Back

ⓘ ភពសុក្រ អង់គ្លេស ៖ Venus គឺជាភពទី២ពីព្រះអាទិត្យ វា​គឺជា ភពផែនដី ដោយសារតែវាមានរឹង, ថ្ម ផ្ទៃ. ភពនៅលើផែនដីផ្សេងទៀត Mercury, Earth and Mars. Astronomers have known ..
ភពសុក្រ
                                     

ⓘ ភពសុក្រ

ភពសុក្រ អង់គ្លេស ៖ Venus គឺជាភពទី២ពីព្រះអាទិត្យ វា​គឺជា ភពផែនដី ដោយសារតែវាមានរឹង, ថ្ម ផ្ទៃ. ភពនៅលើផែនដីផ្សេងទៀត Mercury, Earth and Mars. Astronomers have known Venus for thousands of years. The ancient Romans named it after their goddess Venus. Venus is the brightest thing in the night sky except for the Moon. It is sometimes called the morning star or the evening star as it is brightest just before the sun comes up in the morning, and just after the sun goes down in the evening. Venus comes closer to the earth than any other planet does.

Venus is sometimes called the sister planet of ផែនដី as they are quite similar in size and gravity. In other ways the two planets are very different. Venus atmosphere air is mostly carbon dioxide with clouds of sulfuric acid. Sulphuric acid is a chemical that is very poisonous to humans. The thick atmosphere has made it hard to see the surface, and until the twenty-first century many people thought things might live there. The pressure on Venus surface is 92 times that of Earth. Venus has no moons.

                                     

1. លក្ខណៈទូទៅនៃរូបរាងផ្ទៃខាងក្រៅ

Venus is a terrestrial planet so, like the Earth, its surface is made of rock. Venus is much hotter than Earth. All the carbon dioxide in the atmosphere acts like a blanket, trapping heat from the Sun. This effect is called the greenhouse effect and it is very strong on Venus. This makes Venus the hottest planet in the Solar System with an estimated average temperature of 480 °C 896.0 °F. This is hot enough to melt lead or zinc.

                                     

1.1. លក្ខណៈទូទៅនៃរូបរាងផ្ទៃខាងក្រៅ ភូមិសាស្ត្រ

Venus surface is about 80% smooth, rocky plains. Two higher areas called continents make up the north and south of the planet. The north is called Ishtar Terra and the south is called Aphrodite Terra. They are named after the Babylonian and Greek goddesses of love.

                                     

1.2. លក្ខណៈទូទៅនៃរូបរាងផ្ទៃខាងក្រៅ បរិយាកាស

Venus atmosphere is mostly carbon dioxide and nitrogen gas with clouds of sulphuric acid. Because the atmosphere is so thick or dense the pressure is very high. The pressure is 92 times the pressure on Earth, enough to crush many things.

It is impossible to look at the planets surface from space as the thick cloud layer reflects 60% of the light that hits it. The only way scientists have been able to look is by using infrared and ultraviolet cameras.

                                     
 • ព ធ - ភព ត ចប ផ តន ងជ តប ផ តទ ន ងប រព ន ធព រ អ ទ ត យ ក ន ងន មជ ភព ទ បវ ត ងត ន ជ តព រ អ ទ ត យសម រ ប អ នកអង ក តផ នដ ដ លជ ហ ត ធ វ ឱ យព ប កសង ក ត
 • ស ថ តក ន ង ភព ព រហស បត ភព ត ចខ ងក ន ងទ ង ប នអង គ ព ធ, ស ក រ ផ នដ ន ង អង គ រ ក ហ ថ ភព ដ គ ត រ វប នផ ស ភ កច រ នព ថ មន ងដ ក ភព ខ ងក រ ធ ចម បងហ ថ ភព យក ស
 • ដ លជ ព រ មហ ស ទ របស ទ វ ព រហ ម ទ វត ន ង ក ម រ ទ វ ម នមណ ឌលន ស ថ ន ភព ស ក រ ដ លត ណ ងឲ យថ ង ស ក រ ជ ថ ង ប រច សប ដ ហ ន ល ផ នដ ន ងប រក ន យកពណ ខ វ
 • ភព អង គ ល ស planet គ ជ វត ថ ដ ធ ដ ច ភព ព រហស បត ឬ ភពផ នដ ដ លម នគន លងគ ចរវ លជ វ ញដ ងត រ ផ ក យ ម នទ ហ ត ចជ ងផ ក យ ត ម នបញ ច ញពន ល ទ ម នរ ងវ ស យដ ចប ល
 • ភព ស រ ត រ វ ប នផ ស ឡ ង ដ យម ន ស ន លត ចជ វត ថ រ ង រ ព ទ ធ ដ យស រទ ប ឧស ម នដ ចជ អ ម ញ ក ន ងម ត ន ហ យក ម នទ កត ចត ច ផងដ រ សម រ ប ស រទ ប ក រ របស ភពន វ ញ
 • ភព ច ន វ គ ជ ក រហ រ ស ស ដ រយ ម នក រប រ ប រ ស ភព
 • ស យត រ ស ស រ តក ន ងក រសង ក តរ មម ន អ ន អ ណ ងដ លបញ ជ ក ព ដ ណ រន ភព ស ក រ ក ររ ករកឃ ញន វ ភព រណបធ ៗទ ង របស Jupiter ដ លឲ យឈ ម ថ ព រ ច ន ទ Galilean in his
 • ព រ អង គ រ ជ ភព ទ ប ន ព ព រ អ ទ ត យ ន ង ភព ដ លត ចជ ងគ ប ផ តទ ព រ ក ន ង ប រព ន ធព រ អ ទ ត យ បន ទ ប ព ភព ព រ ព ធ ជនខ ល ហ ព រ អង គ រថ ភព ក រហម
 • Earth គ ជ ភព ទ ព ព រ អ ទ ត យ ហ យ ក ជ ភព ណ ន ប ផ ត ន ង ធ ប ផ ត ទ ក ន ង ប រព ន ធព រ អ ទ ត យ វ ក ជ ភព ដ ម យ ក ន ង ច ណ ម ភព ដ ទ ង
 • ព រ អ ទ ត យម ន ភព ប រ ប ដ លត រ វប នគ រកឃ ញ ភព ទ ងន រ មម ន ភព ស ល ដ ប ន ព ធ ស ក រ ផ នដ ន ង អង គ រ ភព យក សឧស ម នព រ ព រហស បត ន ង ស រ ន ង ភព យក សទ កកកព រ
 • ងប គ គល កលក ខណ របស មន ស សន ងដ ម ប ពន យល ព ជ គវ សន 8 សតវត សម នគបង ក តជ ភព ច ន ចន ល ឆ ន 1975 ន ងឆ ន 1993, ហ រ ស ស ដ រយ ម ន ត រ វប នហ មឃ ត ន កម ព ជ ម តង

Users also searched:

...