Back

ⓘ វិស័យតន្រ្តីខ្មែរ. ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលបានទទួលអារិយធម៍របស់អាណានិគមបារាំងជាងមួយសតវត្ស ខ្មែរបានប្រើប្រាស់ទំនៀមនានាដែលសល់ពិសម័យបារាំងមានដូចជាការកាត់ក្តីដោយតុលាកា ..
                                     

ⓘ វិស័យតន្រ្តីខ្មែរ

ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលបានទទួលអារិយធម៍របស់អាណានិគមបារាំងជាងមួយសតវត្ស ខ្មែរបានប្រើប្រាស់ទំនៀមនានាដែលសល់ពិសម័យបារាំងមានដូចជាការកាត់ក្តីដោយតុលាការនិងច្បាប់។

លើសពីនោះទៅទៀតវិស័យតូរ្យតន្ត្រីសម័យខ្មែរក៏ខ្បានបានរីកចម្រើនដែរ ក្រោមការជួយឧប្តម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនូវឧបករណ៍តន្រ្តីមួយចំនួនដូចជា ស្គរ វីយូឡុង ត្រុំប៉ែត្រ ក្លារីណែត ជាពិសេសអក្សរភ្លេង ប្រើជាសកល ។ វិស័យតូរ្យតន្ត្រីសម័យក៏ចាប់ដុះពន្លកតាំងពីពេលនោះមក រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។

                                     
  • វ យខ ជ ងឱ យអស ន យកង ន យទ ពជ ដ រ ស ស ក ហ យវ យគងទ ងស គរស រ យ តន ត រ ប រគ រង រអ កកក រ កល កទ ពត រង ទ ទ ពស ដ ច ខ ម រ ឯព រ ច ក រ ងខ មរ ប រទ ស វ ស សខត ត យ
  • ក ណ ន ស ដ ឋក ច ច ល វ ម ន ន ឆ ន ស ដ ចក ច ច ព ង ផ អ ក ល វ ស យ កស កម ម ដ យ ប រជ ជន ប រម ណ ជ កស ករ ប រទ ស ល វ ម ន ជន ជ ត ភ គ ត ច ចម រ
  • វ ស យ ផល តកម មលក រ យន ងស រ លម យច ន ន ក រធ វ ន ត យ ន ក លភ ពន ក រប រ ប រ ស ប រ ក ដ ល ល រអ ម រ កក ន ងអ ជ វកម ម ន ងប កដ ណ រក រ វ ស យ ទ សចរណ ឡ ងវ ញឱ យល កខ ងល ច
  • ឈ ន ស រ កក ណ តន ខ ត តត ក វ ម ត យឈ ម ម រ ភ ង ប ត ដ បង ល កប នច លប រឡ កក ន ង វ ស យ ត ងន ពន ឋ ច ប ត ងព ក ឡ ងឆ ន មក រហ តប នប រលងជ ប ល ខម យ ជ ល កដ ប ង
  • ផល តករភ ពយន តស រធ ត ច ញ ច មអ ចថតន ងក សម រ លខ ស ភ ពយន ត, បង ក តន ងក សម រ លស ឡ ងន ង តន រ ត ន ងល យក ត វគ គផ ត ច ព រ ត រន ល ក ព យ ទ រផ ទ ម យ.
  • ស សន ស នត ស សន ព រ ព ទ ធ ន ងស សន គ រ ស ត ស ម ម ល អត ថបទ ព លល ញ ន វ ស យ អប រ ន ប រទ សជប ន អក ខរភ ព ប រស ន ង ស ត រ ស ថ ត ឆ ន
  • ន ង ក រ ប រទ ស អ ព ភ ព ច ន ប រឌ ត ក ន ង ក រ ច រប ច បញ ច ល គ ន រវ ង តន ត រ ប រ ណ ខ ម រ រ ម ជ ម យ តន ត រ សម យ ប ប បញ ច ម ប រទ ស យ ង ណ ក ដ
  • ត មរយ ប រវត ត ក រ មគ រ ស រល កហ យយ ត ព ដ លម ននរណ ម ន ក ម នន ស ស យខ ងស ល ប ចម រ ងត រ យ តន រ ត ឡ យ ស រ ប ត ក ម រ ហ យម សប រជ ម នន ស ស យខ សព គ ស រឡ ត ម តង ក លន ត ច
  • ឈ ន ស រ កក ណ តន ខ ត តត ក វ ម ត យឈ ម ម រ ភ ង ប ត ដ បង ល កប នច លប រឡ កក ន ង វ ស យ ត ងន ពន ឋ ច ប ត ងព ក ឡ ងឆ ន មក រហ តប នប រលងជ ប ល ខម យ ជ ល កដ ប ង

Users also searched:

ចក្ខុវិស័យ អប់រំ,

...

SOVRIN Magazine.

សិល្បករដែលមានជម្លោះជាមួយគ្នាក្នុង​វិស័យតន្រ្តី. ស្រាបៀរ HEINEKEN ប្រកាសបើកកម្មវិធី. ទស្សនៈវិស័យជំនួញ. អតិថិជនត្រូវថែទាំជា​លក្ខណៈបុគ្គល៖. ពួកយើងស្តាប់.


...