Back

ⓘ អង្គការ បានមកពី អង្គ, បណ្តាលឱ្យ និង ការ គឺជាស្ថាប័នឬសមាគមមួយដែលមានគោលដៅរួមនិងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅ។ ..
                                               

ស្ថាប័ន

ស្ថាប័នសំដៅយកអ្វីទាំងឡាយដែលមនុស្សបង្កើតឡើង ដើម្បីសម្របសម្រួលរៀបចំសង្គមឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងជាតិរបស់ខ្លួន។ គេអាចចាត់ទុកថាស្ថាប័នលុះត្រាតែអង្គការនោះបង្កើតឡើងរយៈពេលវែង ស្ថិតនៅយូរអង្វែង ហើយការបង្កើតឡើងរយៈពេលខ្លីពុំចាត់ទុកថាជាស្ថាប័ននោះទេ។

                                               

ធុរកិច្ច

--ធុរកិច្ច-- ធុរកិច្ច ន. ការធ្វើជំនួញពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ ធុរកិច្ច គឺជាសកម្មភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗឬអង្គការនានាដែលមានបំណងរកប្រាក់ចំណេញតាមរយៈសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា: ការគ្រប់គ្រង, ទីផ្សារ, ហិរញ្ញវត្ថុ, គណនេយ្យ, ផលិតកម្ម. វាយតម្លៃសកម្មភាពធុកិច្ចតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ: ផលចំណេញកំណើនប្រាក់ចំណេញ.

អង្គការ
                                     

ⓘ អង្គការ

អង្គការ បានមកពី "អង្គ", បណ្តាលឱ្យ) និង "ការ" គឺជាស្ថាប័នឬសមាគមមួយដែលមានគោលដៅរួមនិងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅ។

                                     

1. ប្រភេទនៃអង្គការ

 • អង្គការនយោបាយ
 • សហករណ៍
 • អង្គការរដ្ឋាភិបាល
 • អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • អង្គការអន្តរជាតិ
 • សាជីវកម្មមិនរកប្រាក់ចំណេញ
 • សាជីវកម្ម
 • អង្គការសប្បុរស
 • ស្ថាប័នអប់រំ
 • កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
 • ភាពជាដៃគូ

មានអង្គការដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនទែងពីរផង គឹអង្គការទាំងសាធារណះនិងឯកជន សមាគមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ដូចជាក្លិបមួយគឺជាការងារសម្រាប់ការផ្តល់សេវាសហគមន៍ អង្គការអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសម្ងាត់និង / ឬខុសច្បាប់នៅក្នុងករណីនៃសង្គមសម្ងាត់អង្គការព្រហ្មទណ្ឌនិងចលនាតស៊ូនោះ។

                                     

2. រចនាសម្ព័ន្ធ

ជាធម្មតាមានបួនប្រភេទនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គការ៖

 • ឋានានុក្រម៖ មេដឹកនាំនៅកំពូល
 • វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាការមួយ
 • អង្គការម៉ាទ្រីស៖ វិស័យនីមួយមានអ្នកជំនាញចំនួនពីរ ឧទាហរណ៍: មួយសម្រាប់ការផលិតនិងមួយសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ
 • អ្នករាល់គ្នាគឺត្រូវបានបង់សម្រាប់អ្វីដែលពួកគេពិតជាធ្វើបាន គឹបង្ហាញប្រាក់ចំណេញមួយឬពួកគេត្រូវបានបណ្តេញចេញ។
                                     

3. អង្គការ

ទោះបីជាខ្មែរក្រហមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយរបបសាធារណៈខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ នល់ អស់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំក៏ដោយក៏ចលនាដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈដែរ។ បក្សកុម្មុយនេស្តកម្ពុជាបានរក្សាការសម្ងាត់ពីសំណាក់ប៉ុល ពត។ នៅខែសីហា ឆ្នាំ១៩៧៥ គណៈកម្មាធិការមជ្ឃិមបក្សកុម្មុយនេស្តកម្ពុជារួមមាន៖ ប់ុល ពត នួន ជា សោ ភឹម អៀង សារី សុន សេន តាម៉ាក់ និងវន វ៉េត។ នៅឆ្នាំ១៩៧៧ មានសមាជិកបីនាកទៀតគឺ ញឹម រស់ ខៀវ សំផន និងកែ ពកត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះ។ ប៉ុល ពត អៀង សារី ខៀវ សំផន និងសុន សេន បានទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសបារាំង ចំនែកនួន ជាធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសថៃ និងវៀត ណាម។ សមាជិកផ្សេងទៀតបានទទួលការសិក្សាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។

                                     
 • G - 10 អង គក រ អ តង អង គក រ OECD ន ង អង គក រ ព ណ ជ ជកម មព ភពល កព រមទ ងជ ផ ន កម យន ត បន Schengen ន ងសហភ ព Benelux ប រទ សន ជ ម ច ស ផ ទ របស អង គក រ
 • ក ជ សម ជ ក អង គក រសហប រជ ជ ត ណ ត អង គក រ ក រព រសន ត ស ខ ន ង សហប រត បត ត ក រសហគមអ រ ប អង គក រ ព ណ ជ ជកម មព ភពល ក អង គក រ សន ន ស ទ ធ ន ស សន អ ស ល ម
 • អង គក រ សង គមអភ រក សសត វព រ អង គ ល ស Wildlife Conservation Society អក សរក ត WCS គ ជ អង គក រ ម យដ លម នម លដ ឋ នន ស នសត វ Bronx Zoo ដ លប នបង ក តឡ ងក ន ងឆ ន
 • city, ក រ ច លរ ម សកម មភ ព ន ង ក រ ច ល ជ សម ជ ក ក ន ង អង គក រ អន តរជ ត ន ន ន ង ស វ ង រក សកម មភ ព ដ ល ម ន លក ខណ សហប រត បត ត ក រ ជ ម
 • ប រទ សន ស ថ តក ន ងច ណ មសម ជ កស ថ បន កន អង គក រ ណ ត អង គក រ សហប រត បត ត ក រស ដ ឋក ច ចន ងក រអភ វឌ ឍ OECD អង គក រ សម រ ប សន ត ស ខន ងក ច ចសហប រត បត ត ក រន អ រ ប
 • គម រ ងវ គ ជ បងប អ ន វ គ ភ ឌ ត រ វប នបង ក តឡ ងដ យម លន ធ វ គ ម ឌ ជ អង គក រ ម នរក ប រ ក កម រ ដ ល អង គក រ ន ម នគម រ ងផ ស ងៗជ ច រ ន ដ ចខ ងក រ ម គ រ ងជ បងប អ ន: វ គ ន ន ក រម

Users also searched:

គោលការណ៍ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ, តួនាទី របស់ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ,

...

ព្រះ​រាជ​ក្រម នស​ ​រកម​ ​០៤​០៥ Untitled.

សែលកាតសហការជាមួយអង្គការ Caring for Cambodia ធ្វើយុទ្ធនាការរត់តាមអនឡាញទូទាំងពិភព​លោក. អង្គការយូនីសេហ្វ UNICEF. ហើយនេះតាមរយៈអង្គការភ្លែន អន្តរជាតិនៅ​កម្ពុជាបានផ្តល់នូវអគារសិក្សា. អេ អាយ អេ ខេមបូឌា និងអង្គការផ្កាយ. ឯកឧត្តម សុខ លូ ថ្លែងថា អង្គការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាល.


...