Back

ⓘ ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ទូរទស្សន៍. ឯកសារ:ឧទាហរណ៍.jpg និបខូដិស ជា ស្នាមបង្ហាញ ដានផ្លូវជាវង្វង់ពទ្ទ័ជុំវិញនៃប្រហោងដិស ដែលអាចមានជ្រុងច្បាស់លាស់របស់អ្នកបង្កើតផងដែរ។បរិវេ ..
ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ទូរទស្សន៍
                                     

ⓘ ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ទូរទស្សន៍

ឯកសារ:ឧទាហរណ៍.jpg

និបខូដិស ជា ស្នាមបង្ហាញ ដានផ្លូវជាវង្វង់ពទ្ទ័ជុំវិញនៃប្រហោងដិស ដែលអាចមានជ្រុងច្បាស់លាស់របស់អ្នកបង្កើតផងដែរ។បរិវេណចំពោះ ដិសទទេដែលមានស្នាមអូស បង្ហាញ ពីតំបន់ដែលបានសំអាត ។ការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់ ម៉ាស៊ីនទូរទស្សន៍ អាចនាំដានរូបព្រាលៗស្មាៗដើម្បីស្វៃងរក ការនាំពន្លឺរូប ចំពោះ ធាតុស៊ីលីញ៉ូមដែល

រកឃើញដោយលោក វិលឡូបាយ ស្មិតWilloughby Smith នៅក្នុងឆ្នាំ១៨៧៣ ។ការបង្កើតឧបករណ៍សំរាប់ ​​សំអាតដិស រកឃើញដោយលោក ភូលហ្វត័លីប និបខូ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៨៤ 1ជាមួយនិងវត្តុបង្ហាញពន្យលរបស់ លោក ចនលូហ្គីប៉ាដ John Logie Baird នៅពេល ដែលបានបង្ហាញនូវការផ្លាស់ប្តូររូបភាព នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩២៦។តាមដែលបានដឹងមានសិស្សសកលវិទ្យាលយ័

អាលឺម៉ង់ម្នាក់អាយុ២៣ឆ្នាំឈ្មោះថា ភូលនិខូ បានស្នើ សុំប្រកាសដាក់ជានិបត្រ័តក្កកម្ម ចំពោះប្រពន្ទ័ អសនីកម្ម ទូរទស្សន៍ ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ១៨៨៤ ទោះបីជាគាត់មិនដែល បង្កើត គំរូការងារ ចំពោះប្រពន្ទ័ ការផ្លាស់ប្តូរ​​ នៃ​ថាដិស​ របស់លោក​​និបខូ ចំពោះរូបភាពល្អកស្លាៗ សំរាប់ទូរទស្សន៍ ​បានក្លាយជា ភាបល្អធម្មតា ​ហើយ​ ក៍មានបន្តការប្រើរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៣៩2 ឧបករណ៍ខនស្តេនថិន​ ផឺស្គីអី បានដាក់​ជាពាក្យសំរាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងអត្តបទមួយ​ ដើម្បីជួបប្រជុំអគ្គីសនី អន្តរជាតិ នៅឯការតាំងពិពរណ៍ពិភពលោកអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីស ខែសីហា ថ្ងៃទី២៥​​ ឆ្នាំ ១៩០០ ​​អត្តបទ ផឺស្គីអី បានពិនិត្យឡើងវិញ មានជាមួយ និង បច្ចេកវិទ្យាអសនីចុម្ពិតសំរាប់សំគាល់ការងាររបស់ លោកនិបខូ ហើយ​និង​​ មានអ្វីជាច្រើនទៀត។3ទោះជាយ៉ាងណាក៍ដោយ​​ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះមិនបានដល់ឆ្នាំ១៩០៧ ដែល មានការអភិវឌ្ឃន៍ ក្នុង​ បច្ចេកវិទ្យារីកចំរើនឡើង ដោយ​លោក លី ដិហ្វរេស​​និងក្នុងចំនោមក្រុម អាធរ័ ខុន ដទៃទៀត​​​​ ដែលជាអ្នកបានធ្វើគំរោងអនុវត្តន៍ ។

                                     

1. ទូរទស្សន៍អគ្គីសនី

ក្នុងឆ្នាំ១៩០៨​ អាឡាន អាឆិបូល ខែមផ្លិល ស្វិនតន់ ជា មនុស្សប្រុស របស់សង្គម វីមាន យ៉ូ ខេ បានដាក់ជាសាធារណះនូវលិខិតមួយច្បាប់ នៅក្នុងកាសែតជាតិ​វីទ្យាសាស្រ្ត ការសែតមួយនេះ បានពិពរនាណ៍ ពី"ការមើលឃើញរូបដែលបញ្ចូនដោយចរន្តអគ្គីសនីដ៍ឆ្ងាយ "វាអាចបានផលសំរេចបាន ដោយសារ​តែការប្រើ នូវ ឧបករណ៍ ខាសូដ រ៉េ ត្យូប រឺ "ប្រោន"ត្យូប ពីអ្នកបង្កើតវា បន្ទាប់គឺលោក ខាល ប្រោន ទាំងពីរនេះជាគ្រឿងបញ្ចូន និង​ គ្រឿងទទួល​​ ដោយមានតាំងពីឆ្នាំ១៩២០ នៅពេលមានទូរទស្សន៍អសនីចុម្ពិត កំពុងបានដាក់បង្ហាញ អ្នកបង្កើតបី បួន ក្រុម​បានកំពុងធ្វើការបែងចែក ទៅលើខ្នាត់រាល់ បំពង់បញ្ចូនចរន្តអគ្គីសនី ទាំងអស់ រួមបញ្ចូលទាំងក្រុម លោក ភិលឡូ ហ្វានស្វស័ Philo Farnsworth និង​លោក វ្លែដិមម៊ែ ស្វរ​ រី ខិន Vladimir Zworykin នៅសហរដ្ធអាមេរិកនិងលោក ខាមមេន ទី ហា នី យី នៅប្រទេស Hangary Kálmán Tihanyi in Hungary.

