Back

ⓘ កូដ QR គឺជា បារកូដ matrix មួយប្រភេទ ដែលមានសណ្ឋាន២ជ្រុង ឬ២D, កូដនេះអាចអានបានដោយ ម៉ាស៊ីនអានកូដ កម្មវិធី ឬ កាំមេរ៉ាក្នុងទូរស័ព្ទដៃ។ លក្ខណៈរបស់កូដQRនេះគឺមានចំនុចពណ៌ ..
កូដ QR
                                     

ⓘ កូដ QR

កូដ QR គឺជា បារកូដ matrix មួយប្រភេទ ដែលមានសណ្ឋាន២ជ្រុង ឬ២D, កូដនេះអាចអានបានដោយ ម៉ាស៊ីនអានកូដ កម្មវិធី ឬ កាំមេរ៉ាក្នុងទូរស័ព្ទដៃ។

លក្ខណៈរបស់កូដQRនេះគឺមានចំនុចពណ៌ខ្មៅ ដែលគេអោយឈ្មោះថា module មានរាងការេនៅលើផ្ទៃពណ៌ស ដែលអាចកំណត់ពីអក្សរ លេខ អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ជាដើម។

កូដនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅប្រទេសជប៉ុន ដែលបង្កើតដោយ Toyota subsidiary Denso-Wave នៅឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលជាកូដមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមកូដដែលមានលក្ខណៈ2D។

QR មកពីពាក្យថា Quick Response, ដែលអ្នកបង្កើតកូដនេះមានគោលបំណង អោយការអានព័ត៌មានដែលមានក្នុងកូដនេះមានលក្ខណៈលឿន។

នៅប្រទេសកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០១២ ខែមិថុនា មានកិច្ចប្រជុំមួយដែលនាំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា NFC Near Field Communication ដែលអាចប្រើប្រាស់បំរើដល់ផលប្រយោជន៍នៅវិស័យជាច្រើនដូចជា វិស័យអប់រំ វិស័យពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ ជាដើម។ នៅដើមឆ្នាំ២០១៣ នឹងចាប់ផ្ដើមមានគំរោងបន្ដបន្ទាប់ដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសមួយនេះ ដែលគំរោងមួយកំពុងសិក្សាគឺ ផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំស្រាវជ្រាវ និង វិស័យទេសចរណ៍។

កូដQR នេះមិនកំណត់ត្រឹមតែពណ៌ខ្មៅសប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកអាចធ្វើការរចនាកែប្រែកូដនេះដោយធ្វើការប្ដូរពណ៌ ឬ ដាក់បន្ថែមរូបភាព ធ្វើយ៉ាងណាអោយតែម៉ាស៊ីនអានកូដនេះនៅអានបាន។ សមត្ថភាពរបស់កូដនេះអាចធ្វើការកែប្រែកំហុសដល់ទៅ៣០ភាគរយ ប្រសិនបើកូដនោះមានការបាត់បង់ទំរង់ ឬ ដូចជាយើងដាក់បន្ថែមរូបភាពចូលជាដើម។

                                     

1. ទិដ្ឋភាពទូទៅ

Although initially used for tracking parts in vehicle manufacturing, QR codes are now used in a much broader context, including both commercial tracking applications and convenience-oriented applications aimed at mobile phone users known as mobile tagging. QR codes can be used to display text to the user, to add a vCard contact to the users device, to open a URI or to compose an email or text message. Users can also generate and print their own QR codes for others to scan and use by visiting one of several free QR code generating sites. Frank C. Hudetz, a US Marketing Services Professional, claims to have invented the idea of mapping bar codes to a URL.

QR codes storing addresses and URLs may appear in magazines, on signs, buses, business cards, or on just about any object about which users might need information. Users with a camera phone equipped with the correct reader application scan the image of the QR Code to display text, contact information, connect to a wireless network, or open a web page in the phones browser. This act of linking from physical world objects is known as a hardlink or physical world hyperlinks.

Googles mobile Android operating system supports QR codes by natively including the barcode scanner ZXing on some models, and the browser supports URI redirection, which allows QR Codes to send metadata to existing applications on the device. Nokias Symbian operating system is also provided with a barcode scanner, which is able to read QR codes, while mbarcode is a QR code reader for the Maemo operating system. In the Apple iOS, a QR code reader is not natively included, but over 50 free Apps are available with reader and metadata browser URI redirection capability.

