Back

ⓘ ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោម មាន៣ពណ៌ ខៀវ លឿង ក្រហម ដែលមាន​ទំហំ​ស្មើគ្នា និង​មាន​ពណ៌​ផ្សេងគ្នា ហើយ​មាន​ខ្នាត​ទទឹង​ពីរភាគបី បណ្តោយ​បី​ភាគបី​។​ កម្ពុជាក្រោម ពណ៌​ខៀវ​ នៅ​ខាង ..
ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោម
                                     

ⓘ ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោម

ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោម មាន៣ពណ៌ ខៀវ លឿង ក្រហម ដែលមាន​ទំហំ​ស្មើគ្នា និង​មាន​ពណ៌​ផ្សេងគ្នា ហើយ​មាន​ខ្នាត​ទទឹង​ពីរភាគបី បណ្តោយ​បី​ភាគបី​។​ កម្ពុជាក្រោម

 • ពណ៌​ខៀវ​ នៅ​ខាងលើ ជា​និមិត្តរូប​នៃ​សិទ្ធិសេរីភាព​និង​ប្រជា​ធិប​តេ​យ្យ​ដែល ជា​សិទ្ធិ​ខ្ពស់​ជាងគេ​បំផុត​។​
 • ពណ៌​លឿង ​នៅ​ចំ​កណ្តាល ជា​និមិត្តរូប​នៃ​ជាតិ​សាសន៍​របស់​ខ្មែរក្រោម ដែល​ស្រឡាញ់​សន្តិភាព​ និង​យុត្តិធម៌​។​
 • ពណ៌​ក្រហម ​នៅ​ខាងក្រោម ជា​និមិត្តរូប នៃ​វីរភាព អង់អាច​ក្លាហាន របស់​វីរជន ខ្មែរក្រោម ដែល​ហ៊ាន​បូជាជីវិត​ខ្លួន​ដើម្បី​ជាតិរស់​។ កម្ពុជាក្រោម។
                                     

1. ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមក្រោយសម័យអាណានិគមបារាំង

ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមក្រោយសម័យអាណាព្យាបាលបារាំង មាន៣ពណ៌គឺ÷

 • ពណ៌ខៀវ តំណាងអោយវិសាលនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោម
 • ពណ៌ក្រហម តំណាងអោយឈាម និង ភាពអង់អាចក្លាហាននៃកម្ពុជាក្រោម
 • ពណ៌ស តំណាងអោយ សន្តិភាព និង ភក្តីភាពនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោម
                                     
 • ច ណ កក នខ ម រកណ ដ ល ល ងម នអ នកដ ងល ន ងយកច ត តទ កដ ក រ ងន ទ តហ យ ស ម ប ត ល ក ទង ជ ត ខ ម រ ន ងខ ម រក រ មន ម ខផ ទ ក គ ម នផង ខ ម របច ច ប បន នល ងទទ លស គ ល ខ ម រក រ មជ បងប អ នហ យ
 • ទង ជ ត ម ល ទង ជ ត ហ គ ប ង ទង ជ ត ហ គ ណ ទង ជ ត ក ឡ ប ទង ជ ត ប ល វ ទង ជ ត យ ម ន. ទង ជ ត អ ម ន ទង ជ ត ប លហ ស ក ទង ជ ត ប លហ គ រ ទង ជ ត អ ស ត ន
 • រហ ត ដល ព ល ទទ ល ប ន ឯករ ជ យ ន ឆ ន ន ឆ ន កម ព ជ ក រ ម រជ ជក លរបស ព រ ប ទនរ ត តមប នប រ ក ល យប រទ សរបស ទ រង ឱ យស ថ តន ក រ មអ ណ ព យ ប លប រ ង
 • សម យអ ណ ន គមប រ ងក ត កម ព ជ ក រ ម ទ អ យយ ន ឆ ន ទង ជ ត ប រទ ស កម ព ជ ក រ ម អ ណ ន គមជប ន ឆ ន ទង ជ ត ប រទ ស កម ព ជ ក រ ម អ ណ ន គមប រ ង ឆ ន ទង ជ ត ប រទ សកម ព ជ
 • ព រ ប រទល ខ ងជ ងជ ប ន ងទ កដ ខ ត តច ន ត ងក ង ន ងខ ងត ប ងជ ប ន ងទ កដ ខ ម រ កម ព ជ ក រ ម គ ជ ច រកទ កដ ម យចង អ ត ដ យម នរប ងធម មជ ត ជ រភ ន អណ ណ ម
 • កប នជ រ សរ សព រ អង គម ច ស ស ហន ជ ព រ មហ ក សត រន កម ព ជ ក ន ងព លន កម ព ជ ក រ ម អ ណ ន គមធ ល ប ជ ប កន សហភ ពឥណ ឌ ច ន ដ លប នគ រប គ រងដ យរដ ឋ ភ ប លវ ចឈ ដ លសហក រន យមអ ក ស
 • សហព ន ធខ ម រ កម ព ជ ក រ ម Khmers Kampuchea - Krom Federation ក រ កក ត 1985 ទ ស ន ក ក រ Pennsauken, New Jersey, សហរដ ឋអ ម រ ក ភ ស ផ ល វ ក រ ភ ស ខ ម រ Chairman
 • បច ច ប បន នភ គខ ងត ប ង ខ ងក តជ ប ប រទ សចម ប ខ ងត ប ងជ ប សម ទ រខ ម រ រ កម ព ជ ក រ ម ប រទ សវ តណ មភ គខ ងត ប ង ន ដ សណ ដរទន ល ម គង គ ល មកដល សម យអ ណ ន គមន យមប រ ង

Users also searched:

ដងទង់ជាតិខ្មែរ, ប្រវត្តិទង់ជាតិខ្មែរ,

...

Untitled MFAIC.

ព័ត៌មានរបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងសេរីភាព. សមាគម​ខ្មែរ​ក្រោម​ប្រារព្ធ​ពិធី. ដែលដោតទង់ជាតិកម្ពុជាដឹកអាវុធជាង៣ ស្ថិតក្រោមទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោយ. ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា. ពីជាតិកំណើតដើមកម្ពុជាក្រោមរួមគ្នាតែ​មួយ ។ ខ្មែរក្រោមដោតទង់ព្រលឹងចំនួន៦. ទាញយកឯកសារ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង. ស្រ្តីបង្ហូតទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើ គឺ​ស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា. កម្ពុជា៖ នាវាកូរ៉េខាងជើងដែលដោត. បែកធ្លាយ៖ បុរស ៣ នាក់ អង្គុយដុតទង់ជាតិ​យួន ព្រែកជ្រៅ ខេត្តពលលាវ កម្ពុជាក្រោម.


...