពីភាសាសំស្ក្រឹត និងភាសា. ភាសាសំស្ក្រឹត Tnaot. ឲ្យក្លាយ​ជា​ថ្នាល​បណ្តុះបណ្តាល​ព្រះ​ធម៌ ភាសាបាលី ភាសាសំស្ក្រឹត. ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អនុញ្ញាតឲ្យ. ឲ្យមានការរៀន ភាសាសំស្ក្រឹត នៅសា ណ៍ ឈ្មោះ គម្ពីរសំស្ក្រឹត ទំនងភាសា បាឡី. ១ ពន​វគ. បែបផែនក្នុងការរាយមុខបញ្ជិកានៃ. សត្វម្ករ ឫមករ នៅក្នុងភាសាពួកហិណ្ឌី និង​ភាសាសំស្ក្រឹត គឺជាសត្វក្រពើឫសត្វនាគ.


...