ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131
                                               

ធ្នាក់

ធ្នាក់ គឺជាពាក្យចំណង សម្រាប់ប្រទាក់ពាក្យ ឬកន្សោមល្បះនៅក្នុងល្បះ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ក្បែរ ជិត លើ ក្រោយ ប្រាប់យើងអោយដឹងពីទីកន្លែង ឬទីតាំងដូចជា ក្បែរអណ្តូងទឹក ជិតចំការត្រសក់ លើភ្នំ ក្រោយចំការក្រូច។​ ធ្នាក់ខាងលើនេះ ប្រាប់ពីទីន្លែង ឬទីតាំង។

                                               

ត្រីកោណនិងភាពឆ្លុះ

តាង P, Q, R {\displaystyle P,Q,R} ជាបីចំនុចស្ថិតនៅលើជ្រុង B C, C A, A B {\displaystyle BC,CA,AB} នៃត្រីកោណ Δ A B C {\displaystyle \Delta ABC} ។ តាង X, Y, Z {\displaystyle X,Y,Z} ជាចំនុចឆ្លុះនៃ P, Q, R {\displaystyle P,Q,R} ធៀបនឹងចំនុច A, B, C {\d ...

                                               

រូបមន្តសមមូលម៉ាស់-ថាមពល

រូបមន្តសមមូលម៉ាស់-ថាមពល E = m c 2 {\displaystyle E=mc^{2}} ជារូបមន្តដែលទាញពីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ទ្រឹស្ដីរ៉ឺឡាទីវីតេពិសេសរបស់អែងស្តែងនៅឆ្នាំ១៩០៥។ រូបមន្តនេះមានន័យថា ម៉ាស់និងថាមពលសមមូលគ្នា។ ថាមពលកើតមានពេលដែលម៉ាស់បាត់បង់ ហើយម៉ាស់កើតចេញពីភាពទទេ ពេល ...

                                               

​អាបត្តិ​

ទោស​ដែល​ភិក្ខុ​ត្រូវ​ព្រោះ​កន្លង ​ឬ ​ល្មើស​ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ: ភិក្ខុ​ត្រូវ​អាបត្តិ ។ ភិក្ខុ​សម្តែង​អាបត្តិ ភិក្ខុ​ប្រកាស​ទោស​ដែល​ខ្លួន​ត្រូវ​ព្រោះ​ល្មើស​ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ ។

                                               

ມູນນິທິໄອແຄ

ມູນນິທິໄອແຄ ແມ່ນອົງການສາກົນເພື່ອການກຸສົນ ທີ່ດໍາເນີນ ກິດຈະກໍາຢູ່ຫລາຍກວ່າ 20 ປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ອັຟະຣິກາ. ມູນນິທິໄອແຄ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເວລາທີ່ອົງການ Eye care Worldwide ແລະ Mekong Eye Doctors ຮວມຕົວກັນໃນປີ 2018. ສອງອົງກອນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ ແລະ ໄດ ...

                                               

ជួរភ្នំ

ជួរភ្នំ is a geographic area containing numerous geologically related ភ្នំ។ A mountain system or system of mountain ranges sometimes is used to combine several geological features that are geographically related. Mountain ranges are usually segme ...

                                               

ឧទាហរណ៍

ឧទាហរណ៍ 1 ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះចំនួនវិជ្ជមាន a ; b ; c ; x ; y ; z {\displaystyle \color {blue}a;b;c;x;y;z} ដែល a ≤ b ≤ c, x ≤ y ≤ z {\displaystyle \color {blue}a\leq b\leq c,x\leq y\leq z} គេបាន: c − b. a x + b − a. c y ≤ c − a. b z {\displaystyle ...

                                               

ស្ថិតិវិទ្យា

Statistics is the study of the collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data. In applying statistics to e.g. a scientific, industrial, or societal problem, it is necessary to begin with a population or process to be ...

                                               

Papermaking

From Wikipedia, the free encyclopedia The Diamond Sutra of the Chinese Tang Dynasty, the oldest dated printed book in the world, found at Dunhuang, from 868 CE. Papermaking is the process of making paper, a substance which is used universally tod ...

                                               

ត្រីកន្តាំង

Monogrammed monocle bream, Scolopsis monogramma Cuvier, 1830. Lattice monocle bream, Scolopsis taenioptera Valenciennes, 1830. Whitecheek monocle bream, Scolopsis vosmeri Bloch, 1792. Peters monocle bream, Scolopsis affinis Peters, 1877. Oblique- ...

