Back

ⓘ ធម៌ទេវ. ធម្មទេវ រឺ ធម៌ទេវ និង​ សិម្ហទេវ ដែល​ជា​បងប្អូន​ជីដូនមួយ​នឹង​គ្នា ព្រោះ​ជា​កូន​របស់​ព្រាហ្មណ៍​២​នាក់​បងប្អូន ព្រាហ្មទត្ត និង​ ព្រាហ្មសិម្ហ។ អ្នក​ទាំង​២​ន ..
                                     

ⓘ ធម៌ទេវ

ធម្មទេវ រឺ ធម៌ទេវ និង​ សិម្ហទេវ ដែល​ជា​បងប្អូន​ជីដូនមួយ​នឹង​គ្នា ព្រោះ​ជា​កូន​របស់​ព្រាហ្មណ៍​២​នាក់​បងប្អូន ព្រាហ្មទត្ត និង​ ព្រាហ្មសិម្ហ។ អ្នក​ទាំង​២​នេះ​ធ្លាប់​ជាម​ន្ដ្រី​របស់​ព្រះបាទ​ភវវម៌្មទី១ ហើយ​ព្រះបាទមហេន្ទ្រវម៌្មទី១ពិនិត្យ​ឃើញ​ថា​ជាទី​ប្រឹក្សា​ល្អ ទ្រង់​ក៏​រក្សា​ទុក​ព្រោះ "ពួក​គេ​នេះ​ចេះ​ចាំ​ច្បាស់​លាស់​អំពី​វិទ្យាសាស្ដ្រ​ត្រឹមត្រូវ និង​វិទ្យាសាស្ដ្រ​មាន​ផល​ប្រយោជន៍" មាន​ន័យ​ថា ជា​អ្នក​អនុវត្ដ​ជាក់ស្ដែង និង​ត្រឹម​ត្រូវ។ មន្ដ្រី​ទាំង​២​នាក់​នេះ ជា​ជំនួយ​ដែល​ជួយ​ឱ្យ​ព្រះ​អង្គ​ទទួល​បាន​នូវ​ជ័យជម្នះ។ ទ្រង់​បាន​ចាត់​ឱ្យ​សិម្ហទេវទៅ​ធ្វើការ​ចរចា​ជាមួយ​នគរ​ចាម្ប៉ា ដើម្បី​រក្សា​ចំណង​មេត្រីភាព​រវាងកម្វុជ នឹង​ព្រះរាជា​ចាម តាមលោកសឺដេស ប្រហែលក្នុងរាជ្យព្រះរាជាចាមព្រះនាមសម្ភុវរ្ម័ន។ បេសកកម្ម​នេះ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ ហើយ​សន្ដិភាព​ត្រូវ​បាន​ធានា។