                                     

2. បទដ្ឋាន

There are several standards documents covering the physical encoding of QR codes:

  • June 2000 - ISO/IEC 18004:2000 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology - QR Code now withdrawn Defines QR Code Model 1 and QR Code Model 2 symbols.
  • October 1997 - AIM Association for Automatic Identification and Mobility International
  • 1 September 2006 - ISO/IEC 18004:2006 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - QR Code 2005 bar code symbology specification Defines QR Code 2005 symbols, an extension of QR Code Model 2. Does not specify how to read QR Code Model 1 symbols, or require this for compliance.
  • January 1999 - JIS X 0510

At the application layer, there is some variation between implementations. NTT DoCoMo has established de facto standards for the encoding of URLs, contact information, and several other data types. The open-source "ZXing" project maintains a list of QR code data types.

                                     

3. អាជ្ញាបណ្ឌ

The use of QR codes is free of any license. The QR code is clearly defined and published as an ISO standard. Denso Wave owns the patent rights on QR codes, but has chosen not to exercise them.

The term QR code itself is a registered trademark of Denso Wave Incorporated.

                                     

4. Variants

Micro QR code is a smaller version of the QR code standard for applications with less ability to handle large scans. There are different forms of Micro QR codes as well. The highest of these can hold 35 numeric characters.

                                     

5. ការប្រើប្រាស់ជាស្នាដៃសិល្បៈ

Since 2006, the Italian artist Fabrice de Nola has used QR codes in oil paintings or embedded in photographs.

In 2007 the British pop group Pet Shop Boys used QR code for the artwork of their download-only single Integral. The videoclip for the song also features a QR code. When the codes are scanned, users are directed to the Pet Shop Boys website, and web pages about the British national identity card plans, respectively.

In 2008, the Australian born artist Simone OCallaghan created a series of screenprinted artworks called RGB, based on QR codes. Here, she challenged the latitudes of scanning technologies by altering the codes to take on more organic and less pixelated forms, whilst still ensuring that they could be scanned by a mobile phone. They link to quotes about media. She also exhibited another series of works called home.html featuring QR codes linking the photographic prints to online content about the places in which the images were taken. They were exhibited as part of an exhibition called Signals in the City at the Hannah McLure, Abertay University, Dundee, Scotland.

In March 2008, software engineer Duncan Robertson embedded the BBC logo inside a QR code.

In 2009, Japanese artist Takashi Murakami, in collaboration with creative agency SET and Louis Vuitton, created a design QR featuring the LV pattern and one of the artist’s characters.

In 2010, musician and artist DJ Spooky used a QR code in a fine art print exhibited at Experimenta Biennale, Melbourne. Scanning the code takes users to an experiential web based artwork called the Nauru Ellegies, about the complexities of the South Pacific island of Nauru.

A QR code which scans to produce the word "LOVE" was also featured prominently in Australian artist Kylie Minogues music video for her 2010 single All The Lovers.

In June 2010, Design Exchange, Canadas National Design Centre, unveiled a large QR code installation created by Rollout Wallpaper. Rollout Wallpaper is a custom wallpaper company operating in Vancouver. The installation is part of the Bent Out of Shape exhibit, curated by Design Exchange staff.

In July 2010, SYCO Music recording artist Labrinth started using QR codes as part of a campaign to promote his debut single "Let The Sun Shine". As well as a cartoon video to educate users on how to use QR codes, they were placed in different media ranging from street posters & stickers to music videos, websites and social networks. The QR codes take users through to Labrinths YouTube videos, website and social network profile.

The webcomic QR Comic is made entirely out of QR codes. The first 28 entries are Isaac Asimovs short story The Last Question converted into QR codes.

The 2010 comic, Carnivale De Robotique uses a QR code to reveal a subplot in its third issue.

In October 2010, at the Toronto International Art Fair, artist Jeff Tallon displayed Canadas first QR code painting in collaboration with the Engine Gallery. The work was a diptych that, when scanned, provided information about the adjoining panel.                                     

6. ការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យទីផ្សារ

Recently, QR codes have become more prevalent in marketing circles and have been integrated into both traditional and interactive campaigns. Media where QR codes have been deployed include: billboard ads, guerilla marketing campagns, in-store displays, event ticketing and tracking, trade-show management, business cards, print ads, contests, direct mail campaigns, websites, email marketing, and couponing just to name a few. QR codes are of particular interest to marketers, giving them the "ability to measure response rates with a high degree of precision" allowing for easier ROI return on investment calculation, thus helping justify spending on marketing budgets. QR codes have also been used at trade shows and in conferences.