                                               

Vibhaṅga

A SHORT BIOGRAPHY OF THE TRANSLATOR Born in 1896 at Pyawbwe in Central Burma, Ven. Sayadaw U Thittila Sețțhila spend much of his early childhood in and about monasteries. At the end of 15 he become a Sāmanera under Ven. U Kavinda of Padigon, and ...

                                               

វិសមភាពទី1

a\le b\le c ; a,b,c\in I ។ គេបាន c − b f a − c − a f b + b − a f c ≤ 0 {\displaystyle \color {blue}c-bfa-c-afb+b-afc\leq 0} 2/ គេអោយ f x {\displaystyle \color {blue}fx} ជាអនុគមន៍ផតលើ I {\displaystyle \color {blue}I} ។ ចំពោះ a ≤ b ≤ c ; a, b, c ∈ ...

                                               

វិសមភាពស្វ័យគុណ

បើ x > 0, នោះ x ≥ 1 e 1 / e {\displaystyle x^{x}\geq \left{\frac {1}{e}}\right^{1/e}\,} ។ បើ x > 0, នោះ x ≥ x {\displaystyle x^{x^{x}}\geq x\,} ។ បើ x, y, z > 0, នោះ x + y z + x + z y + y + z x > 2 {\displaystyle x+y^{z}+x+z^{y}+y+z^{ ...

                                               

Jasmine

Jasmine is a genus of shrubs and vines in the olive family. It contains around 200 species native to tropical and warm temperate regions of Eurasia, Australasia and Oceania. Jasmines are widely cultivated for the characteristic fragrance of their ...

                                               

វិសមភាពទី៣

ចំពោះ a ; b > 0 {\displaystyle \color {blue}a;b> 0} ហើយចំពោះ x ∈ {\displaystyle \color {blue}x\in } គេបាន x b − a ≥ a b − x. b x − a {\displaystyle \color {blue}x^{b-a}\geq a^{b-x}.b^{x-a}}

                                               

Part 1, This World, Section 1: Of the Nature of Flatland

"Be patient, for the world is broad and wide." Section 1: Of the Nature of Flatland. Imagine a vast sheet of paper on which straight Lines, Triangles, Squares, Pentagons, Hexagons, and other figures, instead of remaining fixed in their places, mo ...

                                               

ហង់ជួន​ ណារ៉ុន

Hangchuon Naron is a Cambodian academic, economist, and politician who is the current Minister for Education, Youth and Sport, serving since 2013. A member of the Cambodian Peoples Party, he was Secretary of State of Economy and Finance from 2004 ...

                                               

វិសមភាពទី 6

តាង a ; b ; c {\displaystyle \color {blue}a;b;c} ជាបីចំនួនវិជ្ជមានដែល a ≥ c, b ≥ c {\displaystyle \color {blue}a\geq c,b\geq c} និងតាង f: R ⟶ R 0 + {\displaystyle \color {blue}f:R\longrightarrow R_{0}^{+}} ជាអនុគមន៍ផតលើចន្លោះ I {\displaystyle \co ...

                                               

ខ្ទឹង

Calophyllum inophyllum is a large evergreen plant, commonly called Alexandrian laurel balltree, beach calophyllum, beach touriga, beautyleaf, Borneo-mahogany, Indian doomba oiltree, Indian-laurel, laurelwood, red poon, satin touriga, and tacamaha ...

                                               

កង្កែប

កង្កែប are a diverse and largely carnivorous group of short-bodied, tailless amphibians composing the order Anura. The oldest fossil "proto-frog" appeared in the early Triassic of Madagascar, but molecular clock dating suggests their origins may ...

                                               

កណ្ដុរភ្នំ

Rhizomys is a genus of rodent in the Spalacidae family. It contains the following species: Large bamboo rat R. sumatrensis Chinese bamboo rat R. sinensis Hoary bamboo rat R. pruinosus ទំព័រគំរូ:Spalacidae nav ទំព័រគំរូ:Muroid-stub

                                               

ខាំ ភូរិ

Kham Phouri ; born in 01 May 1981; is a Cambodian film director, lyricist. He was used to work as Music Video director in the biggest local production company. His short film Coffee Shop Girl, The Star 2013 was broadcast and play by Aok Sokunkanh ...