                                     
  • រ ន ធម ស ត រ ធម ច ធម ច ធម ស ដ ប ធម ធម អ ថ អត ថបទ របស ធម ល ន ក ន ង ព រ ព ទ ធស សន ព រ ធម ម ន ន យ ស ខ ន យ ង គ
  • អភ ធម មប ដក ប រម ល ចងក រង ព ទ ធ វចន ក រ ម អភ ធម ម ព ល គ ម លដ ឋ ន គ រ ន ធម ន ង ស ចក ត អធ ប ប យ ដ ល ជ ម លវ ជ ជ ដ ល ម ន ជ ប ព ក ព ន ធ ន ង ប គ គល
  • ទ រង ប នដ ក ក សត រថ ម ហរ ទ វ ជ ប អ នប រ សន មហ ស ស ដ ចខ ម រ ក រប រយ ទ ធជ បន តបន ទ ប កងទ ពច មប នក ន ក ប រ ជធ ន របស ខ ល នជ ថ ម វ ញ ន ងប នសម ល ប ហរ ទ វ
  • ទ ន ប ន ដណ ដ ម ដ ក ជ ច ណ ទ រង ម ន មន ដ រ ន ក បម រ ព រ អង គ គ ធម ទ វ ន ង ស ម ហ ទ វ ដ ល ជ បងប អ ន ជ ដ នម យ ន ង គ ន ដ លជ ក ន របស ព រ ហ មណ ន ក បងប អ ន
  • ព រ អគ គ មហ ស ព រ ន ម ស រ មហ មយ ជ ប ត រ ព រ រ ជ បក ស សម ព ន ក ឌយ ន នគរ ទ វ ទហ ជ ប ព រ ដ ន នគរ កប លពស ត ព រ ន ង ស រ មហ មយ ទ រង ប ន ស ប ន ន ម
  • អ វ រ ម ស ច ល ស ក ស ន អន ទ វ វ ទ យ ល យ La Chartreuse ន Brives - Charensac ក ន ង ឆ ន ល ក បន ត ក រ ស ក ស ន ទ វ វ ទ យ ល យ
  • គ កប លពស ត ន ង ទ វ ទហ ឧទ យ ន ល ម ព ន សព វ ថ ង ន ស ថ ត ន ក ន ង ប រទ ស ន ប ល ម ន ចម ង យ គ.ម. ព ព រ ដ ន ន ប រទ ស ឥណ ឌ ទ វ ទហ ព រ អង គ ទ រង ត រ ស ដ ង
  • ចន ទ ម ទ វ ប ត ត រ ហ ន អស រ ន ទ ន គហ ត ហ ត អថខ ចន ទ ម ទ វ ប ត ត ភគវន ត អន ស សរម ន ត យ វ ល យ ឥម គ ថ អភ ស អថខ ភគវ ចន ទ ម ទ វ ប ត ត អ រព ភ
  • ហ យប នត ងន ក ន ងត ណ ងអគ គស វកដ ក ព លឧបម ដ ចម ទ ព ដ លន កងទ ព ធម ច ញទ បង រ ក បព កអធម ព រមទ ងទ រទ រង ន វអ ព ល អជ ក ព លកតញ ញ កតវ ទ
  • ថ សត ថ ទ វ មន ស ស ន ព រ ព រ អង គជ គ រ ន ទ វត ន ងមន ស សទ ងឡ យ ថ ព ទ ធ ព រ ព រ អង គប នត រ ស ដ ងន វអរ យសច ច ធម ថ ភគវ

Users also searched:

ជីវទានសូត្រ, ធម៌រំដោះគ្រោះ, ធម៌មហាមេឃ, ធម៌លើករាសី,

...

ប័ណ្ណសារ Archives Page 497 of 597 The Cambodia Daily.

និង ធ្វើអាជីវកម្មលើធម៌ធានធម្មជាតិនៃ​តំបន់នេះ ។ ៨ ដែលមាន៥ចេរមានទេវថ្ងៃថេរ ។. រឿង​ទៅ​កាន់​សុគតិ​ឬ​ទុគ្គតិ Tnaot. គឺ​កបិលពស្តុ និង ទេវ​ទហៈ។ ព្រះ​ធម៌​ណា​​ដែល​ព្រះភគវន្តមុនី​អង្គ​នោះ. មហា​​សង្ក្រាន​​ឆ្នាំ​​មមីឆស័ក. ទេវទូត​ទាំង​៤​ជាដើម​ហេតុ​ដឹកនាំ​ឱ្យ​​ព្រះ​ ​តែ​ពាក្យ​សម្តី​ដែល​ប្រក​បដោយ​​ធម៌. ទាញយកឯកសារ. ភ្លាមនោះទេវ:អេគុលក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើង​ហើយនិយាយទៅ អ្នកជំនាញ៖ ព្រះធម៌. វប្បធម៌សន្តិភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធ. ក្នុង​មនុស្សលោក​ក្តី ទេវ​លោ​ក្តី​ ​​ធម៌​ហ្នឹងឯង ៕ ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖កោះ.


...