Back

ⓘ ចរិយាមារយាទ ដែលធំគឺជាវាលមួយដែលស្ថិតក្នុងចរិយាដែលស្វែងរកដើម្បីអោយយល់ពីធម្មជាតិនៃចរិមារយាទដែលអាចទាញ ធម្មនិយាម បាន។ ចំណុចរួមនៃចរិយាមារយាទដ៏ធំគឺស្ថិតនៅលើរបៀបដែលយើងយ ..
ចរិយាមារយាទ
                                     

ⓘ ចរិយាមារយាទ

ចរិយាមារយាទ ដែលធំគឺជាវាលមួយដែលស្ថិតក្នុងចរិយាដែលស្វែងរកដើម្បីអោយយល់ពីធម្មជាតិនៃចរិមារយាទដែលអាចទាញ ធម្មនិយាម បាន។ ចំណុចរួមនៃចរិយាមារយាទដ៏ធំគឺស្ថិតនៅលើរបៀបដែលយើងយល់់ ស្គាល់ធំពីអ្វីមួយ ហើយអ្វីដែលមានន័យនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលត្រូវ និងអ្វីដែលខុស។ ចរិយាមារយាទដ៏ធំបានចូលមកជាមួយ G.E.Moore ដែលជាអ្នក ទស្សនៈវិទូ ជនជាតិអង់គ្លេសពីឆ្នាំ១៩០៣។ ក្នុងនោះផងដែរជាដំបូងគាត់បានសរសេរនូវអ្វីដែលគាត់ហៅថា ជំនឿខុសពីធម្មជាតិ ។ Moore បានច្រានចោលធម្មជាតិនិយមដែលស្ថិតក្នុងចរិយាមារយាទ នៅក្នុងមុនពេលកំណត់របស់គាត់ David Hume ជាទស្សនៈវិទូជនជាតិស្កតបានបង្ហាញការយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាមួយ នៅលើភាពផ្សេងគ្នារវាង កត្តានិងការវាយតម្លៃ។ការសិក្សានៃរបៀបដែលយើងបានដឹងក្នុងចរិយាមារយាទDavid ហើយស្រដៀងនឹងការពិពណ៌នានិងការមិនពិពណ៌នា ពីទំនាស់ដែលយើងកាត់សេចក្តីនូវរឿងអ្វីមួយត្រូវ អ្វីមួយខុស។ យើងអាចមានឧទាហរណ៍ដែលគ្រាន់តែជាការពន្យល់នូវ អារម្មណ៍ រំជួលចិត្ត របស់យើងប៉ុណ្ណោះអំពីរឿងទាំងនេះ។

                                     

1. មើលបន្ថែមទៀត

 • Contemporary ethics
 • Descriptive ethics, about what moral values people actually abide by.
 • Outline of ethics list of ethics-related articles, arranged by sub-topic
 • Index of ethics articles alphabetical list of ethics-related articles
 • Moral psychology, about how moral capacity or moral agency develops and what its nature is;
                                     

2. ឯកសារយោង

 • Lyon, D. 1999, Postmodernity, 2nd ed, Open University Press, Buckingham.
 • Singer, P. 2000, Writings on an ethical life, Harper Collins Publishers, London.
 • Hoy, D. 2005, Critical resistance from poststructuralism to postcritique, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
                                     

3. អានបន្ត

 • Aristotle, Nicomachean Ethics
 • Perle, Stephen March 11, 2004 "Morality and Ethics: An Introduction" ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2007-02-13, Butchvarov, Panayot. Skepticism in Ethics 1989.
 • John Paul II, Encyclical Letter Veritatis Splendor, 6-8-1993.
 • The London Philosophy Study Guide offers many suggestions on what to read, depending on the students familiarity with the subject: Ethics
 • Encyclopedia of Ethics. Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, editors. Second edition in three volumes. New York: Routledge, 2002. A scholarly encyclopedia with over 500 signed, peer-reviewed articles, mostly on topics and figures of, or of special interest in, Western philosophy.
 • Derrida, J. 1995, The Gift of Death, translated by David Wills, University of Chicago Press, Chicago.
 • Fagothey, Austin, Right and Reason, Tan Books & Publishers, Rockford, Illinois, 2000.
 • De Finance, Joseph, An Ethical Inquiry, Rome, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1991.
 • De La Torre, Miguel A., "Doing Christian Ethics from the Margins," Orbis Books, 2004.
 • Levinas, E. 1969, Totality and infinity, an essay on exteriority, translated by Alphonso Lingis, Duquesne University Press, Pittsburgh.
 • Blackburn, S. 2001. Being good: A short introduction to ethics. Oxford: Oxford University Press.
 • Vendemiati, Aldo, In the First Person, An Outline of General Ethics, Rome, Urbaniana University Press, 2004.
 • DUrance, Michel, Jalons pour une éthique rebelle, Aléthéia, Paris, 2005.
 • Solomon, R.C., Morality and the Good Life: An Introduction to Ethics Through Classical Sources, New York: McGraw-Hill Book Company, 1984.


                                     

4. តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ

ទំព័រគំរូ:Wikisource portal

 • Ethics entry in Encyclopædia Britannica by Peter Singer
 • Ethics Bites, Open University podcast series podcast exploring ethical dilemmas in everyday life.
 • Kirby Laing Institute for Christian Ethics Resources, events, and research on a range of ethical subjects from a Christian perspective.
 • The Philosophy of Ethics on Philosophy Archive
 • An Introduction to Ethics by Paul Newall, aimed at beginners.
 • Ethics, 2d ed., 1973. by William Frankena
 • National Reference Center for Bioethics Literature Worlds largest library for ethical issues in medicine and biomedical research

ទំព័រគំរូ:Philosophy topics ទំព័រគំរូ:Ethics