                                               

កង្វេរដំរី

The elephant goad, bullhook, or ankus is a tool employed by mahout in the elephant handling|handling and training of elephants.

                                               

Jpok

JPok is a Cambodia rapper, singer-songwriter, record producer, dancer, and founder and CEO of record labels ENation Family and ETalent Promotion.

                                               

Telematics Cambodia

Ocean Technology has founded since 2010, and has operated around 10 years as GPS Tracking System and GPS products provider in local market. In last 5 years in this business field, we have been upgraded ourselves to be involved in Telematics secto ...

                                               

ក្រពេញទីមុស

ក្រពេញទីមុស ស្តិតនៅលើទងនៃបេះដូងមនុស្ស chez lhomme 1: épiphyse - 2: hypophyse - 3: thyroïde - 4: thymus - 5: surrénales - 6: pancréas - 7: ovaire - 8: testicule"

                                               

ក្រលាផ្ទៃរង្វង់

សមីការរង្វង់ដែលមានផ្ចិតស្ថិតនៅត្រង់គល់ O កំនត់ដោយ x 2 + y 2 = r 2 {\displaystyle \ x^{2}+y^{2}=r^{2}} ដែល r ជាកាំ ។ យើងសរសេរ y ជាអនុគមន៍នៃអថេរ x និង ចំនួនថេរ r ។ x 2 r 2 + y 2 r 2 = 1 ⇒ y r = 1 − x 2 r 2 ⇒ y = r 1 − x 2 r 2 {\displaystyle {\begin ...

                                               

កណ្ដុរស្រែ

Rats are various medium-sized, long-tailed rodents of the superfamily Muroidea. "True rats" are members of the genus Rattus, the most important of which to humans are the black rat, Rattus rattus, and the brown rat, Rattus norvegicus. Many member ...

                                               

រង្វង់ញាតិ

រង្វង់ញាតិ រង្វង់ញាតិ សំដៅដល់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ៖ - រវាងឪពុក -​ ម្តាយបង្កើតនិងកូនបង្កើត - រវាងប្តីនិងប្រពន្ធ - រវាងយាយ - តាបង្កើតនិងចៅបង្កើត - រវាងបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនបង្កើត - រវាងឪពុក - ម្តាយក្មេកនិងកូនប្រសារ - រវាងយាយ ...

                                               

ស្គាល់មិត្តដូចអានសៀវភៅ

ចំណង់ជើងនេះដូចជាចម្លែកបន្តិចមនុស្សម្ដេចប្រៀបដូចនិងសៀវភៅបានទៅ? តើមានអ្វីដូចគ្នា? ការអានសៀវភៅគឺសំដៅទៅលើការចង់ដឹងចង់ឃើញនឹងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើន។ ការរាប់អានមិត្តម្នាក់គឺដូចអានសៀវភៅត្រង់ថាពេលណាដែលអ្នកស្គាល់មនុស្សម្នាក់អ្នកមុខជាបានយល់អំពីចិត្តគេខ្លះៗ ...

                                               

សាលាស្រុក

សាលាស្រុកគឺជាការិយាល័យធ្វើការរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាលស្រុក។ ការិយាល័យលទ្ធកម្ម ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ការិយាល័យអន្តរវិស័យ ការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រឃុំ សង្កាត់

                                               

អាំងតេក្រាលហ្វ្រេនែល

អាំងតេក្រាល​ហ្វ្រេនែល គឺជាប្រភេទ​​អាំងតេក្រាលអ៊ីមព្រូប ដែល​នាំមក​បង្ហាញ​ដោយ​រូបវិទូ​បារាំង អូហ្គុស្តាំង ហ្វ្រេនែល ។

                                               

គុណឪពុកទាំង២១

គុណបិតាធាតុដី មាន២១ជាធាតុរឹងខ្លាំង គឺ÷ ១.កេសា សក់ ២.លោមា រោម ៣.នខា ក្រចក ៤.ទន្តា ធ្មេញ ៥.តចោ ស្បែក ៦.មំសំ សាច់ ៧.ន្ហារូ សសៃ ៨.អដ្ឋិ ឆ្អឹង ៩.អដ្ឋិមិញ្ជំ ខួរក្នុងឆ្អឹង ១០.វក្កំ តម្រង​បស្សាវៈ​ ក្រលៀន ១១.ហទយំ បេះដូង ១២.យកនំ ថ្លើម ១៣.កិលោមកំ វាវ ១៤.បិ ...

