Back

ⓘ អារក្ស ជាវិញ្ញាណអាក្រក់ ហើយវាមានអំណាចអាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនបាន ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់សេចក្ដីល្អទេ។ វាជាសត្រូវរបស់មនុស្សជាតិ ស្ថិតនៅក្នុងអាកាស ហើយពួនសម្ងំនៅក្នុ ..
អារក្ស
                                     

ⓘ អារក្ស

អារក្ស ជាវិញ្ញាណអាក្រក់ ហើយវាមានអំណាចអាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនបាន ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់សេចក្ដីល្អទេ។ វាជាសត្រូវរបស់មនុស្សជាតិ ស្ថិតនៅក្នុងអាកាស

ហើយពួនសម្ងំនៅក្នុងរូបបដិមាកររបស់ពួកអ្នកមិនជឿព្រះ។ វាជាប្រភពនៃសេចក្ដីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់មនុស្សជាតិ ហើយកាលណាវាចូលមនុស្សណាហើយ វានឹងធ្វើទុក្ខមនុស្សនោះដោយ

ជំងឺផ្សេងៗជាច្រើន។

អារក្ស មកពីភាសាក្រិក: δαιμόνιον daimónion គឺជាអំណាចដ៏ខ្លាំងពូកែមួយ តែងតែជាភាវៈដែលបង្កការខូចខាតដល់មនុស្ស ហើយតែងតែមាននិយាយនៅក្នុងសាសនា វិជ្ជាមន្តអាគម អក្សាសាស្ត្រ ទេវវិទ្យាជាដើម។

នៅក្នុងវិជ្ជាខាងអារក្ស របស់គ្រីស្ទានកាលពីមជ្ឈឹមសម័យ អារក្សត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាវិញ្ញាណអសោច ជាទូតសួគ៌ដែលធ្លាក់ពីស្ថានសួគ៌ ជាប្រភេទវីញ្ញាណដែលគេមិនស្គាល់ ហើយវាអាចចូលក្នុងមនុស្ស។

                                     

1. សាសនាគ្រីស្ទ

ពាក្យ "demon" មកពីភាសាក្រិក δαιμόνιον daimonion មានប្រើ៦៣ដង ក្នុងសញ្ញថ្មីនៃព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទាន។

នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទាន បានបកស្រាយថាព្រះរបស់សាសនាផ្សេងៗគឺជាអារក្ស demons មកពីភាសាក្រិក δαιμόνιον daimonion។

វិជ្ជាដែលសិក្សាពីអារក្ស បានវិវត្តពីលក្ខណៈសាមញ្ញមួយ ទៅជាការសិក្សាដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ដែលគំនិតនេះដំបូងឡើយមានប្រភពចេញពីវិជ្ជាដែលសិក្សាពីអារក្ស របស់ពួកយូដា Jewish demonology និង បទគម្ពីរគ្រីស្ទាន។

នៅសម័យផ្សេងៗក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រីស្ទាន គេបានព្យាយាមធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អារក្ស ទៅតាមឋានានុក្រមផ្សេងរបស់វា។

នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរម៉ាកុស មានសរសេរថា ព្រះយេស៊ូវបានដេញអារក្សដែលធ្វើទុក្ខមនុស្សដោយជំងឺផ្សេងៗ ឲ្យចេញពីពួកគេ។ ព្រះអង្គក៏បានប្រទានអំណាចនោះ ដល់ពួកសាវ័ករបស់ព្រះអង្គដែរ។

