Back

ⓘ នាគខ្មែរ និង នាគសាសនា ; ហេតុអ្វីបានសត្វយក្ស និង សត្វគ្រុឌតាមធ្វើបាបសត្វនាគ មានវត្តមាននៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រាសាទខ្មែរ គ្រប់សម័យកាលបែបនេះ? មិនថាប្រាសាទនោះសង់ឡើងដើម្បីឧ ..
នាគខ្មែរ និង នាគសាសនា
                                     

ⓘ នាគខ្មែរ និង នាគសាសនា

នាគខ្មែរ និង នាគសាសនា ; ហេតុអ្វីបានសត្វយក្ស និង សត្វគ្រុឌតាមធ្វើបាបសត្វនាគ មានវត្តមាននៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រាសាទខ្មែរ គ្រប់សម័យកាលបែបនេះ? មិនថាប្រាសាទនោះសង់ឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះ ណា ឬ ញាតិវង្សណា តែងតែមានរូប យក្ស គ្រុឌ នាគជានិច្ច។

                                     

1. នាគក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនា

 • នាគក្បាល៩នាគវ៉ាសុគីឬពាសស្រកី ឬសេសៈ ជានាគដែលពួកទេវតា និងអសូរៈយកធ្វើជាខ្សែពួរដើម្បីកូរសមុទ្រទឹកដោះ ។
 • ព្រះម៉ែម៉ាណាសា ម៉ូណាសា ព្រះមហាក្សត្រិយានីម្ចាស់ក្សត្រីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា - ហិណ្ឌូសាសនា បុត្រីព្រះសិវៈ។
 • នាងអគ្គីនាគព្រះអគ្គមហេសីភរិយាទី ២ នៃក្រុងរាពណ៍ នៃរឿងរាមកេរ្តិ៍។
 • នាគក្បាល៥នាគអនន្ត ជាគ្រែផ្ទុំរបស់ព្រះនារាយ៍
 • នាគក្បាល៣នាគកល្យៈ ជានាគតំណាងឲ្យសភាវៈអាក្រក់ ក្នុងរឿងមហាភារតៈ
                                     

2. នាគក្នុងពុទ្ធសាសនា

នាគនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមាន÷

 • នាគក្បាល៧នាគមុជ្ជលិន្ទ ដែលប្រក់ការពារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ពេលទ្រង់សមាធិ ពីភ្លៀង ខ្យល់ និងថ្ងៃ។
 • នាគក្បាល១វិញ ច្រើនប្រើលម្អលើគ្រឿងអលង្កា ។
 • ព្រះបាទវិរូបក្ខ ព្រះមហាក្សត្រអធិរាជនៃព្រះពុទ្ធសាសនា
                                     

3. នាគខ្មែរ

 • នាគក្បាល១តំណាង បឋមក្សត្រ មាតាធិបតេយ្យ នាងនាគ។
 • នាគក្បាល៣តំណាង ចំណង៣ប្រការ ប្ដី ខ្លួនឯង កូន។
 • កម្ពុជនាគរាជភុជង្គនាគបិតា​ព្រះ​នាងសោមា​នាងនាគ.
 • ​ព្រះ​នាងសោមា​នាងនាគ ព្រះមហេសីនៃកុរុង​កុរុងកៅណ្ឌិន្យទី១ ព្រះថោង.
 • នាគក្បាល៧តំណាង មួយសប្ដាហ៍ ច័ន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហស្បត្តិ សុក្រ សៅរ៍ អាទិត្យ។
 • នាគក្បាល៥តំណាង បញ្ចខន្ធ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និង វិញ្ញាណ។
 • នាគក្បាល៩តំណាង លោកុត្តរធម៌ មគ្គបួន ផលបួន និង និព្វានមួយ។

រៀបរៀងដោយ សុខគឹមហេង

                                     

4. មើលផងដែរ

 • ប្រាសាទខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃ
 • នាគ
 • ព្រះកែវមរកត
 • រាយព្រះនាមទេវតានំនៃសាសនាព្រាហ្មណ៍ ឬ ហិណ្ឌូ
 • ក្រុងរាពណ៍
 • នាគក្បាលប្រាំបួន
 • រាយព្រះនាមទេវតាចិន
 • រាយព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រីនៃអធិរាជចិន
 • ព្រះបាទវិរូបក្ខ
 • រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃខ្មែរ
 • ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី
 • នាង​មណ្ឌោលគីរី
 • ហិណ្ឌូសាសនា
 • កម្ពុជនាគរាជ
 • ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
 • វត្តព្រះកែវមរកត
 • រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃមីយ៉ាន់ម៉ា
 • រាយព្រះនាមព្រះមហេសីព្រះមហាក្សត្រនៃឥណ្ឌាបុរាណ
 • ភុជង្គនាគ
 • នាងអគ្គីនាគ
 • ព្រះម៉ែម៉ាណាសា ម៉ូណាសា
 • រឿងរាមកេរ្តិ៍
 • ​ព្រះ​រាម​
 • របាំព្រះរាជទ្រព្យ
 • ព្រះថោង
                                     