                                               

បច្ចយសន្និស្សិតសីល

សីល​ដែល​មាន ព្រោះ​អាស្រ័យ​ការ​ពិចារណា​បច្ច័យ ៤ ។ សីលដែលអាស្រ័យនូវបច្ច័យ បច្ច័យនោះមាន៤យ៉ាង គឺ ៖ ចីវរប្បច្ចយ បច្ច័យ គឺគ្រឿងសម្រាប់​ស្លៀកដណ្ដប់ គិលានភេសជ្ជប្បច្ចយ បច្ច័យ គឺថ្នាំសម្រាប់​ព្យាបាលជំងឺ បិណ្ឌបាតប្បច្ចយ បច្ច័យ គឺគ្រឿងសម្រាប់​បរិភោគ សេនាសនប ...

                                               

ភ្នំតាខ្វា

ភ្នំតាខ្វា ឋិតនៅពីខាងកើតចំក្បាលភ្នំមានវត្ត ១ មួយ ឈោ្មះថាវត្តភ្នំ បានសាង សង់នៅ ឆាំ្ន ១៦៧៨ ។ ភ្នំតាខា្វ នេះ មានបណ្តោយប្រមាណពី ៣ គីឡូមែត្រ ទៅ ៤ គីឡូមែត្រ។

                                               

ព្យាយាមស្វិតស្វាញពិតប្រាកដ

អ្នកគ្រប់គ្រងដ៏អស្ចារ្យមានសេចក្តីក្លាហានក្រោកឈរទ្បើងពីហ្វូងមនុស្សហើយមានការប្តេជាចិត្ត យ៉ាងរឹងរូស​ដើម្បីទទួលជោគជ័យ សូម្បីស្ថិតក្នុងពេលវេលាមិនអនុគ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយ។ មិនដែលទទួលយក defeat ងើបទ្បើងវិញជានិច្ច!​ មានកា​ដាក់ពិន័យខ្លួនឯងជាដាច់ខាតចំពោះខ្លួនឯង។ ...

                                               

រាជសព្ទ

​ សព្ទ​ស្តេច គឺ​ពាក្យ​សម្រាប់​ស្តេច​ឬ​ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ចំពោះ​ស្តេច ដូច​ជា​ កាត់​សក់​ ថា​ ចម្រើន​ព្រះ​កេសា, លុប​មុខ ថា ស្រព​ព្រះ​ភក្ត្រ, ដេក ថា ផ្ទំ ជា​ដើម ។

                                               

សញ្ញាជាតិតួកគី

តួរគីគ្មានសញ្ញាជាតិជាផ្លូវការណាមួយទេ។ ស្ថាប័នរដ្ឋនៅតួរគី​ប្រើប្រាស់សញ្ញារៀងៗខ្លួន ដែលជាទូទៅគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ដោយ​ច្បាប់បញ្ញត្តិណាមួយទេ។ សញ្ញាជាតិភាគច្រើនដែលគេប្រើ​មានរូបអឌ្ឍច័ន្ទក្រហមនិងផ្កាយក្រហម ដូចមាននៅលើទង់ជាតិតួរគីដែរ។

                                               

សញ្ញាជាតិអូម៉ង់

សញ្ញាជាតិអូម៉ង់ បច្ចុប្បន្ននេះជានិមិត្តរូបជាប្រពៃណីរបស់អូម៉ង់។ សញ្ញានេះឃើញមានប្រើ​ច្រើនកន្លែងដូចជា នៅលើទង់ជាតិអូម៉ង់ ក្រដាសប្រាក់ តែមប្រៃសនីយ៍ យន្តហោះ ជាដើម។

                                               

វិគីភីឌា:ការបដិសេធ ទូទៅ

វិគីភីឌាជាប្រភេទសព្វវចនាធិប្បាយនៅលើបណ្តាញ​អ៊ីនធឺណិតដែលមានការចូលរួមដោយសហគមន៍អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនរូប ដើម្បីចូលរួមចំនែកពង្រីក និងចែករំលែកចំនេះដឹងគ្នាទៅវិញតៅមកនៅតាមបណ្តាញអ៊ិនអឺណិត ដែលប្រភពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ចំបងសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទូទៅ។ រ ...