                                     

2. ការបង្ហាញ

ការធ្វើកម្មវិធី ផ្សព្វផ្សាយ ដោយស្ថានីយន៍ទូរទស្សន៍ ​ ពេលខ្លះ គេហៅថា" បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ" គឺ ជាស្ថានីយន៍ដែលបាន ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ ដើម្បីធ្វើការ ផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្តាញដែលបាន អនុញ្ញាត្ត តែមួយគត់ នៅក្នុងក្រុមស្ថានីយន៍ទូរទស្សន៍។ជាដំបូង ការចាក់ផ្សាយនៅលើផែនដី គឺមានតែបណ្តាញទួរទស្សន៍មួយប៉ុនោះ ដែលអាចនិង ចែកចាយយ៉ាងទូលាយ ពីព្រោះតែ រយះទទឹងចំងាយផ្សាយមាន ដែនកំនត់អាយ អ៊ី គឺមានតែចំនួនមួយភាគតូចប៉ុនោះ សំរាប់បណ្តាញដែលបានផ្តល់អោយ នៅក្នុងការផ្សាយ។ នេះជាបទបញ្ជារដ្ធាភិបាលដែលបានដាក់ជាបទដ្ធាន។នោក្នុងសហរដ្ឌអាមេរិក គណះកម្មាធិការទំនាក់ទំនង សហពន្ទ័ អក្សរកាត់ អែហ ស៊ី ស៊ី FCC​​ បានអនុញ្ញាតអោយធ្វើការផ្សាយ ពានិជ្ចកម្ម ចាប់ផ្តើមនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៤១ ប៉ុន្តែបានត្រូវការកម្មវិធីផ្សាយដាក់បំរើជាសាធារណះជាចាំបាច់ សំរាប់ស្ថានីយន៍ត្រូវការ អាជ្ញាបណ្ណ័។ ផ្ទុយទៅវីញ ចក្រក្រភពអាមេរិក ជ្រើសយកមាគាមួយផ្សេងទៀត ​អោយបង់ថ្លៃចំពោះអាជ្ញាបណ្ណ័ស្ថានីយន៍ទូរទស្សន៍មួយ​ទៅលើស្ថានីយន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវការដើម្បីដាក់ជាប្រាក់ទុន​​ របស់សហគមន៍ផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេស BBCជាស្ថានីយ៍មួយ បានផ្សាយបំរើជាសាធារណះ ជាផ្នែក របស់សហរដ្ឌអាមេរិក រ៉ូយ៉ាល ឆាតឺ។

                                     

3. ចក្រភពអង់គ្លេស

ការចាក់ផ្សាយទូរទស្សន៍អង់គ្លេសជាលើកដំបូងបានធ្វើដោយប្រពន្ទ័បណ្តាញទូរទស្សន៍ ទៅលើការបញ្ចូនទៅវិទ្យុ​ ប៊ី ប៊ី ស៊ីBBC​ ក្នុងខែកញ្ញា​ឆ្នាំ ១៩២៩​ ។​ ប៊ែដ​ ​បានផ្តល់ចំនួនមាន កំនត់មួយ ចំពោះ កម្មវីធីប្រាំថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ​ដោយ​ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៣០ ។។ កាលពីអន្លូងពេលនោះ ​Southampton ដែលបាននៅក្បែរការខុសគ្នា ចំពោះការផ្សាយ​ គឺនៅមុនគេ ត្រូវជា ការសំភាសន៍លើដំនើរការទូរទស្សន៍ ​​​ ថា​ ចំនុចល្បីណាមួយ របស់ អូ ណេល ONeil ជាអ្នកចំរៀងនិង​ជា អ្នកសំដែង មកពី បូហ្វាឡូ​ Buffalo។ នៅទីក្រុង ញូញ៉ក់ New York

                                     

4. សហរដ្ធអាមេរិច

​ កាលបរិច្ឆេទយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាដំបូងរបស់ការបំរើទូរទស្សន៍ ក្នុងសហរដ្ធអាមេរិច ដែលបានចាប់ផ្តើម នៅខែ កក្តដា ទី២ ឆ្នាំ១៩២៨​ ។គណះកម្មាធិការ លោក ហិដឺរ៉ល រ៉ាឌីអូ បាន ផ្តល់អោយ ស៊ី អែសC.F Jenkinsជិនខិន​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផ្សាយ ពីស្ថានីយ៍ពិសោធន៍ W3XK នៅ វេថន ម៉ារីលែន Weaton Marylandជាយក្រុង​ របស់ វ៉ស៊ិនតោន ។​D.C យ៉ាងហោច មាន១៨ខែ ​៤៨ បណ្តាញ មានរូបពណ៌ខ្មៅ ព្រាលៗ​ មកពី ចលនារូប បានផ្សាយ ។ ទោះបីការចាប់ផ្តើម នៅរដូវក្តៅ សំរាប់ឆ្នាំ ១៩២៩ គាត់ដោយជួនដាក់ផ្សាយ ក្នុងកន្លះតោន ។

ទំព័រគំរូ:នៅកំពុងកែប្រែ ទៀត