Back

ⓘ គុណវម៌្ម. កុរុង គុណវម៌្ម រជ្ជកាល ។ តាមរយៈសិលាចារឹកដំបងដែក ព្រះនាងកុលប្រភាវតីបាននិយាយពីការកសាងអាស្រមមួយ។ សិលាចារឹកនេះមានលក្ខណៈជាវិស្ណុនិយម។ ក្នុងសិលាចារឹកវិស្ណុន ..
                                     

ⓘ គុណវម៌្ម

កុរុង គុណវម៌្ម រជ្ជកាល ។ តាមរយៈសិលាចារឹកដំបងដែក ព្រះនាងកុលប្រភាវតីបាននិយាយពីការកសាងអាស្រមមួយ។ សិលាចារឹកនេះមានលក្ខណៈជាវិស្ណុនិយម។ ក្នុងសិលាចារឹកវិស្ណុនិយមដូចគ្នានេះដែរ ដែលគេបានរកឃើញនៅវាលភក់បាននិយាយ ពីការកសាងទេវាល័យ សម្រាប់តម្កល់ ព្រះវិស្ណុបាទ។ បើគេប៉ាន់ស្មានមើលទៅព្រះនាងកុលប្រភាវតីគឺជាមាតារបស់គុណវម៌្មដែលជាបុត្ររបស់កុរុងកៅណ្ឌិន្យជយវម៌្ម ហើយទ្រង់ត្រូវបានព្រះជេដ្ឋាធ្វើគត់ ដែលមាននាមថាកុរុងរុទ្រវម៌្មនេះឯង នៅក្នុងឆ្នាំ៥១៤ដើម្បី ដណ្ដើមរាជ្យសម្បត្តិដូច ដែលពង្សាវតាររបស់រាជវង្សលាងបានកត់ទុក។ រុទ្រវម៌្មជាស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់នៃអាណាចក្រភ្វូណាន។ ព្រះគុណវម៌្មបានត្រួតត្រា កាន់កាប់តំបន់មួយដែលបិតារបស់ទ្រង់បានកសាងនៅលើទីទឹកភក់ ដែលនៅស្រុកទឹកខ្មៅ ខេត្តព្រែកប្ញស្សី កម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃ។

                                     

1. បុព្វហេតុចម្បាំងរវាងវ្យាធបុរ និង សម្ភុបុរ

បុព្វ​ហេតុ​នៃ​ចម្បាំង​រវាង​អាណាចក្រ​ភ្វូណាន និង​ចេនឡា​ នៅ​ចុង​សម័យ​នៃ​អាណាចក្រ​ភ្វូណាន​កើត​មាន​ការ​ដណ្តើម​រាជ្យ​គ្នា​រវាង​ស្តេច​ គុណវម៌្ម និង​ស្តេច​រុទ្រវម៌្ម​។ តាម​ព្រឹត្តិការ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ អ្នក​ខ្លះ​យល់​ថា​ព្រះ​ភវវម៌្មទី១​ ដែល​ជា​ចៅ​របស់​កុ​រុងរុទ្រវម៌្ម​បាន​លើក​ទ័ព​មក​វាយ​អាណាចក្រភ្វូណាននេះ​ ដើម្បី​ប្រឆាំង ​នឹង​ការ​ប៉ុន​ប៉ង​របស់​ក្រុម​ស្តេច​គុណវម៌្ម ត្រូវ​បាន​ស្តេច រុទ្រវម៌្ម​ ធ្វើ​គត់​ដោយ​ខ្លាច​ក្រែង​ បក្ស​ពួក​ស្តេច​គុណវម៌្ម​ធ្វើ​ការ​សង​សឹក​ដណ្តើម​រាជ្យ​បល្ល័ង្កទៅ​វិញ​។ សិលាចារឹកនៅប្រាសាទប្រាំល្វែង ដែលបានចារឡើងដោយព្រះរាជកុមារ គុណវម៌្ម នៅដើម សតវត្សរ៍ទី៦ នៃគ.ស. បានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់។ ព្រះរាជកុមារ ឬ ហ្វាន់ តាង ចេង បើ សរសេរជាភាសាចិន ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាង កុលប្រភាវតី និង កៅណ្ឌិន្យជយវម៌្ម ដែលបាន សោយទិវង្គត នៅឆ្នាំ៥១៤ នៃគ.ស.។

                                     

2. ព្រះរាជពង្សាវលី

 • ព្រះបិតាព្រះនាម កៅណ្ឌិន្យជយវម៌្ម អតីតៈ ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមាតាព្រះនាង កុលប្រភាវតី
 • ព្រះញាតិវង្សប្រហែលជាក្រុមព្រះវង្សដែលបានតស៊ូច្បាំងទម្លាក់ព្រះបាទរុទ្រវម៌្មចេញពីរាជ្យបល្លង្ក។
 • ព្រះបាទរុទ្រវម៌្ម ជាព្រះរៀមបិតាតែមួយ និង ព្រះស្នំ។
                                     