                                               

វិគីភីឌា:លំហឈ្មោះ

A Wikipedia namespace is a set of Wikipedia pages whose names begin with a particular prefix recognized by the MediaWiki software, or in the case of the main namespace have no such prefix. For example, the user namespace consists of all pages wit ...

                                               

វិគីភីឌា:ទម្រង់កាត់

A shortcut is a specialized type of redirect page that provides an abbreviated wikilink to a project page or one of its sections, usually from the Wikipedia namespace. They are commonly used on community pages and talk pages rather than in articl ...

                                               

ទិន្នន័យបើកចំហ

ទិន្នន័យបើកចំហ Open data គឺជាទស្សនៈគំនិតមួយដែលថា ទិន្នន័យគប្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្វែងរក-ទទួលបានដោយសេរី ក្នុងការប្រើប្រាស់ បោះផ្សាយឡើងវិញតាមដែលខ្លួនចង់ ដោយគ្មានការរឹតបណ្តឹងដាក់កំហិតពី ការរក្សាសិទ្ធិ ប៉ាតង់ ឬយន្ដការរឹតបណ្ ...

                                               

កន្សោមពីជគណិត

ពីជគណិត មានពាក្យបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាដើម្បីបរិយាយអំពីផ្នែកផ្សេងៗនៅកន្សោមរបស់ខ្លួន៖ 1 – Exponent power, 2 – coefficient, 3 – term, 4 – operator, 5 – constant, x, y {\displaystyle x,y} - variables

                                               

ស៊ីនុសអាំងតេក្រាល

អនុគមន៍ស៊ីនុសអាំងតេក្រាល ​តាងដោយ S i {\displaystyle \ Si} គឺជាអនុគមន៍កំនត់ដោយ៖ ∀ x ∈ R, S i x = ∫ 0 x sin ⁡ t d t {\displaystyle \forall x\in \mathbb {R},\ \mathrm {Si} x=\int _{0}^{x}{\frac {\sint}{t}}\mathrm {d} t}

                                               

សមីការឌីផេរ៉ងស្យែលក្លែរ៉ូ

សមីការឌីផេរ៉ងស្យែលក្លែរ៉ូ ជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលមានទំរង់ y x = x d y d x + f d y d x {\displaystyle yx=x{\frac {dy}{dx}}+f\left{\frac {dy}{dx}}\right} សមីការនេះជាករណីពិសេសនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលឡាហ្រ្កង់ ដែលឈ្មោះរបស់សមីការនេះត្រូវបានយកតាមឈ្មោះរបស ...

                                               

មហាវិបស្សនា១៨

មហាវិបស្សនា​ទាំង១៨​ ១៥.យថាភូតញានទស្សនា knowledge and vision according to reality ១. អនិច្ចានុបស្សនា contemplation of impermanence ១១.អនិមិត្តានុបស្សនា contemplation of the unconditioned ៣. អនត្តានុបស្សនា​ contemplation of no self ៧. បដិនិស្សគ្គាន ...

                                               

ចំនួនតេត្រាអែក

ចំនួនតេត្រាអែក មានៈ 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286, 364, 455, 680, 816, 969. រូបមន្តតួទី n របស់ចំនួននេះ៖ T n = n 6 = n 3 ¯ 3! {\displaystyle T_{n}={n \over 6}={n^{\overline {3}} \over 3!}} ឬ T n =. {\displaystyle T_{n}={n+2 \choose 3}.}

                                               

ហ៊ាន សាហុីប

Dr Hean Sahib Personal Information Place of Birth: Kampot province, Cambodia Date of Birth: 9 October 1962 Nationality: Cambodian Marital Status: Married with one child Academic Achievements 1985-1991: Master of Science in Economics from Kiev Sta ...

                                               

នីឡុង

នីឡុង គឺជាវត្ថុ​ធាតុ​មួយម្យ៉ាង​​ ដែល​ផ្សំ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ជាតិ​ឧស្ម័ន​មួយ​បែប ហៅថា អាហ្សូត តាម​របៀប​វិទ្យាសាស្ត្រ សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​បាន​ជា​វត្ថុ​ផ្សេងៗ​មាន​សំពត់​ជាដើម: សំពត់នីឡុង​, ខ្សែនីឡុង ។