QR codes can be seen on an art festival map for Canton Ohios "First Friday". The QR code was designed by Think Roth, a multi-media marketing company from Ohio. The QR code on the festivals map takes you to a "phone friendly" map with coupons for free coffee and art discounts around town.

In the property market QR codes can replace brochure boxes and are used to promote properties as well as online search engines. Approximately 50% of all homes are sold to first time buyers. With the advent and acceptance of mobile technology, it is thought that adding QR codes will enhance their experience and deliver information instantly.

In street art, La Pluma Eléctri*k street art collective based in Madrid and Space Invader from France are two examples of artists who use it in the street for art purposes.

In July 2009, QR codes were created for character design and promotional materials in the Shane Acker film 9. The use of QR codes was part of the characters in the movie and culminated into a promotional campaign with unique QR code cards, posters and street advertisements on billboards or public transportation for major popular art events. These advertisements were largely focused upon the attendees of the 2009 San Diego Comic Con and 2009 Oscars. QR codes were integrated into the artwork and symbolized individual characters in the movie. Instructional pamphlets and videos were released to explain how the codes could be retrieved and deciphered. QR-coded artwork could be read with QR-capable cellphones for prizes and access to exclusive online content. This was one of the first major integrations of QR codes with Hollywood studios and urban environments.

In January 2011, the Memphis Rock n Soul Museum launched a line of museum t-shirts and apparel which feature museum logos and designs on the fronts, and a QR code screened on the right back shoulder, which directs to the museums web site or artist interviews.

QR codes are also widely used in the tourism. For example in Lviv Ukraine, Lviv Tourism Movement that consolidates businessmen have placed QR codes on more than 80 tourism objects. QR codes are in several languages, which helps individual tourist easily to get the information on the city.                                     

7. ការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យបកប្រែ

QR codes have been used to interpret natural and historical points of interest on nature trails and walking tours, adding to or replacing expensive signs.

                                     

8. ការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកំសាន្ត

QR codes are becoming increasingly more innovative and more and more ideas for their use are becoming a reality. LBP.me has created a QR code for every user generated level in LittleBigPlanet 2 for the PlayStation 3, and all you have to do is print that QR code out and hold it in front of the PlayStation 3s dedicated camera, the PlayStation Eye, while the game is running and the game will automatically take you that level on the community page.

                                     

9. Standalone applications

While the adoption of QR codes in some markets has been slow to take off particularly in markets like the United States where competing standards like Data Matrix exist, the technology is gaining some traction in the smartphone market. Many Android, Nokia, and Blackberry phones come with QR code readers pre-installed. QR reader software is available for most mobile platforms.

                                     

10. Bibliography

  • BS ISO/IEC 18004:2006. Information technology. Automatic identification and data capture techniques. QR Code 2005 bar code symbology specification London: BSI 2007 p. 126 ISBN 978-0-580-67368-9
  • BS ISO/IEC 18004:2006. Information technology. Automatic identification and data capture techniques. Bar code symbology. QR code Geneva: ISO/IEC 2000 p. 114 at OCLC

Users also searched:

stop covid gov kh g, stop covid.gov. kh, stopcovid gov kh, www stop covid gov kh, www stopcov gov kh,

...

សេវាកម្មទូទាត់សាច់ប្រាក់ mVisa QR.

​ការទូទាត់​ប្រាក់​តាមរយៈ QR កូដ ​QR ​កូដ​​យ៉ាង​ងាយស្រួល​បំផុត. បាគង Bakong – The Next Generation Mobile Payments. QR Codes ដើម្បីប្តូរទិសដៅរបស់ជនរងគ្រោះ ក្លែងបន្លំថ្មីបំពានកូដ QR. EMoney Internal Services. QR код тип матричных штрихкодов, изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии. Сам термин является зарегистрированным товарным знаком японской компании Denso. Штрихкод считываемая машиной оптическая метка, содержащая. ក្រសួងសាធារណការ ស្នើសុំលុយ. វីឆាត WeChat,សូមស្កែនកូដ QR របស់យើងខ្ញុំ​ដោយប្រើគណនី វីឆាត WeChat របស់អ្នក៖ 如果您想通过.


...