Back

ⓘ លក្ខណៈសម្បត្តិមេដឹកនាំ. ទំព័រគំរូ:Print version ១. ការសិក្សា ដើម្បីអាចដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រង់គេបាន មេដឹកនាំត្រូវមានការសិក្សាជ្រៅជ្រះនិងមានការយល់ដឹងលើច្រើនផ្នែកដូចជា ..




                                     

ⓘ លក្ខណៈសម្បត្តិមេដឹកនាំ

ទំព័រគំរូ:Print version

១. ការសិក្សា

ដើម្បីអាចដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រង់គេបាន មេដឹកនាំត្រូវមានការសិក្សាជ្រៅជ្រះនិងមានការយល់ដឹងលើច្រើនផ្នែកដូចជាច្បាប់​ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច វិទ្យាសាស្រ្ត ។ល។ មេដឹកនាំក្រុមតូចក៏ដោយ ក្រុមធំក៏ដោយ ក៏ត្រូវការៀនសូត្រអោយ បានចេះដឹងដែរ ។​ ការរៀនសូត្រ មានការរៀនសូត្រពីសាលា ពីក្រុមគ្រួសារនិងពីសង្គម ។ មេដឹកនាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ ប្រវត្តិសាស្រ្ត ចេះភាសាអង់គ្លេសនិងចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ។ អ្នកដែលមានចំនេះដឹងផ្នែកច្បាប់អាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបាន ក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែ បើចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំក្នុងផ្នែកណាមួយ ត្រូវតែមានសញ្ញាប័ត្រខាងផ្នែកនោះទៀតទើបជាការប្រសើរ ។ ឧទាហរណ៍ បើចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំផ្នែកកសិកម្មឬធនាគារ យើងត្រូវរៀនផ្នែកកសិកម្មឬធនាគារ ហើយបើមានសញ្ញាប័ត្រផ្នែកច្បាប់ទៀតកាន់តែប្រសើរ ។ ការដែលមេដឹកនាំ ត្រូវតែមានការសិក្សាជ្រៅជ្រះព្រោះចំណេះដឹងនេះ អាចជួយអោយក្រុមរបស់ខ្លួនមានជោគជ័យនិងរីកចម្រើន ។ បើមេដឹកនាំគ្មានចំណេះដឹងទេ គឺអាចធ្វើអោយស្ថាប័ន ឬក្រុមនោះដួលរលំជាមិនខាន ។​ ប្រសិនបើជាមេដឹកនាំប្រទេសវិញ នេះអោយបានច្រើនផ្នែកកាន់តែប្រសើរ ក្នុងនោះមានច្បាប់ ប្រវត្តិសាស្រ្តជាតិនិងអន្តរជាតិ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមវិទ្យា យោធា ។ល។ ធ្វើជាមេដឹកនាំគេ ត្រូវមានចំណេះដឹង​ ាខាងគំនិតច្រើនជាងគេ ។ ចង់បានគំនិតច្រើន ត្រូវតែរៀនច្រើននិងអានច្រើន ។ រៀនច្រើន មិនមែនមានន័យថារៀននៅសាលាតែមួយមុខនោះទេ គឺរៀនពីការងារ​ រៀនពីសង្គម រៀនពីអ្នកជុំវិញ រៀនពីចំណេះដឹងថ្មីៗ គឺរៀនដើម្បីរុងរឿង ៕ ការសិក្សា​ គឺជាប្រទីបជីវិត

២. បទពិសោធន៍

អាចធ្វើជាមេដឹកនាំបានជោគជ័យបាន ទាល់តែអ្នកនោះមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការងារនិងជិវិត ។ មេដឹកនាំជាច្រើន ដែលត្រូវបរាជ័យក៏ដោយសារមិនមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការងារ ។ ការដែលមានតែចំណេះដឹង
                                     
