Back

ⓘ នគរលូ. លូ គឺជារដ្ឋចំណុះមួយកំឡុងរាជវង្សចូវនៃចិនបុរាណ ។ បានស្ថាបនាឡើងនៅសតវត្សទី១១ម.គ. ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋនេះចាប់ពីសាខាកូនពៅនៃត្រកូល ជី ដែលគ្រប់គ្រងរាជវង្សចូវ ។ ..
នគរលូ
                                     

ⓘ នគរលូ

លូ គឺជារដ្ឋចំណុះមួយកំឡុងរាជវង្សចូវនៃចិនបុរាណ ។ បានស្ថាបនាឡើងនៅសតវត្សទី១១ម.គ. ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋនេះចាប់ពីសាខាកូនពៅនៃត្រកូល ជី ដែលគ្រប់គ្រងរាជវង្សចូវ ។ អ្នកឧកញ៉ាដំបូងគេគឺ ព័រឈិន គឺជាបុត្រអ្នកឧកញ៉ាចូវ បងប្អូនស្ដេចចូវវូវុ និងជារាជានុសិទ្ធិរបស់ស្ដេចចូវឆឹង ។

រាជធានីរដ្ឋគឺនៅឈិភ្វុ និងទឹកដីរបស់រដ្ឋនេះច្រើនតែបានគ្របដណ្ដប់តំបន់កណ្ដាល និងនិរតីនៃអ្វីដែលឥឡូវគឺជាខេត្តឝានតុង ។ រដ្ឋនេះមានព្រំដែនខាងជើងទល់នឹងរដ្ឋរដ្ឋដ៏មានអំណាច និងខាងត្បូងទល់នឹងរដ្ឋឈូកដ៏មានឥទ្ធិពល ។ ទោះបីជាការលុកលុយរបស់ឈីត្រូវបានកម្ចាត់ចោលនៅ​ក្នុងសមរភូមិឆាងឝោនៅឆ្នាំ៦៨៤ម.គ.ក៏ដោយ ក៏រដ្ឋនេះស្ថិតនៅក្នុងឱនភាពដែរកំឡុងសម័យរដូវផ្ការីកនិងស្លឹកឈើជ្រុះ ។ អំណាចនយោបាយនៃលូនៅទីបញ្ចប់ត្រូវបែកខ្ញែក​ក្នុងចំណោមបក្សពួកសក្ដិភូមិនៃជីស៊ុន ម៉ឹងស៊ុន និង ឝ៊ូស៊ុន ដ៏មានឥទ្ធិពល ត្រូវបានគេហៅថាពួកហួនទាំងបីដោយសារតែពួកគេគឺជាជំនាន់ក្រោយនៃអ្នកឧកញ៉ាលូហួន រហូតដល់អ្នកឧកញ៉ាលូមូបង្កើតបានកំណែទម្រង់មួយ ដែលកាលណោះដែនដីនៃម៉ឹងស៊ុន និងឝ៊ូស៊ុនត្រូវបានកាន់កាប់ ដោយឈី ហើយត្រកូលជីស៊ុនបានបង្កើតឡើងនូវរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា ផ្វី 费 ។ លូត្រូវបានបញ្ចូលនៅឆ្នាំ២៥៦ម.គ.ដោយរដ្ឋឈូក ។

លូគឺរដ្ឋកំណើតនៃលោកខុងជឺ ។ វស្សាប្បវត្តិរដូវផ្ការីកនិងស្លឹកឈើជ្រុះ ត្រូវបានសរសេរដើម្បីកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រលូ ។ ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនៃប្រវត្តិសាស្ត្រចិនមួយទៀត គឺលោក ហ្សួ-ជ័ន ក៏ត្រូវបានសរសេរជាភាសាលូដែរ ។

