Back

ⓘ អង្គភាពដំណើរការកណ្តាល. CPU គឺ​ជា​ផ្នែក​រឹង​មួយ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ផ្ទុក​នូវ​ការ​ណែនាំ សម្រាប់​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ ដោយ​ប្រតិបត្តិ​លើ​លេខ​នព្វន្ត​បឋម តក្កវិទ ..
អង្គភាពដំណើរការកណ្តាល
                                     

ⓘ អង្គភាពដំណើរការកណ្តាល

CPU គឺ​ជា​ផ្នែក​រឹង​មួយ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ផ្ទុក​នូវ​ការ​ណែនាំ សម្រាប់​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ ដោយ​ប្រតិបត្តិ​លើ​លេខ​នព្វន្ត​បឋម តក្កវិទ្យា និង​ប្រតិបត្តិការ​ចេញ​ចូល របស់​ប្រព័ន្ធ។ ពាក្យ CPU ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​វិស័យ​កុំព្យូទ័រ​ចាប់​តាំង​ពី​ដើម​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០​មក។ ទ្រង់​ទ្រាយ ការ​រចនា និង​ការ​អនុវត្ត​របស់ CPU ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជា​វគ្គៗ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ប៉ុន្តែ​ប្រតិបត្តិការ​មូលដ្ឋាន​របស់​ពួក​វា​នៅ​តែ​ដូច​គ្នា​ដដែល។

កុំព្យូទ័រ​មួយ​អាច​មាន CPU ច្រើន​ជាង​មួយ ដែល​នេះ​ហៅ​ថា​ពហុដំណើរការ multiprocessing ។ រាល់ CPU ទំនើបៗ​ទាំង​អស់​គឺ​ជា​ប្រភេទ​មីក្រូ microprocessor ដែល​ស្ថិត​នៅ​លើ​បន្ទះ​ឈីប​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ សៀគ្វី​រួម​ចូល​គ្នា​ខ្លះ integrated circuit ឬ IC មាន​ផ្ទុក CUP ច្រើន​នៅ​លើ​ឈីប​មួយ ហើយ​សៀវគ្វី​នោះ​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា multi-core processor ។ ចំណែក​សៀគ្វី​រួម​បញ្ចូល​គ្នា ដែល​មាន CPU តែ​មួយ​ក៏​អាច​ផ្ទុក​គ្រឿង​ឧបករណ៍​ណាមួយ peripheral device និង​សមាសភាគ​ផ្សេងៗ​ទៀត​របស់​កុំព្យូទ័រ ដែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា ប្រព័ន្ធ​លើ​ឈីប​មួយ SoC, System on a Chip ។

                                     
  • ទ ព រគ រ ប ត រទ ស Filmmaking ឬន ក ន ងបរ បទន ក រស ក ស ម យ, ផល តខ ស ភ ពយន ត គ ជ ដ ណ រក រ ន ក រធ វ ឱ យ ខ ស ភ ពយន ត ន ផល តខ ស ភ ពយន តម យច ន នទ ក ទងន ងក រដ ច ព
  • Österreich គ ជ រដ ឋមហ អ ណ ចជ ត ចម រ ម យដ លម នទ ត ងភ ម ស ស រ តស ថ តន ត បន អ រ ប កណ ត ល ច ប ព ឆ ន រហ តដល ឆ ន រដ ឋចក រភពម យន ត រ វប នប រក សបង ក តដ
  • ក រ មហ រញ ញ ក, ហ យន ងអ នកគ រប គ រងឃ សង ក ត រ មម នស រ យមណ ឌល, មណ ឌលសង ក ត ន ងអ នក អង គភ ព រដ ឋ ក រ មន ម យៗខ ងល ត រ វក ន ម ត រ ខ សៗដ ច ដ យឡ កព គ ន
  • មន ត រ អន វត តច ប ប ចរ ចរណ ម នព រក រ មគ អង គភ ព នគរប លចរ ចរណ ន ងក រ មត រ តព ន ត យច រ អង គភ ព នគរប ល ដ លទទ លបន ទ ករ បច សន ដ ប ធ ន ប ស វត ថ ភ
  • យក ន ងក រធ វ សម ហរណកម មកងទ ពបក សហ វ នស នប ចឱ យប រគល អ វ ធរបស ព កគ អង គភ ព គណបក សហ វ នស នប ចប នរងគ រ ថ ន ក ច ញ ជ បន តបន ទ ប ហ យបន ទ ប មកក ប នន
  • ព កយ ងឲ យសញ ញ ណដល គ ន ន ងគ ន យ ងន រហ តដល កម ល ងពលរបស យ ងគ រប អង គភ ព ធ វ ឲ យយ ងដ ងសកម មភ ពរបស ទ ហ នសត រ វន ងត រ មតស ទ កជ ម នឲ យប នយ រ ព រ ហ ត ន

Users also searched:

តួនាទី ក្រសួង សុខាភិបាល,

...

Phnom Penh Water Supply Authority រដ្ឋាករ ទឹក.

ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដើម្បី​ធានាដំណើរការឲ្យបានគ្រប់ គ្រាន់. តើធ្វើដូចម្តេចដម្បីទទួលបានការ. និង​ដំណើរការ​ចូល​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​​កម្ពុជា​របស់ ក​.​ស​.​ស​ និង​អង្គភាព​​ជំនាញ. តើដំណើរការនីតិវិធី​របស់​តុលាការ. ទីបំផុតប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើម​ដំណើរការជាផ្លូវការនូវការចាក់​វ៉ាក់សាំងជូន. MOI Cambodia, Ministry of Interior, Ministry News, Ministry. ក ការផ្សាយនៃអង្គភាពទូរផ្សាយដែលមាន​ទីស្នាក់ការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា. Untitled. ក្នុងការបង្កើតអង្គភាពបេឡាជាតិរបប ស​បានដំណើរការលើផ្នែកហានិភ័យការងារ ស្នាក់ការកណ្តាល៖ ក្រសួងការងារ និង.


...