  • ន ងប នវ យប រហ រល ផ ន កម យច ន នន ដ នដ ទ រ ញ យ ងណ ក ដ យព កទ រ ញក រ មក រដ កន ម ដ កន ថ ម ទ រ ញ ត ក Trịnh Tạc ប នបង ខ ឲព កង វ នត រលប ទ វ ញន ឆ ន
  • យថ ភ ក ខ សង ឃថ រវ ទ ព រមទ ងពណ ន ដល លក ខណ គ រងជ ពរ ក រដ ណ រជ វ ត ន ង សភ ពក រណ ន វត តអ រ ម គ ត ព លថ ព ក ម ដ កន ច លច ត តមកប រ ក ស ជ ម យព រ សង ឃក ន ងរ ងផ ស ងៗ
  • រដ ឋ ភ ប លក ត រ វគ បត ប តអ ព គ រ ស តស សន ឲ យល កល ងឈប ទ ក ទងជ ម យព រ ព ទ ធស សន គ រប យ ង ម ដ កន គ រ ស ត នប នដ ណ រក រផ សព វផ ស យស សន របស ខ ល ន ន ង ប រឆ ងជ ម យព ទ ធស សន ជ ធ
  • ឆ ន ប ណ ណ ព កភ ម ប នជ យជ ន ជ រ ងដរ បល ព កមន ន ព លព ក ម ដ កន របស ព កគ អង គព រ ប នក ទ ចប រគ ច លន ឆ ន ព កមនភ គច រ នត រ វប នគ ក ប ស ល ប
  • ប រជ ជនកម ព ជ ន ងច ន ជ ម យន ងក រដ កន ដ លអ ចត រ វប នគ រ ព ងថ ន ងរ មបញ ច ល ម ដ កន ដ លទទ លស គ ល ក ន ងសហគមន ជនជ ត ច នសហព ន ធត រ វប នគ ជ ថ ទ នងជ បន តន ន ន ក
  • ហ យមកដល ទ ម នគ ច ររ សផ ល ស វ យន ច Ganesh ដ លម ន លក ខណ សម បត ត ឈ ល សវ ព ក ណ តប នគ តថ ត រឡ កដ ងដ លដ ក ត រ ទ កអ ប ល ក ម នរសជ ត ប រ ដ រ
  • អ ណ ច ន ងបរ វ រគ ម នអ នកណ ស ម យ ងអ ចន កស ង ចសរស រ អស ច រ យច ព អត តហ ត សម បត ត ប ន ត ន ព លជ ម យ គ ន ន ក ន ងជម រ ន ដ ងច ត ត យ ងអ ចន កខ ល ចញញ តឬដល ថ ន ក ស អប ផង

Users also searched:

ការ ទទួល ខុស ត្រូវ របស់ អ្នក ដឹកនាំ មាន អ្វី ខ្លះ,

...

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ Registration Services.

5ប្រភេទនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើម ដែលមាន​បុគ្គលិកលក្ខណៈខុសៗគ្នាជាច្រើន។ របស់​មេដឹកនាំក្នុងការសម្រេចចិត្តថាឱ្យឡើង​ដំណែ វាកើតឡើងពីគុណធម៌៌ដែលមានគុណ​សម្បត្តិ. ផ្នែកធនធានមនុស្ស Kalbe. អ ស្តីពីលទ្ធផលការងារ និងត្រៀមលក្ខណៈ​សម្បត្តិ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព​ដំណើរការ. Phnom Penh Water Supply Authority រដ្ឋាករ ទឹក. លក្ខណៈសម្បត្តិទាំង ៦ដែលអ្នកអាចសម្គាល់​ថាមេដឹកនាំរបស់អ្នកពួកគេគឺ. Smartphone មានរាងចម្លែក ជាមួយនឹង. សម្រេចកែលម្អ លក្ខណៈសម្បត្តិ សែន បាន សម្រេចកែលម្អ លក្ខណសម្បត្តិគោល.


...