                                     
  • ដ យស រព រ ន ងជ ស ត រ ន ហ យដ លធ វ ឲ យប រទ សប កជ ព រ ច នឡ ដ គ កត រ វច នហ ថ ល ច នឡ រ Lùzhēnlà 陸真蠟 ច នឡ គ ក ក ហ ផងដ រថ វ នត ន រ Wèndān 文單 រ ផល
  • របស ប រទ សវ តណ មគ ប រទ សច ន ប រ ប រវត ត វ តណ មប នបញ ច លបន ថ ម ន វរ ងព រ ងម យត ណ លអ ព នគរ ម យឈ ម ថ វ ន ឡ ង Van Lang ម.ស. ដ លរ ប បញ ច លន វអ វ ដ លឥល
  • ក រប នប ងដ ប ងៗរបស ប រ ងបង ក តដ នអ ណ ន គមន ឆ ន ន សន ត ល អ ស ផ ហ រង អ កគ - នស យ ល ល ន ងន ប រ ស ល ន ឆ ន ន ឯរ វដ ច ន ណ ឌ ប រ ងអង ត កទ ក
  • ប ល កព នគរ ភ វ ណ ន នគរ គ កធ លក រ នគរ ឝ រ គ ត រ ប រ គ ជ ឈ ម នគរ ត ម យដ ល ជ ទ វ កថ ប ប ខ ម រ ស ទ ធស ធ ពង ស វត រ ខ ម រ ម នប ន ន យ យ ដល នគរ ខ ងល ន ទ ល ត ស
  • ផ ស រម ន អ ង ផ ស ររតន ផ ល ហ ស ផ ស ររន ទ ប ញ ផ ស ររ ត រ ផ ស រល មឈ ងហ ក ផ ស រ ល ប រ ផ ស រទ ន បវ តណ ម ផ ស រសឡ ផ ស ររ ករ យ ផ ស រសហគមន ប រ ក ឡ ផ ស រស មគ គ
  • ក ន ងសម យជ ត ខ មរ មកម ល ក ឡ ងសតវត សទ ទ ន ងទ ព ករដ ឋឥណ ឌ ន យកម មន នគរ វ ន ន ងរដ ឋបន តព នគរ វ ន ច នឡ ដ លគ ជ រដ ឋម យម នទ កដ ន កម ព ជ សម យបច ច ប បន ន
  • យ ន ត មរយ ក រប រ ប រ ស ក រថតរ បព ល អ ក ស ក ណ យទ ម យត រ វប នដ កន ដ យល ក ល វ ស - ម លឡ ហ រ ត ស ថ ន យ គ របដណ ដប ហ.ត. អ រក វស ថ តន ក ន ងបណ ដ ញន អ រប
  • ចក រអ ណ ន គមក រ ទ វ បច ប ត ងព សតវត សទ រ ចក ដ យ ប រទ សប រ ងន ត ជ រដ ឋ នគរ ក រ មរ ជវង សប របនន ងជ ស ធ រណរដ ឋម យបន ទ ប ព បដ វត ត
  • វត តព រ ន ង វត តព រ ន ងរ សរ យ ហ វត តត រ ង វត តក រង ស ហ វត តឈ ទ ល ប រ ស ទគ ក នគរ ប រ ស ទគ កប រ ងច ស ប រ ស ទគ ហនគរ ប រ ស ទដ មច ន ប រ ស ទត ន តជ ខ ងជ ង

Users also searched:

...

បង្ក្រាប​លូស្បៃមុងដែលជាឧបករណ៍.

មន្ទីរពេទ្យស្រ្តីនគរទេព ​ផ្លូវ​សម្អាត​លូទឹកស្អុយប្រមូល​សំរាមនិង​. ក្រុមប្រឆាំងនៅបេឡារុសបន្តដាក់. យ៉ាង​តិច​ទទឹង​ផ្លូវ​ឲ្យ​បាន ៨​ម៉ែត្រ មាន​ប្រព័ន្ធ​លូ​ត្រឹម​ត្រូវ។. Responsive image ទំព័រដើម អំពីគណៈ. វាត្រូវតែឡើងផុតហើយ កុំថាត្រឹមតែលូ។ ហ្នឹងគឺជាកត្តាធម្មជាតិ។.


...