 • ដ លម នព រ ន ង ន គ ជ បឋមក សត រ ន គ ប នន យថ ប រស រ ចម បង វប បធម យ ងប នឆ ល ក រ ប ន គ ដ ម ប ជ រ បត ណ ងអ យក សត រ ខ ម រ ន ឯង ក រស ល កព ក របស ន រ ខ ម រ គ ស ពត ហ ល
 • ព រ ន ងហ គ យ ទ រ ន គ ខ ម រ ន ង ន គ ស សន ក រ ងរ ពណ ន ង មណ ឌ លគ រ ន ងអគ គ ន គ ន គ ក ប លប រ ប ន វត តព រ ក វមរកត ព រហ មញ ញ ស សន ហ ណ ឌ ស សន ន គ ប រ ស ទខ ម រន ល ទ កដ ថ
 • ហ ណ ឌ ស សន រ ងរ មក រ ត រ មក រ ត រប ព រ រ ជទ រព យ រប ព រ រ ជទ រព យ ព រ ន ងហ គ យ ទ រ ន គ ខ ម រ ន ង ន គ ស សន ក រ ងរ ពណ ន ង មណ ឌ លគ រ ន ងអគ គ ន គ ន គក ប លប រ ប ន
 • ព រ ន ងហ គ យ ទ រ ន គ ខ ម រ ន ង ន គ ស សន ក រ ងរ ពណ ន ង មណ ឌ លគ រ ន ងអគ គ ន គ ន គ ក ប លប រ ប ន វត តព រ ក វមរកត ព រហ មញ ញ ស សន ហ ណ ឌ ស សន ន គ ប រ ស ទខ ម រន ល ទ កដ ថ
 • ព រ ន ងហ គ យ ទ រ ន គ ខ ម រ ន ង ន គ ស សន ក រ ងរ ពណ ន ង មណ ឌ លគ រ ន ងអគ គ ន គ ន គ ក ប លប រ ប ន វត តព រ ក វមរកត ព រហ មញ ញ ស សន ហ ណ ឌ ស សន ន គ ប រ ស ទខ ម រន ល ទ កដ ថ
 • ព រ ន ងហ គ យ ទ រ ន គ ខ ម រ ន ង ន គ ស សន ក រ ងរ ពណ ន ង មណ ឌ លគ រ ន ងអគ គ ន គ ន គ ក ប លប រ ប ន វត តព រ ក វមរកត ព រហ មញ ញ ស សន ហ ណ ឌ ស សន ន គ ប រ ស ទខ ម រន ល ទ កដ ថ
 • ព រ ន ងហ គ យ ទ រ ន គ ខ ម រ ន ង ន គ ស សន ក រ ងរ ពណ ន ង មណ ឌ លគ រ ន ងអគ គ ន គ ន គ ក ប លប រ ប ន វត តព រ ក វមរកត ព រហ មញ ញ ស សន ហ ណ ឌ ស សន ន គ ប រ ស ទខ ម រន ល ទ កដ ថ
 • ព រ ន ងហ គ យ ទ រ ន គ ខ ម រ ន ង ន គ ស សន ក រ ងរ ពណ ន ង មណ ឌ លគ រ ន ងអគ គ ន គ ន គ ក ប លប រ ប ន វត តព រ ក វមរកត ព រហ មញ ញ ស សន ហ ណ ឌ ស សន ន គ ប រ ស ទខ ម រន ល ទ កដ ថ
 • ព យញ ជន ខ ម រ ព យញ ជន ខ ម រ ត ក ប ង ខ ម រ ស ត រ ស ពត ហ ល ផ ម ង ខ ម រ ន គ ខ ម រ ន ង ន គ ស សន អត ថន យខ ល ងឯក មករ រ ហ យក ស ផ ក ឈ ក ខ ម រ សត វករវ ក ខ ចន ទគត ន ង ស រ យគត

Users also searched:

នាគ ក្បាល មួយ, នាគ ចែង, នាគរាជ ខ្មែរ, ប្រវត្ត នាគរាជ,

...

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ដឹកនាំមន្ត្រី.

ប្រជា​ពលរដ្ឋខ្មែរ​រៀបចំ​គ្រឿង​​សក្ការបូជា​ទទួល​ទេវតា​ ជាពាហានៈ ទ្រង់​​ហែហម​ដោយសត្វនាគ​ និងកិច្ចការ​សាសនា. Untitled ធនាគារជាតិ​ នៃកម្ពុជា. ១៩ កុម្ភៈ ២០២០. រឿងភាគថៃ បែបវេទមន្ត ជំនឿ​សាសនា សង្គ្រាមបងប្អូន​ត្រកូលនាគ សឹង្ហ​នាគរាជ និងកុម្ភៈនាគរាជ. អំពីណាហ្គាវើលដ៍ NagaWorld. ទើបចាប់វាយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃ ដើម្បីយក​ទៅព្រលែងនៅតំបន់អភិរក្សភ្នំនាគខៀវនៅ​ឃុំ.


...