Back

ⓘ ភូមិខ្មែរ. ភូ មិខ្មែរ និពន្ធដោយ កែវ ច័ន្ទបូរណ៍ សម្រួលតន្ត្រី ដោយអ៊ែល ប៊ុណ្ណា ច្រៀងដោយ ណួយ វណ្ណេត ១ កើយដៃនឹករលឹកភូមិខ្មែរ ដីចំការស្រែជីវភាពសប្បាយ ស្ទួន ដងស្ទឹងបឹ ..
                                     

ⓘ ភូមិខ្មែរ

ភូ មិខ្មែរ

និពន្ធដោយ កែវ ច័ន្ទបូរណ៍ សម្រួលតន្ត្រី ដោយអ៊ែល ប៊ុណ្ណា ច្រៀងដោយ ណួយ វណ្ណេត

១/ កើយដៃនឹករលឹកភូមិខ្មែរ ដីចំការស្រែជីវភាពសប្បាយ ស្ទួន ដងស្ទឹងបឹងអូរប្រឡាយ ដើមឈើត្រសាយមានផ្លែមានផ្កា។

២/ នៅក្នុងភូមិ មានចេកក្រូចស្វាយ កន្ទួតព្រីងបាយដូងល្ហុងសេដា ស្ទួន ខ្នុរទៀបម្កាក់ម៉ាក់ប្រាងស្លា ហុចផលផ្លែផ្កាគ្រប់ៗរដូវ។

៣/ មាន់ញីខ្តតឡើងទម្លាក់ពង ហ្វូងជ្រូងអឺងកងទន្ទឹងចាំផ្លូវ ស្ទួន កន្ទក់បុកដើមចេកឆៅ ជ្រូកពួយអស់ទៅពិតឆាប់ធាត់ធំ។

៤/ ទាយំកាបក្រាបក្បែរក្រោលគោ ក្របីសេះហោរឆ្កែព្រុសឆ្មាយំ ស្ទួន ក្អែកបូលខ្វកមាន់រងាវជុំ សៀងចង្រិតយំកំដរភូមិស្ងាត់។

៥/ ម៉ែដាំបាយពុកទៅចំការ យាយពិសារស្លា តាតាទៅវត្ត ស្ទួន​ ក្មេងទៅរៀន អ៊ំវិញត្បាញព្រ័ត មីងពូវិញរត់ធ្វើចំការស្រែ។

៦/ ជីវិតភូមិសុខសន្តិភាព ទោះក្រខ្សត់ទាបគ្មានទ្រព្យនឹងគេ ស្ទួន រស់នៅសាន្តត្រាណម្ល៉េះទេ ភូមិស្រុកដីម៉ែ ខ្មែរអើយថែផង។

                                     
  • ព រ ន ង ភ ម ឬ ព រ ម ភ ម អង គ ល ស Bhūmi ឬ ព រ ភ ទ វ អង គ ល ស Bhoo devi ព រ ន ងភ ទ វ ដ លជ ម នន យថ អ ទ ទ ពថ រក ស ទ កដ ន ព រហ មញ ញ ស សន ហ ណ ឌ ស សន
  • ក រ ង ស រ ក ឃ សង ក ត ន ង ភ ម ត ក វជ ខ ត តច ណ ស ម យត រ វប នគ ច ត ទ កថ ជ ដ មក ណ តន អរ យធ ម ខ ម រ ដ យស រត ធ ល ប ជ ត បន កណ ត លន នគរច នឡ
  • ឃ រ ងក ស ជ ឃ ម យស ថ តន ក ន ងស រ កសង ក ខ ត តប ត ដ បង ឃ រ ងក ស ន ម ន ភ ម ភ ម ឃ ស រ កន ខ ត តប ត ដ បង គ ហទ ព ររដ ឋ ភ ប ល ខ ម រ វ ទ យ ស ថ នជ ត ស ថ ត
  • ឃ ត ស តជ ឃ ម យស ថ តន ក ន ងស រ កស ព ល ន ខ ត តប ត ដ បង ឃ ត ស តន ម ន ភ ម ភ ម អ រច ណ ប ភ ម ឃ ស រ កន ខ ត តប ត ដ បង គ ហទ ព ររដ ឋ ភ ប ល ខ ម រ វ ទ យ ស ថ នជ ត ស ថ ត
  • ដ លសរ បម នប រម ណជ តព ររយប រ ស ទផ ស ងទ ត ម នស រ ស ខ ន ណ ស សម រ ប ក រស ក ស អ ព អ រ យធម ខ ម រ ម នសម យអង គរ ក រ មប រ ស ទទ ងន ម នក រទ ក ទ ញទ សចរណ ន ង
  • ភ គច រ នន ប រជ ជនរតន គ រ ជ ជនជ ត ភ គត ច ច ន កជនជ ត ខ ម រ ម នប រម ណត ទ ប ណ ណ ខ ត តរតនគ រ រ មម ន ស រ ក ក ន ងន ម ន ឃ
  • ខ ត តច កច ញជ ស រ កក រ ងរ មម ន ឃ ដ លម ន ភ ម សរ ប ភ ម ន ងសង ក ត ម ន ប រជ ពលរដ ឋន ខ ត តព រ វ ហ រភ គច រ នជ ជនជ ត ខ ម រ ន ងម នជនជ ត ភ គត ច ក យ ម នប រម ណ
  • ស រ កកងម ស ខ ត តក ពង ច ម ឃ ស ដ ម ន ភ ម គ ស ដ ល វ ល ល វ ក រ ម អន លង គគ រ ខ ពបល ខ ពបក រ ម ភ ម ឃ ស រ កន ខ ត តប ត ដ បង គ ហទ ព ររដ ឋ ភ ប ល ខ ម រ
  • ស រ កម ខក ព ល គ ជ ស រ កម យន ខ ត តកណ ដ ល កម ព ជ ស រ កន ត រ វប នប ងច កទ ជ ឃ ន ង ? ភ ម ឃ ព រ កអញ ច ញ ឃ ព រ កដ បង ឃ រក ក ងទ ឃ រក ក ងទ ឃ ឫស ស ជ រ យ ឃ ស ប រម ស

Users also searched:

phumikhmer ភូមិខ្មែរ 2020, ភូមិខ្មែរ រឿងថៃថ្មីៗ, ភូមិខ្មែរ រឿងថៃ2020,

...

Royal School of សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល.

គណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនា ភូមិ១ កម្រងរូបភាព ផលិតផលខ្មែរសំខាន់ៗខ្លះ. Thai TV3 Phumi Khmer ភូមិខ្មែរ. អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ ៦៨គន្លឹះនៃគំនិតរូបនេះ​បន្តថា ភូមិខ្មែរគ្រុប. BREAKING: អភិបាលខេត្តកណ្ដាល បន្ដ. សាខាចំការមន: ផ្ទះលេខ៧៦៣ ផ្លូវលេខ៩៣ ភូមិ​ភូមិ៥ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន.


...