Back

ⓘ សិល្បៈខ្មែរ. រាយព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រីនៃអធិរាជចិន ប្រាសាទខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសថៃ រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃមីយ៉ាន់ម៉ា រាមកេរ្តិ៍ នាគខ្មែរ និង នាគសាសនា ..
សិល្បៈខ្មែរ
                                     

ⓘ សិល្បៈខ្មែរ

 • រាយព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រីនៃអធិរាជចិន
 • ប្រាសាទខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសថៃ
 • រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃមីយ៉ាន់ម៉ា
 • រាមកេរ្តិ៍
 • នាគខ្មែរ និង នាគសាសនា
 • របាំ​ព្រះ​រាជ​ទ្រព្យ​
 • ព្រះថោង
 • រាយព្រះនាមទេវតានំនៃសាសនាព្រាហ្មណ៍ ឬ ហិណ្ឌូ
 • តួអង្គនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរ
 • នាគ
 • នាងអគ្គីនាគ
 • រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃថៃ
 • ក្រុងរាពណ៍
 • ព្រះម៉ែម៉ាណាសា ម៉ូណាសា
 • វត្តព្រះកែវមរកត
 • រាយព្រះនាមទេវតាចិន
 • ប្រាសាទខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃ
 • នាង​មណ្ឌោលគីរី
 • រឿងរាមកេរ្តិ៍
 • ហិណ្ឌូសាសនា
 • ព្រះបាទវិរូបក្ខ
 • នាគក្បាលប្រាំបួន
 • ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី
 • រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃខ្មែរ
 • ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
 • របាំព្រះរាជទ្រព្យ
 • ព្រះម៉ែនីវ៉ាន់
 • រាយព្រះនាមព្រះមហេសីព្រះមហាក្សត្រនៃឥណ្ឌាបុរាណ
 • កម្ពុជនាគរាជ
 • ភុជង្គនាគ
                                     
 • ព របស ល កស រ ក ប នជ រ ញអ យល កស រ ច លស ក ស តន រ ត ន ស កលវ ទ យ ល យភ ម ន ទវ ច ត រ ស ល ប ល ក ឃ ម កញ ញ គ ជ អ នកប រ ប រ ស ម ន ក ន ក ន ងវ គ ភ ឌ ដ លម នឈ ម ថ ស ល ប ភ ន
 • ន ងជ យ នជ ន របស ព រ វ ស ណ គ សត រ វន ងសត វន គ ប ត មល ក ហ ស ង ប សយ ន យ យថ ន ក ន ង ស ល ប ខ ម រ ប ស នជ ចម ល ក សត វទ ងន ម នលក ខណ ន ម ត តរ បស ខ ន គ ត រ វប នគ ឆ ល ក រចន ច រ នដ ចជ ត
 • វ ច ឆ ក 25, 2005  2005 - 11 - 25 15ឆ ន ល ខ ន ស រម ល ស ប ក ធ គ ជ ស ល ប ខ ម រ ម យប ប ម នក ណ ត ត ង ព ស វ ទ មកម ល ន ជ ក រ បញ ជ ក អ ព
 • ស ខ ទ យ ឯកស រក រ ម ស ល ប ករថ ក រប ត បង ខ ត តន បណ ដ លមកព ថ ន ក ដ កន ថ ដ លប នមកជ រកក ន ក ន ងទ កដ ខ ម រខ ងល ន ប នវ យដណ ត មខ ត តន ព ខ ម រ ហ យ បង ក តរដ ឋថ ម នដ ប ងគ បង អស
 • ដ លប នធ វ បឋកថ ក លព ខ ក ម ភ ឆ ន ន សកលវ ទ យ ល យភ ម ន ទវ ច ត រ ស ល ប ប នម នប រស សន ថ ត មស ល ច រ ក ខ ម រ ច ធ វ គ រ ងឧបករណ ភ ល ងត ងព សតវត សរ ទ គ ច ធ វ ព ណ ច ប
 • ស ល ប ឥណ ឌ ព រ ស កន ទ ក ម រ ឬ ព រ កត រ ក យ ស ល ប ន ប ល ព រ ស កន ទ ក ម រ ឬ ព រ កត រ ក យ ស ល ប ច ម. ព រ ស កន ទ ក ម រ ឬ ព រ កត រ ក យ ស ល ប ឥណ ឌ ន ស
 • ល ក ក ប ន ប ដ រ ទ រ ន ផ ន ក ស ថ បត យកម ម ន ស ល វ ច ត រ ស ល ប ម យ ន ប រ ស ល ក ប ន ស ក ស ន Arretche studio ហ យ ប ន បញ ចប ក រ ស ក
 • ក ណ ព យ ខ ម រ បទ ព ក យ ស ល ប ខ ម រ ម នច រ នអន ក ទ រង ប ល កៗល អអស ច រ យ ព លន ស មត ងជ អក ខរ ក ណ ព យថ ល ថ ល ស ន ដ ខ ម រ រ នន ស ល គ រ បង ហ ត
 • ជ សជ លមណ ឌលព ព រណ រ បភ ព រ បច ស ដ ង ស ល ប ក ន ងព ធ ច រ នព រ ជនព រ មហ ក សត រ ស ក របខណ ឌ មន ត រ ជ ន ញ ល ខ នប ស ក រប ប រ ណយ ក ស ល ប ស នរ បស ប បកម មប រ ណវ ទ យ ប គ គល កអណ ត ត

Users also searched:

រចនាបថ ខ្មែរ មាន ប៉ុន្មាន, សិល្បៈ ចម្លាក់ ជា អ្វី, អក្សរសិល្ប៍,

...

រាត្រីល្ខោនខោល លើកទី២ នឹងរៀបចំ.

សិល្បៈ ជាភាសាសំស្ក្រឹត សិល្បៈ ជាភាសា​បាលីប្រែជាភាសាខ្មែរថា ការ. ឈ្លាសវៃ ដោយ​ដៃ. តារាបីដួងរួមគ្នាហោះទៅបារាំងយប់. ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨. តម្លៃវប្បធម៌​សិល្បៈខ្មែរ៖ ក្បាច់ហៀន. ដោយលោក រ៉េត. ចន ច័ន្ទលក្ខិណា៖ ខ្ញុំបាន ធ្វើ. ខ្មែរ EN វប្បធម៌ និងសិល្បៈ ចុះបញ្ជី​ការពារស្នាដៃ ៖ ស្នាដៃសិល្បៈសិប្បកម្ម. វប្បធម៌ និងសិល្បៈ – ព្រះ. និងទម្រង់សិល្បៈបុរាណរៀងៗខ្លួន រៀបចំ​ដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ។. ចុះបញ្ជីការពារស្នាដៃ ៖ ស្នាដៃ. ខណៈបច្ចុប្បន្នទីផ្សារសិល្បៈសម័យទំនើប​កំពុងមានការកំរើកខ្លាំងក្លា.


...