Back

ⓘ អាណានិគមបារាំង. អាណានិកគមបារាំង ​ តឬ អាណាចក្របារាំង បានជាទឺកដីនៅ ផែនដីដែល ប្រទេសបារាំងបានយក ធ្វើជាអាណានិកគមរបស់វា តាំងពី សតវត្សរ៏ទី១៦ រហូតដល់ សតវត្សរ៏ទី២០ ។ អាណ ..
អាណានិគមបារាំង
                                     

ⓘ អាណានិគមបារាំង

អាណានិកគមបារាំង ​ តឬ អាណាចក្របារាំង បានជាទឺកដីនៅ ផែនដីដែល ប្រទេសបារាំងបានយក ធ្វើជាអាណានិកគមរបស់វា តាំងពី សតវត្សរ៏ទី១៦ រហូតដល់ សតវត្សរ៏ទី២០ ។ អាណាចក្របារាំង បានមាន ១២៣៤៧០០០ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ដែលជា ៨.៦% របស់ផែនដីទាំងអស់ ។ នេះជាមូលហេតុដែល ភាសាបារាំង បានក្លាយទៅជាភាសាអន្តរជាតិ ។

ប្រទេសបារាំង បានចាប់ផ្តើមយកតំបន់ នៅទ្វីបអាមេរិកាំងខាងជើង​ សមុទ្រការីបេ និង ប្រទេសឥណ្ឌា នៅសតវត្សរ៏ទី១៦ ។ នៅសតវត្សរ៏ទី១៧​ និង ទី១៨ បារាំងមានសង្រ្គាម ជាមួយ ប្រទេសអង់គ្លេស ។ នៅសតវត្សរ៏ទី១៩ បារាំងបានយកតំបន់ នៅទ្វីបអាហ្រ្វ៊ិក និង អាស៊ីអាគ្នេយ៏ គឺជាពេល ដែលបារាំងមកនៅក្នុង ប្រទេសកម្ភុជា ។

អាណាចក្របារាំងបានចប់ នៅសង្រ្គាមលោកលើកទីពីរ ប៉ុន្តែ អាចរក្សា ដែនដីខ្លះ ដែលបារាំងហៅ ខេត្តបារាំងនៅបរទេស ។

                                     
  • ជ កន ល ងដ លយ នធ វ សកម មភ ពប រឆ ងន ង ប រ ង ដ ឡ ក រង ឌ យ រ de Lagrandiere ក វ យយកបញ ច លជ អ ណ ន គម របស ប រ ង តរ ង ទ ដ យម នប នគ តដល ព ក យសន យ ដ លប នថ វ យព រ នរ ត តម
  • ន ង ក ន ក ប ប រទ ស វ តណ ម ប រទ សកម ព ជ ប ន ក ល យ ជ ប រទ ស ដ ល ស ថ ត ក រ ម ន ម អ ណ ន គម ន យម ប រ ង ប រទ ស ស ម ប ន ច ញ សង គ រ ម ត ម ន ត រ វ ប ន ក ន ក ប ឡ យ
  • ដ លប នរ បរ ប ព ក រជ ជ ន គ បសង កត ក ងប រវ ញ ច ព ស ណ ក ព ក អ ណ ន គម ប រ ង ន ងប នរ បរ ប ព ទ ក ខវ ទន ន ងជ វភ ពរស ន របស ប រជ ជនកម ព ជ ន សម យន
  • ប ល ក មហ អ ណ ច សម ព ន ធម ត ត Entente Powers ដ ល ម ន ប រ ង អង គ ល ស ន ង រ ស ស ព រមទ ង បណ ដ អ ណ ន គម ន ង ស រ កច ណ របស ព កគ ក រ យមក ប រទ ស មហ អ ណ ច ស ខ ន ៗ ដ ចជ
  • ពលព អរ យធម ឥណ ឌ ន ងអរ យធម ច ន ក រ យមក ព ក យន ត រ វប ន ប រ ង យកមកធ វ ជ ឈ ម ត ណ ងឱ យ អ ណ ន គម ខ ល នន អ ស អ គ ន យ ដ លហ ថ សហភ ពឥណ ឌ ច ន ម នប រទ សកម ព ជ
  • ត រ វ ប នដ ក ឈ ម ជ ភ ស យ នថ ច វដ ក Châu Đốc សម យ អ ណ ន គម ន យម ប រ ង ក រ យព ប នច លត រ តត រ ដ នដ កម ព ជ ក រ ម ប រ ង ប នល បច លន វរដ ឋប លភ ម ស ស ត រច ស ទ ង ខ ត ត
  • ព ធ ប ណ យន ច ប ផ ត មប រ រព ធធ វ ឡ ងបន ទ ប ព ប រទ សកម ព ជ ប នទទ លឯករ ជ យព ញល ញច ញព អ ណ ន គម ប រ ង ន ថ ង ទ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ទ ត ងប រ រព ធអបអរស រទរគ ធ វ ឡ ងន វ
  • ន ងបងប រ ស, ហ ល ដ ន, របស ល ក ជ អ នកប រឆ ង យ ងប ដ រផ ដ ច ន ង អ ណ ន គម ប រ ង ដ យ អ ណ ន គម ន រកច ប គ រ ស រទ ងអស ទ ធ វ ទ ស ល កក ប នដ រ ន មត រក ល មកន នវ ញ

Users also searched:

សម័យ អាណានិគម បារាំង មាន ព្រះ រាជា ប៉ុន្មាន អង្គ, សម័យ អាណានិគម បារាំង pdf, សម័យក្រោយអាណានិគមបារាំង,

...

បង្គោលថ្មជាច្រើន មរតកអាណានិគម.

Французский протекторат Камбоджа កម្ពុជាក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំង. នាយកដ្ឋានតម្កល់ឯកសារជាតិ. ១៨៨៦ អាជ្ញាធរបារាំងបានបើកសាលាមួយ សាលានេះបានប្រែក្លាយជាសាលាអាណានិគម។. ករបដិវត្តន៍ និងករកបត់បដិវត្តន៍. កាលពីសម័យអាណានិគមនៅ អគារបុរាណពីសម័យ​អាណានិគមបារាំងជាច្រើន ដូចជា ឡឺ បូកគោ. វិស័យអប់រំកម្ពុជាសម័យសង្គម. អ័រគីដេរ Orchid គឺហៅទៅតាមភាសាបារាំង​តាំងពី. សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមកម៉្លេះ​។.


...