ឯកសារយោង

                                     
 • Tanjiro ជ ក នប រ សច បងរបស ត រក លអ នកដ តធ យ ង គ រ ស រ របស គ ត សម ល ប ដ យ អ រក ស ខណ ព លគ ត ប នច ញទ លក ធ យ ងរបស របរន ទ ក រ ង ន សល ត Nezuko ម ន ក ប ណ ណ
 • ប យ ង ព ង ផ អ ក ល បទ ភ ល ង ន ង ទ ន ក ច រ ង ន វង ភ ល ង អ រក ស ដ ល ក រ ម អ នក ស រ វជ រ វ តន រ ត ខ ម រ យល ថ ជ វង ភ ល ង ខ ស ដ ល ក ត ម ន គ ដ ច គ ន ន ង គ រ ង
 • រ ងស រណ ក ល នស រ ម អម រ ងម យសប ដ ហ ន ប សកកម មខ ម ច រ ងព រល ង អ រក ស អន ទ ក ន ស ស យ រ ងម ក អ ន ន ក រម រ ងព យ ណ ប ក ខ ទង រ ងផ ក ច ង សន ល ក
 • អ ប ឡ ដ Abelard គ ត ប នសរស រថ ម ន យ ងដ លល ប ងយ ងគ ល ក យ ស ច ឈ ម ន ង អ រក ស Flesh, from the Encyclopedia of the Bible and its Reception DeGruyter
 • ព រ ចជ រ ញឱ យមន ស សរកមធ យ ប យផ ស ងៗត មជ ន របស ខ ល នដ ចជ បន ស រន ខ ម ច អ រក ស អ នកត អ ទ ទ ពដ លជ ជ ន ម យ ដ លគ គ តថ វ ម នប រយ ជន អ វ ម យសម រ ប ខ ល នគ ផ ទ ល
 • ព ល ស ត ប គ ម ន អ រម មណ ថ អ នក ដ ល ច រ ង ន ត ណ ងឱ យ អ រក ស ឬ ធ មប ទន ទ មន ងន អ នករ ប រ ស ដ ល ត ណ ងឱ យ ទន ស ង ឈ ម ល ន ង អ នករ ស រ
 • ស ត ងគ ជ អ នកច ទប រក ន ន ងជ សត រ វដ ធ ម យ ជ អ នកព យ ប ទដ ច ប ស ក រឡ ត ហ យក ត រ វប នហ ថ អ រក ស ដ រ វ ម នភ ពគ រឲ យស អប ខ ព ម ន ដ មកណ ឌគម ព រន យ បជ មន ស សល អម ន ក
 • ព ក ស ក ត ស ទ ធ សម រ ប ស ត របណ ត ញ ប ប ត ឱបទ រព ចង រ ខ ម ច ព រ យ ប ស ច អ រក ស អ នកត ធ មប អ បជ ដ ម ន ងស ត រសម រ ប ដ ក ស ន ហ ធ វ ឱ យគ ស រឡ ញ ព ញច ត ត
 • ន ងឈ នដល ភ ម ដ ឋ ន ន ងក នច ជ ន ន ក រ យ ហ យល ងល ក ទ កច ត តឲ យប រត បត ត ជ ន អ រ ក អ រក ស ព រ ភ ន ក រ ថ ម ន ងប បសម ហភ ព ប នន យថ យកជ ប គ គលន យម ឧទ ហរណ អ នកណ ធ វ ប ណ យ
 • ន ងម នក ណ តព ខ ត តខ ញ ហ វ ក ន ងត រក លកស ករន ឯជ រភ ន ដ យអ ន ព ក អ រក ស ប នជ យន ងន ព លន ងប នច ញក ដ ងល ក ណ ត ឈ ខ ល មចន ទន ទ ប រទ សច ន
 • ម ក ដ ម រក ខ ម ដ ល ប ត ទ ន គ ម នដ ង ឡ យ ថ ជ អន ដរ គមន ទ ព ត ឬ ខ ម ច អ រក ស យក មក ដ ក ហ យ ល ក ប ប ង យក ទ វ ញ? ពង ស វត រ វត ដ ទ កវ ល ក ន ងស រ កស អ ង

Users also searched:

...

ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារ.

មានដាក់គ្រឿងតង្វាយផ្សេងៗដល់អ្នក​ស្លាប់ មានជំនឿលើខ្មោច ព្រលឹងដូនតា អារក្ស. ប្រជា​សហគមន៍​ខ្ទង់​៣០០​នាក់ ចូល. ​​បទ​ភ្លេង​​អារក្ស​​​ដ៏​កម្រ​បាន​ឮ​12​បទ​​​​ចង​ក្រង​​ជា​ស៊ី​ឌី​​ដើម្បី​ផ្សព្វ​. មហាសំណើចរឿងជឿតែអារក្ស view Comedy. គាត់​បាន​ជួប​នឹង​អារក្ស​កំណាច ហើយ​ក៏​​ធ្វើ​កំហុស​អចេតនា​មួយ​យ៉ាង​ធំ.


...