 • គ ណ វម ម ព រ រជ ជទ យ ទ ព ញ ច ប ប ដ ល ត រ វ ជ បងប អ ន បង ក ត ន ង ព រ អង គ ត ម ន ម ដ យ ខ ស គ ន ម ត ព រ គ ណ វម ម ជ ព រ អគ គមហ ស
 • វម ម ប ត រ គ ណ វម ម ន ង ព រ ន ងក លប រភ វត ប ត ររ ទ រ វម ម ន ង ស ន ព រ នត ត គ ព រ ប ទប រថ វ ន ទ រ វម ម ន ង វ រវម ម ត រ វជ ប ត ររបស ព រ ប ទរ ទ រវម ម
 • វ រ ប ទភវ វម មទ គ.ស ? - រជ ជក ល គ.ស - ជ ប ត ររបស វ រ ប ទប រថ វ ន ទ រ វម ម ន ងត រ វជ ច របស វ រ ប ទរ ទ រ វម ម ស ដ ចច ងក រ យបង អស ន អ ណ ចក រភ វ ណ ន
 • រ ទ រ វម ម អត តព រ មហ ក សត រនគរភ វ ណ ន ព រ ប ត ល ព រ ន ម គ ណ វម ម ព រ ភ ត គ ព រ ប ទវ រវម ម ព រ រ ជប ត រគ ព រ ប ទភវ វម មទ ព រ ប ទមហ ន ទ រ វម ម ត រ វជ ព រ ភ គ ន យ យ
 • ស ល ច រ កន ប រ ស ទប រ ល វ ង ដ លប នច រឡ ងដ យព រ រ ជក ម រ គ ណ វម ម ន ដ ម សតវត សរ ទ ន គ.ស ប នរ បរ ប អ ព ប រវត ត របស ទ រង ផ ទ ល ព រ រ ជក ម រ
 • វ រ កម រត ង អញ មហ ន ទ រ វម ម ព រ ន មផ ទ ល ច ត រស ន ច ន: 質多斯那, ភ ងអ ង: Zhituosena គ.ស ? - រជ ជក ល គ.ស - ជ ស ដ ច ន នគរ ខ ម រ កម វ ជ ន សតវត ស ទ
 • ន យ យដល ក រកស ងវ ស ណ ប ទ ត មស ល ច រ កប នច រឡ ងដ យព រ រ ជក ម រ គ ណ វម ម ន ដ ម សតវត សរ ទ ន គ.ស ប នរ បរ ប អ ព ប រវត ត របស ទ រង ផ ទ ល ព រ រ ជក ម រ
 • ប អ នរបស កម រត ងឝ វ ស រ ម ព រ បរមមរណន ម វ រ ប ទបរមឝ វល ក ព រ ប ទបរមស វល ក យឝ វម មទ គ ជ ប ត រម យអង គន វ រ ប ទឥន ទ រ វម មទ ន ង មហ ស ទ រង ឥន ទ រទ វ
 • រទ ងឡ យក ន ងព រ នគរ ន ព លដ លវ រ ប ទឧទយ ទ ត យ វម មទ ច លទ វង គតទ បន តចរច លមករ ជ យវ រ ប ទឝ រ ហឝ វម ម ដ លទ រង ប រក ន សង កត ក ណត ជ ថ ម ន ព រ ដ ខ ងល
 • សម មត កម មជ ច រ នដ ចតទ អ នកខ ល យល ថ ព រ ប ទភវ វម មទ ល កទ ពមកតទល ន ងក រដណ ដ មរ ជ យបល លង ករបស គ ណ វម ម ប ត មយ ស ងព ទ ធបរ ស ទច នប នសរស រថ ន ច ងសតវត សទ
 • ក លប រភ វត គ ជ ម ត របស គ ណ វម ម ដ លជ ប ត ររបស ក រ ងក ណ ឌ ន យជយ វម ម ហ យទ រង ត រ វប នព រ ជ ដ ឋ ធ វ គត ដ លម នន មថ ក រ ងរ ទ រ វម មន ឯង ជ ប ត ររបស ស រ ស ន ម ន ក

Users also searched:

...

ប្រាសាទប្រាំល្វែង Askcns.

តាមសិលាចារឹកបានចារឡើងដោយព្រះរាជកុមារ គុណវម៌្ម នៅដើម សតវត្សរ៍ទី៦ នៃគ.


...