Back

ⓘ ភេទ. , ដំណើរ​ធ្លាយ, ការ​ទម្លាយ; ដំណើរ​បែក, ការ​បំបែក; ការ​ចែក; ប្រភេទ, សេចក្ដី​ផ្សេង​ៗ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា ភាព, បែប​ភាព, ភាព​ផ្សេង​គ្នា” ក៏​បាន: ភេទ​បុ ..
                                     

ⓘ ភេទ

, ដំណើរ​ធ្លាយ, ការ​ទម្លាយ; ដំណើរ​បែក, ការ​បំបែក; ការ​ចែក; ប្រភេទ, សេចក្ដី​ផ្សេង​ៗ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា" ភាព, បែប​ភាព, ភាព​ផ្សេង​គ្នា” ក៏​បាន: ភេទ​បុរស, ភេទ​ស្ត្រី; ភេទ​គ្រហស្ថ, ភេទ​បព្វជិត ។

                                     
 • ជ ដ ម ភ ទ សម រ ប ស គ ល ន មសព ទ ន ក ន ងវ យ យ ករណ ប ល ម នប គ ប ល ង គ ភ ទប រ ស ឥត ថ ល ង គ ភ ទ ស រ នប សកល ង គ ភ ទ ខ ទ យ ឬ ភ ទ ម នប រ សម នស រ
 • អត តន គ ន យ យអ ព មន ស សប រ ស ឬន យ យអ ព ប រសៗដ លជ ប រស ភ ទ ទ ងន គ រ បភ ពរបស ប រសៗដ លន ល ព ភពល កដ លជ ប រសព ត ច ព ដ ក ម យដ លជ ក នក ត ចម យដ លម នប រសរស ន ល ទ កដ ក ន
 • ក រទទ លយកសហគមន LGBT ប នក ល យទ ជ ប រទ សដ ប ងគ បង អស ក ន ងព ភពល កក ន ងក រធ វ ផ ល វភ ទល ភ ទ ដ ចគ ន ក ន ងឆ ន 2001 ប រទ សហ ឡង គ ជ សម ជ កស ថ បន កន សហភ ពអ រ បអ រ ត បន
 •  រក ស រប បរ បរយ ន ង សណ ត ប ធ ន ប ក ន ងព លប រជ ប រជ ពលរដ ឋខ ម រទ ងព រ ភ ទ ដ លម នស ទ ធ ន ងម នប ណងឈរឈ ម ជ ប ក ខជនប ឆ ន តជ រ សរ សក រ មប រ ក ស ឃ សង ក ត
 • អ នកប សក ន ងស ណ ក របស ព រ សម ម សម ព ទ ធ ហ មម នឲ យធ វ ន វអ ព ម នសមរម យ ម នគ រគប ប ក ន ង ភ ទ ជ បព វជ ត ដ ក ជ ច ណ ក ន គម ព រក ន ងព រ ព ទ ធ ស សន: ម យ ប ក ខ ងវ ន យ វ នយប ដក
 • ត អ នកណ ក ព ងធ វ អ វ សម រ ប ត អ នកណ ព ក យសព វន មប នប រ ហ ខ ល នឯងអ ស រ យ ល ភ ទ អ នកន យ យន ងស ថ នភ ពន ព លន ក ន ងស ថ នភ ពផ ល វក រ ស ត រ ន ងប រសអ ច ប រ watashi
 • ភ វ ប នដល ភ ព ជ ស រ ន ងភ ពជ ប រ ស ឥត ថ ភ វរ ប ភ ទ ស រ គ រ បដ លសម ត ងភ ពជ ស រ ម នភ វ ន ស រ គ ភ ទ ស រ ន ម ត ត ស ឡ ង ទ រង ទ រ យ ឥរ យ បទជ ដ ម ប រ សភ វរ ប
 • ន ក ន ង រចន បថ ន គ ប ន ប រ ទ ឃ ញ បដ ម ភ ទ ស រ ដ ល ត ម ធម មត ម ន រ ង ត ច ត រគ ក ស យ ហ យ ព ក មក ដ រ ម ល ច ណ កឯ បដ ម ភ ទ ប រ ស វ ញ ច រ ន ម ន រ ង ធ ហ យ ម ទ តផង
 • ន ងបញ ហ ភ ទ - អ នកស រព ត ម នត រ វជ សវ ងក រប រ ព ក យរ គន ឬ ស ចក ត បញ ជ ក ដ លធ វ អ យម នគ រ ថ ន ក ដល ព ជស សន ពណ ស ប ប រ ស សន យ នឌ រ ភ ទ របស ប គ គល
 • ម ន ពពក ស រឡ ហ យ ក រ ស យ ភ ន ន ច ក ព រ ក យ ន ព រ ម ន ព រ ភ គ ន ម ត ត ភ ទ របស ខ ល ន ជ ភ ទ ម ណព ឈរ ប រណម យ អញ ជល នមស ក រ ព រ ម ន ព រ ភ គ
 • ន ក ន ង ស សន ន ភ ក ខ គ ស ដ ល អ នក ប ស ដ ល ម ន ភ ទ ឧត តម ជ ង ស មណ រ ខ ង ក រ ម ន គ ជ ព រ ន ម ព រ ភ ក ខ ម យ ច ន ន ក ន ង

Users also searched:

ច្បាប់យេនឌ័រ, តួនាទីយេនឌ័រ,

...

ប្រដាប់ភេទ​ធំ អាច​ផ្ដល់​សេចក្ដី.

ឬការរំលោភសេពសន្ថវៈឡើយ។ អំពើហិង្សា​ផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងច្បាប់។. កូវីដ១៩៖ ខេត្តសៀមរាប បន្តរកឃើញ. បទ​រុកកួន​ខាង​ផ្លូវភេទ​ ជា​បទល្មើស​មួយ​. តើ​អ្វី​ជាការ​រុកកួន​ខាង​ផ្លូវ. ពាក្យយេនឌ័រមិនមែនសំដៅលើភេទរបស់មនុស្ស​ទេ ទោះបីពួកគេជាបុរស ឬស្ត្រី. ចំណេះ JomNes អ្នកចែកចាយខិតប័ណ្ណ. ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ. Available in: English Khmer. children in training center. របាយការណ៍. 06 26 2019.


...